Концепция за организацията на дейността на вещите лица

    Министерството на правосъдието поиска становища за изготвяне на Концепция за организацията на дейността на вещите лица 

 
    Министерството на правосъдието поиска експертни становища от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратура на Република България, апелативните, окръжните и административните съдилища, както и от Българската асоциация на вещите лица и експертите във връзка с изработването на Концепция за организацията на дейността на вещите лица. Предложенията на магистратите и експертите ще подпомогнат сформираната в министерството междуведомствена работна група, която трябва да изготви Концепцията, а при необходимост и проект на Закон за вещите лица.
 
 
    Ключовата роля на фигурата на вещите лица, техният статут, критериите за избор, както и фактът, че съдебната експертиза има съществено значение за изхода на съдебните производства, е отчетен в Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, одобрена от Народното събрание на 21 януари 2015 г. В нея е предвидено изработване на цялостен модел на експертизите, включително чрез:
 повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет;
• антикорупционни мерки; 
• гаранции за адекватен избор по конкретните дела;
• адекватно заплащане и механизъм за планиране на бюджета за експертизи;
• адекватно финансиране. 

     Успоредно с това, Министерството на правосъдието започва анкета за оценка на актуалното състояние на качеството на съдебните експертизи и проблемите, засягащи провеждането им. Допитването има за цел да очертае необходимите промени в уредбата, регулираща дейността на вещите лица. 
     Анкетата е подготвена от екип социолози от катедрата по социология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е публикувана на интернет платформа и се осъществява по електронен път до 19 февруари 2016 г. Анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес:
http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/237511/lang-bg