Нов единен регистър на вещите лица

Министерството на правосъдието внедрява единен регистър на вещите лица, който ще улесни избора на магистратите при ангажирането на висококвалифицирани професионалисти             С встъпителна пресконференция Министерството на правосъдието стартира изпълнението на дейностите по проект “Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез […]

Годишен отчет на ГС към ВСС 2018

  Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България   ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС (1 октомври 2017 г. – 30 септември 2018 г.)   От момента на своето създаване с решене на Висшия съдебен съвет (ВСС) в края на 2012 г. за шеста поредна […]

Правила за действие на ГС на ВСС

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    I.      Цел (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната работа […]

Доклад на ИВСС и решението по въпроса

Прокурорската колегия на ВСС прие Акт за резултати от проверката на ИВСС на тема „Причини за неизготвянето в срок на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването“ 11 април 2018 година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултатите от тематична проверка на тема „Причини за неизготвянето в […]

Становище относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2/2015 г.

                                                                            ДО                                                                         МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА   С Т А Н О В И Щ Е от        Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите (БА ВЛЕК) – гр. София,             Българска Асоциация на Съдебните Експерти Криминалисти (БАСЕК) – гр. София,             Сдружение за Експертизи, Финансово-икономически и Технически Анализи (СЕФИТА) – […]

Меморандум за сътрудничество

    МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО   Днес, 15.01.2018 г., се подписа настоящия Меморандум за сътрудничество (наричaн по-долу зaкраткост и само „Меморандума“), между следните организации на независими експерти: 1.      БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА  ВЕЩИТЕ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИТЕ /БА ВЛЕК/, БУЛСТАТ 2105004201, с адрес на управление в гр. София,бул. „Джеймс Баучер” № 87, ет. 5 офис 13, представлявана […]

ВСС съвместно с Прокуратурата и Министерство на правосъдието готвят промени при Вещите лица

Пленумът на ВСС определи свои представители в четирите групи за изготвяне на проекти за изменение и допълнение на ЗСВ, НК, НПК, както и нормативни изменения свързани с вещите лица. Междуведомствените работни групи към Министерство на правосъдието се сформират във връзка с препоръки от Независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата и анализа на […]

Функции и отчет на ГС на ВСС

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАВЛЕК , УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НИ СТРУКТУРА , Гражданския съвет на ВСС, е създаден с решения обективирани в протоколи № 53/13.12.2012г. и № 1/10.01.2013г. Правилата за работа на гражданския съвет са одобрени с протокол № 51/ 29.11.2012г. на ВСС. Основните функции на Гражданския съвет се определят в следните […]

Заседание на ГС към Висшия съдебен съвет 30.6.2017

ДНЕВЕН РЕД   за заседанието на Гражданския съвет към ВСС на 30 юни 2017 г. (петък) от 9.30 ч., Зала за пресконференции, Висш съдебен съвет     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,             Предлагаме заседанието на Гражданския съвет към ВСС да се проведе при следния дневен ред: 1. Ресурсно обезпечаване на […]