СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Ямбол. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Ямбол, Елхово, Стралджа и Тополовград
Име: Стойко Пехливанов
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ЯМБОЛ, КАКТО И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Митко Йорданов Драганов, образование – висше; специалност – технология на неорганичните вещества; квалификация – инженер-химик; свидетелство за експерт-специалист; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
Петко Колев Петков, образование – висше; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Филип Томов Стоянов, образование – висше; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”, видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
Димитър Илиев Попов, образование – висше; специалност – химична технология на дървесината; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”, видове: 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
Валентин Димитров Вълканов, образование – висше; специалност – биология; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”, вид: 6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.
Иван Иванов Стоянов, образование – средно специално; специалност – селскостопанска техника и земеделие; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Георги Христов Георгиев, образование – висше; специалност – психология; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Радомир Вълчев Господинов, образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Спасимир Йорданов Спасов, образование – средно специално, специалност – технолог на химични и синтетични влакна; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи; 11. Клас “Други съдебни експертизи” – Одорология (мирисови експертизи).
Тодор Андонов Тодоров, образование – средно; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Атанас Тодоров Чиликов, образование – висше; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Илиан Иванов Костов, образование – средно; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, вид: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Петър Недков Петров, образование – висше; 1. Клас “Криминалистични експертизи”, видове: 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.4. Дактилоскопни експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Кирил Любомиров Попов, образование – висше, медицина, специалност – паталогоанатом; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”.
Димитрина Стойчева Стойчева-Славова, образование – висше, медицина, специалност – акушерство и гинекология; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, специалност – молекулярна и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик, диплом – кандидат на науките, 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Димитър Василев Брънков, образование – висше, медицина, специалност – нервни болести, призната правоспособност по клинична електромиография; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.
Светлозар Георгиев Кривошиев, образование – висше, медицина, специалност – вътрешни болести, професионални заболявания; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”.
Борис Петров Шахов, образование – висше, специалност – молекулярна биология, професионална квалификация – молекулярен биолог, специализация – микробиология; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, видове: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека.
Йордан Иванов Стойков, образование – висше, специалност – медицина, патологична анатомия с цитопатология, квалификация – лекар, удостоверение за следдипломна квалификация по съдебна медицина; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”.
Атанас Панчев Славов, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – нервни болести; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, вид: Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Емил Николов Бъчваров, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 32 години; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, видове: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека, Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Марин Костадинов Балтов, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – съдебна медицина, трудов стаж – 24 години; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, вид: 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части; 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мила Адрианова Табакова, образование – висше, придобита правоспособност – лекар, специалност – акушер-гинеколог, трудов стаж – 42 години; 2. Клас “Съдебномедицински експертизи”, вид: 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Лариса Владимировна Димитрова, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Петър Георгиев Цингов, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат “Клинични и експертни области на психиатричната експертиза”; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.
Стефка Николова Ковачева, образование – висше, медицина, специалност – психиатрия, сертификат “Основи на съдебната психиатрия”; 3.1. Съдебно-психиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Мария Николова Николова, образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”.
Никола Иванов Николов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Галина Господинова Тенева, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност съдебни експертизи; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Йорданка Митева Касидова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна професионална квалификация – вещо лице по специалност “Съдебни експертизи”; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Диан Сухел Кайали, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – счетоводство и контрол, икономист; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Диньо Стоилов Сарайдаров, образование – средно специално, Техникум по икономика, специалност – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността, икономист-счетоводител.
Димитринка Николова Кабакова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Илия Крумов Прокопиев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Недко Иванов Ангелов, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – съветник по икономико-правни въпроси, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат “Съдебно-счетоводен експерт – вещо лице”; “Международни счетоводни стандарти”.
Стоянка Димитрова Бончева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат “Международни счетоводни стандарти”.
Николинка Вълкова Русева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси и счетоводство, квалификация – икономист, съдебно-счетоводни експертизи, сертификат съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, синдик, оценител на земеделски земи; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Бою Иванов Боев, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация: икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – организация и методология на счетоводната отчетност; специалист по индустриални отношения, експерт-счетоводител, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ангел Георгиев Тепсизов, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кета Ангелова Дечева, образование – висше, степен – магистър, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи и експерт-проверител на измами; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Васил Димитров Господинов, образование – висше, степен – магистър, специалност – застраховане и социално дело с професионална квалификация икономист-застраховател.
Десислава Николова Добрева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светлана Николова Димитрова, образование – висше, степен – бакалавър, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Огнян Николов Бюлбюлев, образование – висше, степен – магистър, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, допълнителна квалификация – експерт по банки и банково дело, съдебно-счетоводни и финасово-ценови експертизи и експерт-оценител на машини, съоръжения, активи, земеделски земи; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Атанас Стоянов Костов, Елхово, образование – средно специално, Техникум по икономика, специалност – икономика, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Гроздю Константинов Гроздев, образование – висше, специалност – икономика на транспорта, квалификация – икономист; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ели Йорданова Василева, образование – висше, специалност – публични финанси и икономика и управление на селското стопанство, професионална квалификация – магистър по икономика, международни счетоводни стандарти, специализация по управление на администрацията, организация на административната дейност и процеси; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Десислава Иванова Паскалева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, трудов стаж – 7 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Колева Пенева, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж – 37 години, специализация – ИУ на селищните системи; лиценз за оценка на машини и съоръжения; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Косева Баева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, видове: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Цветан Иванов Атанасов, образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.3. Съдебно-стокова експертиза; 11. Клас “Други съдебни експертизи” – социално-икономически експертизи.
Димитрина Тодорова Петрова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – икономист – бизнесорганизатор, специализация – стопански бизнес, следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи и квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Надежда Вакова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Динков Желязков, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на търговски предприятия и за оценка на земеделски земи и трайни насаждения; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йонка Иванова Христова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, свидетелство за следдипломна квалификация по специалност съдебно-счетоводни експертизи; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – международен туризъм, с професионална квалификация – магистър по туризъм; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, сертификат за квалификация експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пейчо Герганов Петков, образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността – химия и металургия; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ангел Тодоров Тодоров, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Миткова Попова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Теодора Георгиева Стоянова, образование – висше, специалност – търг. бизнес и посредничество, квалификация – икономист-посредник, трудов стаж – 17 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Борис Атанасов Борисов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Нели Петкова Вълчева, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; счетоводство на предприятието, квалификация – икономист-счетоводител, втора специалност – финанси; трудов стаж – 5 г., 4 м.; месторабота – ЕТ “Бизнес консулт – Нели Вълчева” – управител; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Добрин Тодоров Василев, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол; трудов стаж – 5 години; месторабота – Счетоводна къща “Фини & Добрин Василев” – счетоводител; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Пепа Георгиева Пашова – образование – висше, специалност – икономист по строителството, втора специалност – съдебно-счетоводни експертизи; трудов стаж – 33 години; месторабота – “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” – АД – водещ одитор в регионален отдел “Контрол и одит”; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – специализация на финансови ревизори; трудов стаж – 40 години, като вещо лице – 21 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; допълнителна квалификация – Организация и методология на счетоводната отчетност в промишлеността; трудов стаж – 7 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елисавета Асенова Стойкова, образование – висше, специалност – стопанско управление, допълнителна квалификация – инж. “Горско стопанство”; трудов стаж – 14 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Драгомир Иванов Димитров – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол и стопанско управление; професионална квалификация – икономист; специализация – индустриален мениджмънт и предприемачество; трудов стаж – 8 г. и 11 м.; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йовка Дончева Черкелова, образование – висше, специалност – счетоводна отчетност; квалификация – икономист-счетоводител; трудов стаж – 14 години; 4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”, вид: 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

Николина Нейчева Манолова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз от агенция за приватизация “Оценка на недвижими имоти”; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”.
Станка Панайотова Дженева-Динева, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Фиданка Георгиева Дженкова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Марлена Серафимова Серафимова, образование – висше, специалност – транспортно строителство – пътно строителство, строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство, оценка на недвижими имоти, земеделски земи; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Атанаска Димитрова Димитрова, образование – средно специално, техникум по строителство, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография, строителен техник по геодезия, фотограметрия и земеустройство.
Димитър Борисов Стоянов, образование – висше, специалност – електрически машини и апарати, квалификация – електроинженер, оценка на машини и съоръжения.
Димитър Иванов Андреев, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Жанка Димова Михайлова-Колева, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Милчо Гочев Димитров, образование – средно специално, техникум по механотехника, специалност – технология на машиностроенето, студена обработка, квалификация – техник по технология на машиностроенето, студена обработка, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Атанас Иванов Димов, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, строителен техник; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Валентина Борисова Илиева-Димова, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Станчо Колев Станчев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, образование – висше, специалност – ДВГ, квалификация – машинен инженер; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Стоян Илиев Банев, образование – висше, степен – магистър, специалност – технология на машиностроенето и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металорежещите машини; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Илиев Банев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Митко Кирилов Краев, образование – висше, степен – магистър, специалности – финанси и селскостопанска техника, квалификация – икономист и машинен инженер, оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Марийка Лазарова Воденичарова, образование – средно специално, строителен техникум, специалност – архитектурен техник.
Свилена Георгиева Кехайова, образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, диплома за преквалификация – счетоводна отчетност с квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения.
Стойко Христов Пехливанов, образование – висше, степен – магистър, специалност – машиностроене, квалификация – машинен инженер с педагогическа специалност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Севдалин Димитров Дяков, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер, автоексперт; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспортна техника и технологии, квалификация – машинен инженер, автотехническа експертиза; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Пейо Генчев Даскалов, образование – полувисше; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Деян Йорданов Атанасов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, автоексперт-оценител, автотехническа експертиза; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Иво Иванов Узунов, образование – висше, специалност – изчислителна техника, специалност ПС, квалификация – инженер по радиоелектроника; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Михаил Колев Михайлов, образование – висше, степен – магистър, специалност – транспорт и енергетика, квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценка на машини и съоръжения.
Евгения Георгиева Динева, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи.
Константин Михайлович Якубович, образование – висше, специалност – архитектура; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Павлина Костова Колева, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Славов Керемидчиев, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Колев Делев, образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение за професионална квалификация по оценка на гори и земи в горския фонд, регистриран в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Христов Христов, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – топло-, газоснабдяване и вентилация, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения и автоексперт; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Йордан Парушев Господинов, образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител, трудов стаж – 33 години, удостоверение за следдипломна квалификация – опресняване по специалността ТБТ, ХТ и ППО; Управление и икономически проблеми на качеството на строителството; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Йордан Георгиев Събев, образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Илиев Василев, образование – висше, специалност – пожарна безопасност и техника; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Георги Господинов Георгиев, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Петрова Шуманова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Игнев, образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, и 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ивелин Красимиров Кръстев, образование – висше, образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър, специалност – автотранспортна и земеделска техника, професионална квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС кат. “С” и “Т”; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Николай Иванов Петров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – икономика на отбраната и сигурността и инженер по радиоелектроника, професионална квалификация – магистър по икономика; радиоинженер и философски проблеми на естествознанието; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Бойчо Гочев Узунов, образование – висше, специалност – автоматизация на производството, удостоверение за повишаване на квалификацията по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Милка Иванова Стаматова, образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, сертификат за оценителска правоспособност, удостоверение за оценител на земеделски земи, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, видове: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Ренета Тодорова Реванска, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – електротехника и финанси, квалификация – електроинженер с педагогическа правоспособност и икономист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Кольо Георгиев Гяуров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Живко Възкресенов Бянов, образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Тенев, образование – висше, специалност – транспортна техника и технологии; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Колев Тенев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Благой Митев Димитров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Стоян Георгиев Стоянов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Кольо Димитров Петров, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Анатоли Николаев Василев, образование – висше, специалност – защита при аварии и бедствия; защита на националната сигурност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Нелиян Николаев Цонев, образование – висше, специалност – електроника и автоматика; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пламен Иванов Сулаков, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Николай Христов Георгиев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Веселин Георгиев Атанасов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Иван Георгиев Динев, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Янко Боянов Боянов, образование – висше, специалност – пожарна и аварийна безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Венцислав Панев Димитров, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – машиностроителни технологии и мениджмънт, професионална квалификация – машинен инженер-мениджър; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Атанас Петров Атанасов, образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене; с квалификация – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ; втора специалност – инструктор за обучение на водачи на МПС – категория “С”; трудов стаж – 7 години; месторабота – “Драйвкар” – ЕООД – управител; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Мария Димитрова Златева, образование – висше; специалност – инженер по геодезия, фотограметрия и картография; Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100100388/2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден от КНОБ; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Иванов Бъчваров, образование – висше, специалност – офицер от РТВ – военен инженер по РЛС и инженер радиоелектроника; трудов стаж – 14 години; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Петьо Благоев Гицов – образование – висше, специалност – строителство на жп линии, пътища и мостове; трудов стаж – 22 години; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Калоян Христов Куцаров, висше, специалност – АСУ – експерт и ремонт на АСУ за ПВО във факултет на ПВО и КИС; с квалификация – компютърни системи и технологии; трудов стаж – 11 години; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Георги Христов Карамарков, образование – висше, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Христо Георгиев Георгиев, образование – висше; специалност – транспорт и енергетика; допълнителна квалификация – автоексперт – ТУ – София; трудов стаж – 18 години; стаж като вещо лице – 5 години; 5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”, вид: 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Иван Тотев Иванов, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Митко Тодоров Петев, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Елена Димитрова Гинева, образование – висше, специалност – зооинженерство, квалификация – зооинженер.
Елена Колева Николова, образование – висше, специалност – зоотехник, квалификация – зооинженер; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

Диана Иванова Иванова, образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите; втора специалност – маркетинг, мениджмънт; трудов стаж – 17 години; 7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”; 7.1. Съдебно-химическа експертиза.
Мая Иванова Кичева, образование – висше, Биологическия факултет; специалност – молекулярна и функционална биология, месторабота – “Проген” – ООД, София; заемана длъжност – управител и експерт; трудов стаж – 24 години; трудов стаж като вещо лице – 10 години; 7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”; 7.1. Съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

Мария Димитрова Златева, образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – строителен инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти; 8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”, вид: 8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.
Добромир Илиев Димитров, образование – висше, специалност – ветеринарна медицина, трудов стаж – 28 години, месторабота ОДБХ – Ямбол, главен инспектор; 8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”, видове: 8.1. Съдебна ветеринаромедицинска експертиза.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Ервант Гарбис Ованесян, образование – средно специално – техникум по механотехника, специалност – машинен техник, бижутерия, златарство.
Елена Николова Георгиева, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител.
Елена Мирчева Даскалова, образование – висше, фармацевт, специалност – организация и икономика на аптечното дело.
Ваня Радева Цачева, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, професионална квалификация: социални дейности и счетоводство на предприятието/икономист-счетоводител, сертификат за експерт по финансови и социални проблеми и експерт-оценител на ДМА в медицинските учреждения; 11. Клас “Други съдебни експертизи” – социално-икономически експертизи.
Ангел Димитров Янчев, образование – средно, професионално-техническо училище по строителство, майсторско свидетелство от Националната занаятчийска камара за занаят – бижутерство.
Мая Иванова Кичева, 11. Клас “Други съдебни експертизи”; 11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; 11.3. Експертиза по писмени данни, касаещи 11.1 и 11.2.
Надежда Иванова Димитрова, образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър, специалност – социални дейности, магистърска програма – управление на институциите за социална работа, и удостоверение за достъп до класифицирана информация; 11. Клас “Други съдебни експертизи”.
Извадка от Неофициален раздел бр. 24 от 22.03.2021 г. на ДВ