СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Велико Търново и Горна Оряовица 
Име: Пламен Георгиев 
Тел: 0888 819 843; 0896 696 977 

Email: pgeorgiev@expert-bg.com


 

 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2020 Г.

ПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 398, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г.

 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2023 г. за съдебния район на Великотърновския окръжен и административен съд
 

 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев – графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог, специалност “Клинична психология”.
Донка Маринова Петрова, психология.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Иванина Стефанова Анчева, психолог и “доктор” по педагогическа и възрастова психология от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Маргарита Михайлова Сариева, психология, социална психология.
Ралица Иванова Христова, психолог, магистър по клинична и консултативна психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Иванина Стефанова Анчева, психолог и “доктор” по педагогическа и възрастова психология от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Ангел Иванов Гецов, магистър по специалността “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “иконимист-счетоводител”.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство и контрол.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист-контрольор (контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол).
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Благовеста Мирославова Евтимова, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителните дружества.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация “Управление на финансово-счетоводната дейност”, оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността “Контрол и анализ на фирмената дейност”, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономист-счетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Деян Георгиев Евдокиев, магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт по банкови дела, финансово-икономически анализ за дела на предприятия, изпаднали в несъстоятелност, и данъчни дела.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, с професионална квалификация финанси.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Здравка Йорданова Червенкова, икономист – счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Ивелина Янкова Добрева, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Мария Александрова Джукева, икономист-счетоводител, с разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно”, валидно до 6.02.2024 г.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Господинова Врангова, икономист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на търговията, професионална квалификация “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист, социални дейности.
Севдина Иванова Йорданова, икономист-счетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Стоян Димитров Миланов, икономист, организатор в промишлено производство, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономист-счетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономист-счетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Гецов, магистър по специалността “Счетоводство и контрол”, професионална квалификация “иконимист-счетоводител”.
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – системен организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – системен организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Десислава Иванова Иванова, икономист – финансов мениджър, специалност “Финансов мениджмънт”.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика и управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, с професионална квалификация “Финанси”.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономист-счетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на недвижимо имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономист-финансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по търговията, експерт по финансови и счетоводни проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Мирена Йосифова Атанасова-Георгиева, мениджър, достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 23.07.2023 г.
Миряна Стефанова Педешка, икономист-осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Николай Петков Денев, специалност “Управление и планиране на стопанството” с квалификация “икономист-плановик”.
Панайот Анастасов Антонов, икономист-осигурител.
Пенко Петров Пенков, специалност ОПУС с квалификация “икономист по строителството”.
Пепа Иванова Бузова, бакалавър по “Финанси”, магистър по “Счетоводство и контрол”, с професионална квалификация “съдебен експерт”.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист – счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Стоян Димитров Миланов, икономист-организатор в промишлено производство, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Мирена Йосифова Атанасова-Георгиева, мениджър, достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”, валидно до 23.07.2023 г.
Николай Петков Денев, специалност “Управление и планиране на стопанството” с квалификация “икономист-плановик”.
Пенко Петров Пенков, специалност ОПУС с квалификация “икономист по строителството”.
Стоян Димитров Миланов, икономист-организатор в промишлено производство, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен инженер, “Жп транспорт – експлоатация и ремонт на електрически локомотиви”.
Гинка Данаилова Панева, инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Димитър Кирилов Радов, машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 22.04.2024 г.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, “Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта”, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност “Автомобили, трактори и кари”.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер по “Промишлено и гражданско строителство”.
Иван Тончев Тончев, инженер, “Радиоелектроника”, специализирано допълнително обучение за квалификация “Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление”.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Николаев Николов, магистър по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” с професионална квалификация “магистър-инженер”.
Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер, “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност “Пътни и строителни машини”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Никола Йорданов Ганев, инженер, “Автоматизация на производството”, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Павлинка Йорданова Николова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, “Подвижен жп състав”, специализация “Експлоатация и ремонт на вагоните”.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Радослав Рашков Цанев, магистър инженер по специалността “Технология и управление на транспорта” – специалист по жп транспорт.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Цветомир Илиев Ценов, инженер, “Транспортна техника и технологии”, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик, със сертификат № 1/31.01.2018 г. от НС Евроцентър “Сертифицирани експерт-оценители” за автоексперт-оценител и Удостоверение № 19748/1.08.2011 г. от ТУ – гр. София, за професионална квалификация по автотехническа експертиза.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, “Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта”, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност “Автомобили, трактори и кари”.
Иво Иванов Янев, автомонтьорство и автосервизни услуги.
Марин Иванов Роглев, инженер, “Двигатели с вътрешно горене”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Николай Димитров Николов, технология и управление на транспорта – автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер, “Двигатели с вътрешно горене”, “Електроуредба на автомобила”.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магистър инженер, специалност “Транспортна техника и технологии”, с присъдена образователна научна степен “доктор” по “Управление и организация на автомобилния транспорт”.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Тихомир Евстатиев Йотков, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене”.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене”.
Цветомир Илиев Ценов, инженер, “Транспортна техника и технологии”, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”; замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Валентин Христов Тонев, машинен инженер, “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”.
Валерий Гатев Велчев, инженер, “Съобщителна техника, автоматизация на свръзките”.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист, “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Димитър Кирилов Радов, машинен инженер, специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 22.04.2024 г.
Емил Атанасов Ламбев, с удостоверение рег. № ТА 099-7-06/20.07.2006 г. от Българо-германски център за професионално обучение – гр. Пазарджик, за професия “машинен техник”, специалност “Машини и системи с ЦПУ”.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”.
Иван Тончев Тончев, инженер “Радиоелектроника”, специализирано допълнително обучение за квалификация “Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление”.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, “Технология на ферментационните производства”, експерт по техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи, допълнителна квалификация “Възобновяеми енергийни източници”.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност “Пътни и строителни машини”.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, “Подвижен жп състав”, специализация “Експлоатация и ремонт на вагоните”.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер, “Промишлена електроника”.
Цветомир Илиев Ценов, инженер, “Транспортна техника и технологии”, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Божин Любенов Божинов, електроинженер, специалност “Автоматика, компютърна техника и технологии”.
Валентин Димитров Великов, електроинженер, специалност “Електронна техника”.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист, “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер, “Компютърни системи и технологии”.
Иван Любенов Блажев, магистър по специалността “Информатика. Информационни системи”.
Иван Христов Саватов, висше образование по специалността “Информатика”.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Росен Георгиев Стоянов, информатик, специалност “Информатика”.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер (компютърна техника), “Магистър по информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”, професионално направление “Информатика и компютърни науки”, с разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно”, валидно до 30.05.2023 г.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер, “Подемно-транспортни машини и строителни машини”, специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”.
Георги Петков Тодоров, инженер, “Транспортно строителство”, с разрешение за достъп до КИ до ниво “Секретно”, валидно до 27.10.2023 г.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност “Земеустройство”.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, “Технология на ферментационните производства”, експерт по техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер, “Хидромелиоративно строителство”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер, “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Ангелова Дочева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Павлина Мотова Ангелова, минен инженер – геодезия.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Тодор Бориславов Цончев, техник-геодезист.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер, “Промишлено и гражданско строителство”.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-химик, “Техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия”.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер, “Двигатели с вътрешно горене”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Николай Йосифов Анчев, инженер, “Двигатели с вътрешно горене”, “Електроуредба на автомобила”.
Стефан Иванов Стефанов, инженер, “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер, “Двигатели с вътрешно горене”.
 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – “магистър” по специалността “Ветеринарна медицина”, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”; замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Христо Стефанов Узунов, геоеколог.
 

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик, “Химични технологии и металургия на черни и цветни метали”.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженер-химик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.
Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.
Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия, специализация – органична и аналитична химия.
 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – “магистър” по специалността “Ветеринарна медицина”, вписан в регистъра на ОДБХ – гр. Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн от Тракийския университет – гр. Стара Загора, ветеринарен лекар.
Красимир Иванов Стефанов, ветеринарен лекар, специалност “Ветеринарна медицина”.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация “Система за контрол и управление безопасността на храни” (система НАССР).
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер, “Горско стопанство”.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном, “Растителна защита”, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Георгиев Митков, инженер-агроном, със специалност “Защита на растенията и почвите” и със специалност “Санитарна микробиология и безопасност на храните”.
Димитър Стойнев Зарев, инженер, “Горско стопанство”, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация “Система за контрол и управление безопасността на храни” (система НАССР).
Надежда Димова Найденова, професионална квалификация “магистър по зооинженерство”, притежава удостоверение от Тракийския университет – гр. Стара Загора, за допълнително обучение за съдебни експерти, вещи лица за оцека на стопанско имущество.
 

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Валентина Кирилова Георгиева, квалификация – икономист-застраховател, специалност “Финанси и кредит”, независим оценител, вписан под номер 2367 в публичния регистър на КНОБ, с правоспособност “оценка на недвижими имоти”.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация “Управление на финансово-счетоводната дейност”, оценител на недвижими имоти.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, инженер, “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер, “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик, независим оценител, вписан под номер 2599 в публичния регистър на КНОБ, с правоспособност “машини и съоръжения”.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер, “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Минко Калчев Червенков, инженер, “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Цветомир Илиев Ценов, инженер, “Транспортна техника и технологии”, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер, “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Николай Георгиев Вачев, квалификация “Бижутер и златар”, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Димитър Стойнев Зарев, инженер, “Горско стопанство”, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”. Замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист, “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Иванина Стефанова Анчева, психолог и “доктор” по педагогическа и възрастова психология от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер, “Техология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн от Тракийския университет – гр. Стара Загора, ветеринарен лекар.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански език, специалист – френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация “Бижутер и златар”, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.
Радка Маринова Крумова, икономист, “Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието”, “Здравен мениджмънт”.
Светлана Цонева Братоева, икономист по промишлеността, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика и информатика, “Комуникационна техника и технологии”.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, специалист “Здравословни и безопасни условия на труд”.

Извадка от Неофициален раздел бр. 7 от 24.01.2023 г. на ДВ

ен от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедецинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог, специалност “Клинична психология”.
Донка Маринова Петрова, психология.
Десислава Николаева Тенева, психолог
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология, социална психология.
Ралица Иванова Христова, психолог, магистър по клинична и консултативна психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство и контрол.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист- контрольор/контрол и анализ на фирмената дейност – финансово-ревизионен и данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Благовеста Мирославова Евтимова, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителните дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели предприятия.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация “Управление на финансово-счетоводната дейност”, оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността “Контрол и анализ на фирмената дейност”, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономист-счетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Деян Георгиев Евдокиев, магистър по икономика, специалност “Счетоводство и контрол”.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт по банкови дела, финансово-икономически анализ за дела на предприятия, изпаднали в несъстоятелност, и данъчни дела.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, професионална квалификация финанси.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Здравка Йорданова Червенкова, икономист – счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Ивелина Янкова Добрева, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Мария Александрова Джукева, икономист-счетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Марияна Господинова Врангова, икономист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на търговията, професионална квалификация “Съдебно-счетоводни експертизи”.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономист-счетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономист-счетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономист-счетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем. организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист, експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика и управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Диана Петкова Николаева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, с професионална квалификация “Финанси”.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономист-счетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Йордан Горанов Йорданов, инженер “Далекосъобщителна техника”, икономист-счетоводител, учител по професионална подготовка, експерт по далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на недвижимо имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономист-финансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по търговията, експерт по финансови и счетоводни проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономист-осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Панайот Анастасов Антонов, икономист-осигурител.
Пепа Иванова Петкова, бакалавър по “Финанси”, магистър по “Счетоводство и контрол”, с професионална квалификация “съдебен експерт”.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по търговията.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат “Вътрешен одит в публичния сектор”.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводство и контрол”.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен инженер “Жп транспорт – експлоатация и ремонт на електрически локомотиви”.
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на машини и съоръжения.
Гинка Данаилова Панева, инженер-земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на недвижими имоти, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, “Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта”, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност “Автомобили, трактори и кари”.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Иван Тончев Тончев, инженер радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация “Инженер – специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление”.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер по специалността “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност “Пътни и строителни машини”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Никола Йорданов Ганев, инженер “Автоматизация на производството”, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, “Подвижен жп състав”, специализация “Експлоатация и ремонт на вагоните”.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Радослав Рашков Цанев, магистър инженер по специалността “Технология и управление на транспорта” – специалист по жп транспорт.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, “Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта”, експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност “Автомобили, трактори и кари”.
Иво Иванов Янев, автомонтьорство и автосервизни услуги.
Марин Иванов Роглев, инженер “Двигатели с вътрешно горене”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Николай Димитров Николов, технология и управление на транспорта – автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер “Двигатели с вътрешно горене”, “Електроуредба на автомобила”.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магистър инженер, специалност “Транспортна техника и технологии”, с присъдена образователна научна степен “Доктор по управление и организация на автомобилния транспорт”.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Тихомир Евстатиев Йотков, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене”.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене”.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”, замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Валентин Христов Тонев, машинен инженер “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”.
Валерий Гатев Велчев, инженер “Съобщителна техника, автоматизация на свръзките”.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Иван Тончев Тончев, инженер “Радиоелектроника”, специализирано допълнително обучение за квалификация “Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление”.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог “Технология на ферментационните производства”, експерт техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи, допълнителна квалификация “Възобновяеми енергийни източници”.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност “Пътни и строителни машини”.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер “Подвижен жп състав”, специализация “Експлоатация и ремонт на вагоните”.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер “Промишлена електроника”.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божин Любенов Божинов, електроинженер, специалност “Автоматика, компютърна техника и технологии”.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер “Компютърни системи и технологии”.
Иван Георгиев Иванов, електроинженер, специалност “Електронна техника и микроелектроника”.
Иван Любенов Блажев, магистър по специалността “Информатика. Информационни системи”.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Росен Георгиев Стоянов, информатик, специалност “Информатика”.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер (компютърна техника).
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер “Подемно-транспортни машини и строителни машини”, специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Георги Петков Тодоров, инженер “Транспортно строителство”.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност “Земеустройство”.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог “Технология на ферментационните производства”, експерт техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер “Хидромелиоративно строителство”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Ангелова Дочева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Павлина Мотова Ангелова, минен инженер – геодезия.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Тодор Бориславов Цончев, техник-геодезист.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер “Промишлено и гражданско строителство”.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-химик “Техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия”.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер “Двигатели с вътрешно горене”.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене” и военен инженер “Експлоатация и ремонт на автомобилна техника”.
Николай Йосифов Анчев, инженер “Двигатели с вътрешно горене”, “Електроуредба на автомобила”.
Стефан Иванов Стефанов, инженер “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене”, оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер “Двигатели с вътрешно горене”.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – магистър по специалността “Ветеринарна медицина”, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”, замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Христо Стефанов Узунов, геоеколог.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик “Химични технологии и металургия на черни и цветни метали”.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженер-химик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик, доктор по специалност “Техника и технология на взривни работи”.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – магистър по специалността “Ветеринарна медицина”, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен съюз.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, д.в.м.н. от Тракийски университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация “Система за контрол и управление безопасността на храни” (система “НАССР”).
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер “Горско стопанство”.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном “Растителна защита”, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, специалност “Лозаро-градинарство”, преквалификация “Агробизнес и мениджмънт”, квалификация “Агромениджър”.
Димитър Стойнев Зарев, инженер “Горско стопанство”, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном “Растителна защита”.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация “Система за контрол и управление безопасността на храни” (система “НАССР”).
Серафим Димитров Димитров, агроном “Растителна защита”.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, специализация “Конструкции”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация “Управление на финансово-счетоводната дейност”, оценител на недвижими имоти.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “Признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Минко Калчев Червенков, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “Признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Николай Георгиев Вачев, квалификация “Бижутер и златар”, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност “Икономика и управление на промишлеността”, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер “Геодезия, фотограметрия и картография”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, титла “Признат европейски оценител”, присъдена от Европейската група на оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), която титла се изписва, като след името се слага абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност “Селскостопанска техника”, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, специалност “Пречистване на природни и отпадъчни води”, замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка на вода и въздух.
Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист “Приложна математика”, старши научен сътрудник II степен по научна специалност “Информатика”.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност “Проектиране и конструиране на машини и съоръжения”.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер “Технология и организация на автомобилния транспорт”, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, д.в.м.н. от Тракийски университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански език, специалист френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация “Бижутер и златар”, оценка на благородни метали и скъпоценни камъни.
Радка Маринова Крумова, икономист, “Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието”, “Здравен мениджмънт”.
Светлана Цонева Братоева, икономист по промишлеността, специалност “Организация на производството и управлението в промишлеността”, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика и информатика, “Комуникационна техника и технологии”.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, специалист “Здравословни и безопасни условия на труд”.
Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 10.03.2020 г. на ДВ

 

СПИСЪК НА ОТПИСАНИТЕ ОТ СПИСЪКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ – ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2020 Г., ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ ОТ 22.10.2019 Г. НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ

Обн. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица за 2020 г., за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, съгласно решение от 22.10.2019 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ

5. Клас “Съдебна инженерно-техническа експертиза”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Петко Луканов Пенков.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Христо Панайотов Казаков.

5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза

Гинка Тодорова Иванова.

Йордан Любомиров Ангелов.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза

Атанаска Илиева Коцева.

Данко Георгиев Данчев.

Надя Савова Стефанова-Коларова.

5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза

Христо Панайотов Казаков.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.2. Съдебна агротехническа експертиза

Тодорка Ралчева Бакърджиева.

11. Други съдебни експертизи

Данко Георгиев Данчев.

Деян Димитров Хаджииванов.

Извадка от Неофициален раздел бр. 20 от 10.03.2020 г. на ДВ