Становище и предложения за дейността на вещите лица на “Българска асоциация на вещите лица и експертите” БА ВЛЕК

Относно: Единен регистър на вещите лица и Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Експертизата, независимо от кого е поръчана е услуга с вложен високо интелектуален труд, съчетана с гражданска отговорност и морал. Условията на експертизата като услуга подлежат на договаряне, независимо от акта и органа който ги възлага. Избора на даден съдия да работи с определени вещи лица и хонорарите които  определя, са един вид пазарно характеризиране на услугата.

Трябва да се изяснят различни тълкувания /НАП, НОИ, /, има ли професия „вещо лице“ и следва ли вещото лице да е само осигуряващо се, след като няма такава професия в регистъра на професиите и вещото лице не се самоназначава и не определя размера на хонорара/както адвокатите/. Много добри експерти от бизнеса и ВУЗ отказват експертизи, поради „възможността“ да станат самоосигуряващи се лица и да декларират дейности и доходи. Формата на удържане на дължимите ДОО, ДОД и ЗО може става при получаване на хонорара /както при граждански договор/.

Изготвянето на Справки-декларации е анахронизъм /на 50 години/  следва да отпадне като задължение на вещите лица, и параметрите на експертната дейност, в т.ч. сложност, специфика, обем, срок, възнаграждение, присъщо-необходими разходи и други, да се уточняват предварително – при възлагане на експертиза. Много добри експерти от бизнеса и ВУЗ отказват категорично експертизи, като разберат какво трябва да попълват и да издават фактури. 

Натрупаните  с години знания и експертиза, не могат да се оценяват по параметър“ часова ставка „време вложен труд“, справка добър лекар например „рентгенолог“. Когато в.л. независимо къде се намира мисли/т.е. полага мисловен труд по дадена експертиза, дали е интелектуален труд и как да се записва като време.

Регистъра на вещите лица следва да се изгражда и поддържа само от един конкретен съд/Окръжен/ и да се ползва от другите съдилища районни, административни, върховни и др. и други органи на съдебната система. Може да се помисли и за връзка и ползване от държавни институции като НОИ, НАП и др. т.е. Трябва да се прецизират нива на достъп и различни тип ползватели.

Регистъра трябва да е „динамичен“ т.е. да отразява реално действащите вещи лица и да може да обменя информация с други регистри т.е. „да си говори с тях“. 

Регистъра трябва да има процедура/възможност/ за отписване на вещи лица по различни причини. Например не изготвени 3 експертизи след назначаване и липса на информация за отказите.

Документите по делата в електронен вид да са качени на позицията/партидата/ на съответното дело и да достъпни до назначените вещи лица. Вещите лица трябва да имат задължително електронен подпис за достъп до регистъра на принципа на Агенцията по вписванията.

Експертизите да се предават от вещите лица само в електронен вид с електронен подпис на позицията/партидата/ на съответното дело и да се изпращат автоматично на страните/пример Германия/.

Възможност за разглеждане в съдебно заседание защита на експертизата чрез видеоконферентна връзка. Пример дело в ОС Шумен на експертиза на чешки експерти по делото за катастрофата на гара Хитрино.

Да се прилага само по преценка на съда, избор на вещи лица в т.ч. и случайния  принцип. Да се отива към практиката дефинирането на назначаване на комплексни експертизи чрез екип от вещи лица в различни области. Да се ползват възможностите, опита и експертите на организации като БАВЛЕК, Сефита и др. за съдействие при предоставяне на вещи лица и изготвяне на въпросите и задачите към вещите лица. 

09.06.2021 г.

С уважение, проф. д-р Симеон Ананиев 

Председател на БА„ВЛЕК”