Списък на вещите лица за съдебен район Враца - 2018 година

Print

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВРАЦА, ЗА 2018 Г.

Списък на вещите лица за съдебен район Враца. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Враца
Име: Пламен Петров
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВРАЦА, ЗА 2018 Г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Враца, и Административния съд - Враца, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Инж. Ангел Илиев Ангелов - експерт-криминалист.
Виолин Веселинов Цветков - експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров - експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски - експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски - експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов - експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров - експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов - експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев - експерт- криминалист.
Павлин Милчов Петков - експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров - експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов - инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков - експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров - експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски - експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски - експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов - експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров - експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов - експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев - експерт- криминалист.
Павлин Милчов Петков - експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров - среден техник фотограф.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов - инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков - експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров - експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски - експерт- криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски - експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов - експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров - експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов - експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев - експерт-криминалист.
Павлин Милчов Петков - експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров - среден техник фотограф.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов - инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков - експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров - експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски - експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски - експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов - експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров - експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов - експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов - експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев - експерт- криминалист.
Павлин Милчов Петков - експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров - среден техник фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев - експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гурзовски - експерт-криминалист.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Д-р Венцислав Илиев Анков - лекар хирург.
Д-р Георги Иванов Комитски - ортопедия и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски - лекар-хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев - стоматолог.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов - молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева - молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев - биохимия и микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов - молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева - молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев - биохимия и микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Борис Петров Шахов - молекулярна биология.
Д-р Георги Иванов Комитски - ортопедия и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски - лекар-хирург.
Мая Иванова Кичева - молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Д-р Мирослав Иванов Методиев - стоматолог.
Николай Гинчев Тюфекчиев - биохимия и микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев - лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Георги Иванов Комитски - ортопедия и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски - лекар-хирург.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев - лекар вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебна медицина и деонтология.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова - психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова - психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ваня Димитрова Димитрова - психолог.
Велина Владимирова Владимирова - психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър.
Галя Дойчинова Славкова - психолог; клинична психология.
Диана Венчева Петкова-Конецовска - психолог, психолого-консултант.
Дияна Цветанова Добрева-Христова - психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов - психолог.
Емилия Владимирова Гарванска - психолог.
Татяна Илиева Антонова - психолог.
Тодор Борисов Тодоров - психолог; работа с полиграф.
Цветомира Ботьова Александрова - психолог.
Цеца Петрова Петърчовска - педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова - психиатър.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър.
Галя Дойчинова Славкова - клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска - психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър.
Д-р Надя Емилова Иванова - психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова - психиатър.
Ваня Димитрова Каменова - психолог; специална педагогика; консултативна психология.
Д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър.
Галя Дойчинова Славкова - психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска - психолог.
Д-р Надя Емилова Иванова - психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Александър Панайотов Александров - финансист.
Анелия Асенова Коцова - счетоводител; прогнозиране и планиране.
Валентина Цветкова Стоева - икономист-счетоводител.
Веселка Христова Георгиева - счетоводител.
Веселин Борисов Луканов - счетоводител.
Виолета Луканова Иванова - счетоводител.
Владимир Христов Балинов - счетоводител.
Георги Антонов Африканов - счетоводител.
Георги Митков Михалчев - счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева - счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева - счетоводител.
Грета Николаева Лазарова - счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски - счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева - икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова - икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска - счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.
Диляна Иванова Николова - икономист.
Евгени Николаев Христов - икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова - икономист.
Зоя Христова Георгиева - икономист - системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов - икономист.
Ивана Захариева Петрова - икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова - икономист.
Константин Иванов Армянов - счетоводител.
Красимир Петров Иванов - счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова - счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова - счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева - счетоводител.
Малина Иванова Тошева - икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова - счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска - финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев - финансист.
Мирослав Жеков Николов - финансист; вътрешен одитор.
Мирослав Иванов Цолов - икономист.
Михаил Богданов Богданов - счетоводител.
Наталия Иванова Петрова - счетоводител.
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител.
Павлина Александрова Николова - счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев - счетоводител.
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов - счетоводител.
Рени Милчева Димитрова - финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова - икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова - икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова - счетоводител; вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова - счетоводител.
Силвия Крумова Каменова - финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол.
Силвия Стоянова Катанска - икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Стела Русева Русинчовска - икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова - икономист.
Стоян Милчев Александров - счетоводител; вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов - счетоводител.
Таня Николова Петкова - финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова - финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова - финансист.
Хризантема Павлова Петрова - икономист-счетоводител.
Христина Маринова Игнатова - счетоводител.
Христо Пенев Ничовски - финансист.
Цветана Димитрова Бекова - икономист - организация и заплащане на труда.
Цветелина Иванова Мишонова - счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов - счетоводител; вътрешен одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Панайотов Александров - финансист.
Анелия Асенова Коцова - счетоводител; прогнозиране и планиране.
Божидар Василев Ангелов - информатика.
Бойко Борисов Ничев - икономист; стопанско управление.
Валентин Иванов Фишев - икономист.
Веселка Христова Георгиева - счетоводител.
Веселин Борисов Луканов - счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров - счетоводител.
Георги Антонов Африканов - икономист-счетоводител.
Георги Митков Михалчев - счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева - счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева - счетоводител.
Грета Николаева Лазарова - счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева - икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова - икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска - счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.
Диляна Иванова Николова - икономист.
Евгени Николаев Христов - икономист; вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова - икономист.
Зоя Христова Георгиева - икономист - системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител.
Иван Валентинов Ценов - икономист.
Ивана Захариева Петрова - икономист.
Константин Иванов Армянов - счетоводител.
Красимир Петров Иванов - счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова - счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова - икономист-счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева - счетоводител.
Малина Иванова Тошева - икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова - счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска - финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев - финансист.
Мирослав Жеков Николов - финансист; вътрешен одитор.
Михаил Богданов Богданов - счетоводител.
Наталия Иванова Петрова - счетоводител.
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски - икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител.
Нина Николаевна Топалова - икономическа кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова - счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев - счетоводител.
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова - финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова - икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова - икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова - счетоводител; вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова - счетоводител.
Силвия Крумова Каменова - финансист; стопанско управление; финансоворевизионен контрол.
Силвия Стоянова Катанска - икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ.
Станимир Емилов Нацев - финансист.
Стела Русева Русинчовска - икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова - икономист.
Стоян Милчев Александров - счетоводител; вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова - финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова - финансист; психолог.
Тодорка Иванова Нетова - финансист.
Хризантема Павлова Петрова - икономист-счетоводител.
Христина Маринова Игнатова - счетоводител.
Христо Пенев Ничовски - финансист.
Цветана Димитрова Бекова - икономист - организация и заплащане на труда.
Цветана Златанова Николова - финансист.
Юрий Каменов Йорданов - счетоводител; вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Божидар Василев Ангелов - информатика.
Бойко Борисов Ничев - икономист; стопанско управление.
Валентин Иванов Фишев - икономист.
Веселин Борисов Луканов - счетоводител.
Веселка Христова Георгиева - счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров - счетоводител.
Георги Антонов Африканов - икономист-счетоводител.
Георги Митков Михалчев - счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева - счетоводител-икономист; педагогически профил.
Гергана Петрова Михалчева - счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева - икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова - икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска - счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт.
Диляна Иванова Николова - икономист.
Димитър Иванов Петков - икономист.
Елза Антонова Тодорова - икономист.
Зоя Христова Георгиева - икономист - системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов - икономист.
Ивана Захариева Петрова - икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова - икономист-счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева - счетоводител.
Малина Иванова Тошева - икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова - счетоводител-икономист.
Мая Христова Каменовска - финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев - финансист.
Мирослав Жеков Николов - финансист; вътрешен одитор.
Наталия Иванова Петрова - счетоводител.
Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски - икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител.
Петко Огнянов Ачев - счетоводител.
Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова - финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова - икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова - икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова - счетоводител; вътрешен одитор.
Силвия Крумова Каменова - финансист; стопанско управление; финансоворевизионен контрол.
Стела Русева Русинчовска - икономист; счетоводител.
Стоян Милчев Александров - счетоводител; вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова - финансист; счетоводител.
Тодорка Иванова Нетова - финансист.
Хризантема Павлова Петрова - икономист-счетоводител.
Юрий Каменов Йорданов - счетоводител; вътрешен одитор.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев - електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов - хидрология и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Виолета Методиева Рачинска - промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.
Инж. Георги Василев Костов - електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков - машинен инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева - инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Димитър Николов Рачински - автоматика и телемеханика.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова - промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.
Инж. Елка Русева Станчева - радиоелектроника.
Иван Киров Иванов - промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров - електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска - водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов - машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов - горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов - геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски - машинен инженер - топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова - топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Нина Василева Дакева - ел. инженер.
Инж. Павлин Тодоров Ненков - технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева - геодезия, картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство - машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов - АТТК.
Инж. Цветко Георгиев Каменов - промишлено и гражданско строителство - технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Бранимир Борисов Цеков - транспортна техника и технологии.
Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов - автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков - машинен инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски - счетоводство и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов - транспорт и енергетика - машинен инженер; автоексперт по специалност "Автотехническа експертиза".
Иван Веселинов Тодоров - маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Валериев Дилов - управление на интелектуалната собственост; автотехническа експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов - машинен инженер.
Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство - машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов - АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов - селскостопанска техника - машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров - инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Беатриче Кирилова Зашева - механична технология на дървесината.
Инж. Веселин Николаев Миндов - хидрология и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Елка Русева Станчева - радиоелектроника.
Инж. Георги Василев Костов - електроинженер.
Инж. Димитър Николов Рачински - автоматика и телемеханика.
Иван Киров Иванов - промишлена топлотехника.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Кирил Илиев Христов - машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова - топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Павлин Тодоров Ненков - технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.
Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт, трактори и кари; автотехническа експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Инж. Стефчо Петров Симеонов - АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Цветко Георгиев Каменов - промишлено и гражданско строителство - технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божидар Василев Ангелов - информатика (ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански - автоматика и телемеханика; компютърна техника и интернет.
Наталия Стойчева Предова-Василева - информационни технологии; информационни системи; съдебен експерт по технически проблеми.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска - промишлено и гражданско строителство.
Бойко Борисов Ничев - икономика/управление и планиране; стопанско управление; строителнотехническа експертиза - част В и К.
Инж. Виолета Методиева Рачинска - промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.
Инж. Георги Василев Костов - електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов - геодезия, картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство.
Инж. Екатерина Борисова Костадинова - промишлено и гражданско строителство/строителен инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска - водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов - строителен инженер.
Инж. Крум Стилиянов Спиридонов - геодезист.
Инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер.
Инж. Нина Василева Дакева - ел. инженер.
Инж. Светлана Николова Мицева - геодезия, картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Теодора Панайотова Карагьозова - архитект.
Тодорка Петрова Райновска - строителство и архитектура.
Цветана Иванова Кънова - геодезия, картография и земеустройство.
Цветана Тодорова Иванова - геодезист; картограф.
Инж. Цветко Георгиев Каменов - промишлено и гражданско строителство - технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов - електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов - противопожарна техника и безопасност; педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част "Пожарна безопасност".
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Инж. Цветан Георгиев Цветков - ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Георги Василев Костов - електроинженер.
Иван Киров Иванов - промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров - електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски - машинен инженер - топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова - топло- и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов - електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Павлин Тодоров Ненков - технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство - машинен инженер; обследване за енергийна ефективност.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски - зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев - добив на черни метали; базисни компютърни технологии.
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова - неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
Мая Иванова Кичева - молекулярна и функционална биология; биохимия и клинична химия.
Инж. Михаил Цветков Маринов - технология на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик - контрол на качеството на течните горива.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова - неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер - ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова - неорганични химични технологии; експерт-криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Петър Стоянов Доневски - зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров - ветеринарен лекар.
Д-р Цветан Йорданов Петров - ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.
Емилия Петрова Петрова - полевъдство; зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова - лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
Инж. Мариана Митева Петкова - инженер-агроном; лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини.
Петър Стоянов Доневски - зоотехник.
 
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска - оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова - оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол).
Анелия Тодорова Лозанова - оценител на машини и съоръжения (счетоводство и контрол; маркетинг и мениджмънт).
Веселин Тодоров Иванов - оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев - оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене).
Инж. Виолета Методиева Рачинска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Георги Петров Величков - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски - оценител на машини, съоръжения и активи - движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
Инж. Деян Йорданов Атанасов - оценител на МПС (машинен инженер).
Димитър Александров Златанов - оценител на земеделски земи (полевъдство).
Инж. Димитър Николов Рачински - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева - оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Иван Веселинов Тодоров - оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов - оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова - оценител на недвижими имоти (икономист).
Д-р Калина Господинова Христова - оценител на животни (ветеринарен лекар).
Катя Цветанова Христова - оценител на битова техника; оценител на движимо имущество (финанси).
Инж. Кирил Илиев Христов - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Крум Валериев Николов - оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова - оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Мирела Стоянова Стоянова - оценител на наркотични вещества (експерт-криминалист).
Наталия Стойчева Предова-Василева - оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически проблеми).
Николай Благоев Банчовски - оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения; международни икономически отношения).
Инж. Николай Лалов Лалов - оценител на ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Оля Костадинова Николова - оценител на лекарствени продукти и наркотични вещества (фармацевт).
Петьо Димитров Димитров - оценител на автомобили, трактори и кари (автомобилен транспорт, трактори и кари).
Инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).
Петър Стоянов Доневски - оценител на ферми (зоотехник).
Петър Цветанов Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи - движимо имущество (икономист-маркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).
Инж. Светлана Николова Мицева - оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска - оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов - оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов - оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология).
Теофил Тодоров Петров - оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична администрация).
Инж. Тодор Филипов Тодоров - оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска - оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов - оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер).
Цветана Иванова Кънова - оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия, картография и земеустройство).
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Борис Петров Шахов - специалист по молекулярна биология.
Инж. Веселин Николаев Миндов - експертизи, свързани с околната среда.
Ели Ангелова Георгиева - по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска - педагогика на девиантното поведение.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и конструкции.
Инж. Крум Валериев Николов - лесоинженерно технически експертизи.
Инж. Лариса Борисова Ангелова - пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова - КСС на СМР; топлофикация.
Мая Иванова Кичева - генетичен анализ на животински и растителни видове; експертиза по писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология; ДНК анализ.
Инж. Нина Василева Дакева - КСС на СМР; топлофикация.
Оля Костадинова Николова - фармакологични експертизи.
Пламен Георгиев Георгиев - изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов - съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова - безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност.
Румянка Николова Ценова - трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения).
Силва Трифонова Диковска - икономист по строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска - строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на недвижимо имущество; оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове - за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов - трудови злополуки.
Д-р Федя Йорданов Тодоров - съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 97 от 05.12.2017 г. на ДВ