expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие.“ Далай Лама

Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Велико Търново и Горна Оряховица 
Име: Пламен Георгиев 
Тел: 0888 819 843; 0896 696 977 

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2018 Г.

 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018г.
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново, и Административния съд - Велико Търново, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев, графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, Плевен, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик; ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.5.Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева, психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Даниела Христова Малакова, психолог.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология, социална психология.
Симеон Колев Азгоров, психолог.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство и контрол.
Анета Петкова Иванова, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист - контрольор/контрол и анализ на фирмената дейност - финансоворевизионен и данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните и осигурителни дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели предприятия.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация "Управление на финансово-счетоводната дейност", оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността "Контрол и анализ на фирмената дейност", сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономист-счетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист - счетоводство и контрол.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Здравка Йорданова Червенкова, икономист - счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат "Вътрешен одит в публичния сектор".
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Михайлова Златева, счетоводство и контрол.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Марин Иванов Маринов, икономист-счетоводител, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Мария Александрова Джукева, икономист-счетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Марияна Господинова Врангова, икономист - изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на търговията, професионална квалификация "Съдебносчетоводни експертизи".
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансовоконтролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономист-счетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност, оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономист-счетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономист-счетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валерий Петров Петров, икономист.
Валери Тодоров Хаджистоев, икономист - систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист - систем. организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, активи - движимо имущество, земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист - стратег по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист, експерт-оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия, оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист - организатор в пром. производство, икономика и управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Диана Петкова Николаева, икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономист-счетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат "Вътрешен одит в публичния сектор".
Йордан Горанов Йорданов, инженер по далекосъобщителна техника, икономист-счетоводител, учител по професионална подготовка, експерт по далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на недвижимо имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономист-финансист.
Красимира Йорданова Велчева, икономист-финансист, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на недвижимата собственост, експерт по управление на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист - митническа и външнотърговска дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по търговията, експерт по финансови и счетоводни проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Педешка, икономист-осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Недко Стоянов Недков, икономист-финансист.
Панайот Анастасов Антонов, икономист-осигурител.
Пепа Иванова Петкова, финанси, магистър по "Счетоводство и контрол", с професионална квалификация "съдебен експерт".
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист - счетоводство и контрол - счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по търговията.
Стефка Василева Михалева, икономист.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Стоян Маринов Стоянов, икономист-финансист.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, икономист, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова - финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат "Вътрешен одит в публичния сектор".
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Васко Недялков Недялков, машинен инженер - Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен инженер по жп транспорт (експлоатация и ремонт на електрически локомотиви).
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер - селскостопански машини, оценител на машини и съоръжения.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта; експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност "Автомобили, трактори и кари".
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация "Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление."
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Доц. д-р инж. Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд и оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; експерт-оценител на машини и съоръжения.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, и военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника.
Никола Йорданов Ганев, инженер по автоматизация на производството, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, специалност подвижен жп състав, специализация "Експлоатация и ремонт на вагоните."
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска техника, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Васил Ненов Кондов, машинен инженер, специалност двигатели с вътрешно горене.
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Илия Томов Брунков, машинен инженер, автоексперт-оценител.
Димитър Маринов Бърдаров, машинен инженер, ремонт и поддържане на автомобилен транспорт - оценки на МПС, машини и съоръжения, автотехнически експертизи - вътрешни и международни превози.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта; експертизи, свързани с безопасни условия на труд, доктор по научна специалност "Автомобили, трактори и кари".
Марин Иванов Роглев, инженер - двигатели с вътрешно горене.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер - двигатели с вътрешно горене, и военен инженер по експлоатация и ромент на автомобилна техника.
Николай Димитров Николов, технология и управление на транспорта - автотехнически, транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер по двигатели с вътрешно горене, електроуредба на автомобила.
Пламен Иванов Кираджиев, инженер по ДВГ, оценител на машини и съоръжения.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер (ДВГ), оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер - ДВГ.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер (ДВГ), експерт по технически, авто- и автотехнически експертизи, икономист, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валентин Христов Тонев, машинен инженер - технология на машиностроенето и металорежещите машини.
Валерий Гатев Велчев, инженер по съобщителна техника, автоматизация на свръзките.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Тончев Тончев, инженер по радиоелектроника, специализирано допълнително обучение за квалификация "Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за измерване, контрол и управление".
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, технология на ферментационните производства, експерт техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на оборотни и дълготрайни активи, допълнителна квалификация "Възобновяеми енергийни източници".
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, специалност подвижен жп състав, специализация "Експлоатация и ремонт на вагоните".
Христо Дянков Кьосев, електроинженер, промишлена електроника.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер, компютърни системи и технологии.
Гинка Тодорова Иванова, електроинженер (автоматика, компютърна техника и технологии), оценител на недвижими имоти.
Йордан Любомиров Ангелов, инженер по компютърна техника, магистър по специалността "Компютърна техника".
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер (компютърна техника).
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Артем Дойчинов Джонгаров, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен архитектурен техник, оценител на недвижими имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, водостроителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност промишлено и гражданско строителство, специализация "Конструкции", експерт-оценител на недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер по подемно-транспортни машини и строителни машини, специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Георги Йорданов Андреев, строителен инженер.
Георги Любенов Георгиев, строителен техник.
Георги Петков Тодоров, инженер по транспортно строителство.
Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност земеустройство.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог, технология на ферментационните производства; експерт техническо-технологична експертиза в инвестиционното проектиране в областта на хранителната, питейната и фармацевтичната промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер по хидромелиоративно строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Миглена Андонова Найденова, инженер - геодезия, фотограметрия и картография.
Надя Савова Стефанова-Коларова, архитект с пълна проектантска правоспособност.
Павлина Мотова Ангелова, минен инженер - геодезия.
Петко Димитров Топалов, инженер по пътно строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Станислава Христова Банова, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист, икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска техника, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженер-химик, техника и технология на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик; ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик, специалност - химия, химични технологии и металургия на черни и цветни метали.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженер-химик.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация по система за контрол и управление безопасността на храни (система "НАССР").
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер по горско стопанство.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном (растителна защита), експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, агромениджър.
Димитър Стойнев Зарев, инженер по горско стопанство със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном растителна защита.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация по система за контрол и управление безопасността на храни (система "НАССР").
Серафим Димитров Димитров, агроном по растителна защита.
Стефан Христов Узунов, агроном-икономист.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном-полевъд.
 
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Руси Русев Добрев, специалист по изобразително изкуство и преподавател по рисуване в средните училища, вписан в регистрите на занаятчиите с предмет на дейност "Иконопис" и "Художествена обработка на дърво".
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност промишлено и гражданско строителство, специализация "Конструкции", експерт-оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и управление на строителството, специализация "Управление на финансово-счетоводната дейност", оценител на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; експерт-оценител на машини и съоръжения.
Николай Георгиев Вачев, квалификация "Бижутер и златар", оценка на благородните метали и скъпоценни камъни.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на недвижими имоти и оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер по геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност селскостопанска техника, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист "Приложна математика", старши научен сътрудник II степен по научна специалност "Информатика".
Данко Георгиев Данчев, архитект с пълна проектантска правоспособност.
Деян Димитров Хаджииванов, специалист съдебностатистически експертизи; анализ на издръжката на живот и анализ на изборни резултати.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер - съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански език, специалист по френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик - клиничен химик; ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация "Бижутер и златар".
Пламенна Ненова Ненова, класически музикални изкуства (оперен певец и режисьор).
Радка Маринова Крумова, икономист - счетоводство и контрол - счетоводство на предприятието, здравен мениджмънт.
Светлана Цонева Братоева, икономист по промишлеността, ОПУП, обработка на статистическата информация - икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика и информатика, комуникационна техника и технологии.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер, специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 5 от 12.01.2018 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Велико Търново - 2018 година