Списък на вещите лица за съдебен район Варна - 2018 година

Print

Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Варна. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова
Тел: 0888 518 373

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Министърът на правосъдиетона основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд – Варна, и Административния съд – Варна, за 2018 г.

 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещите лица от комисията по чл.401,ал.1 от ЗСВ, за Съдебен район на Окръжен съд – Варна и Административен съд – Варназа 2018 г. Списък на експертите / веши лица / от БНТЛ / базова научно-техническалаборатория / при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видовекриминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични,съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци
 
 
1. Митко Желев Великов - експерт, висше образование, стаж - 21 г.
2. Ангел Николаев Ангелов - експерт, висше образование, стаж - 18 г.
3. Андрей Христов Стоянов - експерт, висше образование, стаж - 20 г.
4. Филип Николаев Филев - експерт, висше образование, стаж - 14 г.
5. Недялко Атанасов Кателиев - експерт, висше образование, стаж-18 г
6. Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
7. Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж 20 г.
8. Славчо Захариев Славов - експерт, висше образование, стаж 13 г.
9. Златина Желева Димитрова - експерт, висше образование, стаж 8 г.
10. Галин Господинов Желев - експерт, висше образование.
11. Стилиан Цанев Димитров - експерт, висше образование, стаж 3 г.
12. Тодор Иванов Илиев - експерт, висше образование.
13. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование, стаж. 21 г.
14. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование, – стаж 13 г.;
15. Красимир Димитров Панчев - експерт, висше образование, стаж 13 г.
16. Димитър Иванов Димитров - експерт, висше образование – стаж 4 г.;
17. Даниел Василев Йорданов - експерт, висше образование, – стаж – 4 г.;
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование - стаж – 14 г.;
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
1. Йордан Панайотов Йорданов - гл.инспектор, висше образование, стаж – 25 г.
2. Владимир Костадинов Василев - експерт, висше образование, - стаж - 15г.
3. Димитър Михайлов Михайлов - експерт, висше образование, стаж - 12 г.
4. Елеонора Иванова Георгиева - експерт, висше образование, стаж - 10 г.
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование, стаж -13 г.
Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи:
1. Галин Господинов Желев - експерт, висше образование, стаж 14 г.;
2. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование – стаж 13 г.;
3. Стоян Бяндов Стоянов - висше образование, стаж 24 г.
Горепосочените експерти притежават:1.Удостоверение за правоспособност за правото да извършватпосочените експертизи. 2.Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво"СЕКРЕТНО" ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА
1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически,дактилоскопни,почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и балистични експертизи,видео-технически и лицева идентификация - Ниво на достъп „Строго секретно”
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи;
оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп„Секретно”.
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп„Поверително“;
4. Стоян Николаев Атанасов - дактилоскопни и трасологични – ниво надостъп „Поверително“;
І. Криминалистични експертизиКриминалистични експертизи на писмени доказателства.Трасалогични експертизи;
Дактилоскопни експертизи;
Съдебно-балистичнаекспертиза;
Биометрични криминалистични експертизи.1. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология,балистика, технически изследвания на документи;
2. Борис Димитров Борисов – графолог.
3. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови,техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
4. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническоизследване на документи;
5. Добрин Младенов Несторов – криминалистични експертизи на писменидоказателства и биометрични криминалистични експертизи – фоноскопия /гласоваидентификация/;
6. Емил Ангелов Атанасов - криминалистически експертизи, почеркови, техн.изследване на документи, трасологически, балистически
7. Иван Пенчев Медарев - експерт криминалист;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почерковиекспертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологичниекспертизи – стаж – 13 г.;
9. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писменидоказателства;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Росен Димитров Николов - проверка автентичността на документи,биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехническиекспертизи;
12. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн.изследване на документи, трасологически, балистични;
13. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника,боеприпаси и балистика;
ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп;
Съдебномедицинска експертизана телесни повреди;
Съдебномедицинска експертиза за установяване народителския произход;
Съдебномедицинска експертиза за идентификация начовека;
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.14. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване народителски произход и за индетификация на човек15. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи идеонтология;
16. Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология;
ДНК анализи;
17. Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист молекулярна биология, ДНКанализи;
18. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;
А/ Лекари, притежаващи компетентност по въпросите на ортопедията итравматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването19. Радослав Борисов Манчев – ортопед - травматолог;
Б/ Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят повсички въпроси на хирургичните заболявания;
диагностика, лечение ипрогноза, вътрешни болести.20. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина идентология;
В/ Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всичкиневрохирургически заболявания;
диагностика, лечение и прогноза21. Светослав Калчев Калевски - неврохирург;
Г/ Лекари специалисти по уши, нос, гърло компетентни да сепроизнасят по всички въпроси22. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми наушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;
Д/ Лекари акушерство и гинекология23. Станислав Христов Славчев –акушер-гинеколог;
Е/ Съдебни лекари, компетентни по всички въпроси на телеснитеповреди, причини за смърт, болестни състояния за всички видове24. Благовеста Димитрова Стефанова - специалист по съдебна медицина;
25. Вилиям Викторов Доков - специалист по съдебна медицина;
26. Димитър Иванов Ганчев - специалист по съдебна медицина;
27. Сийка Койчева Михова-Илчева - специалист по съдебна медицина;
28. Деян Ангелов Демиров - специалист по съдебна медицина;
29. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;
З/ Трудова медицина30. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
31. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист потрудова медицина и безопасност на труда;
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояниеСъдебно-психиатрична експертиза. Съдебно-психологична експертиза
32. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебнапсихиатрия;
33. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
34. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
35. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
36. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
37. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
38. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
39. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
40. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
41. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия;
съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи,съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи заприлагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми отизпълнителите на медицинска помощ;
42. Христо Добрев Бояджиев;
43. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
44. Юлияна Тодорова Къневска–Тодорова – приложна социална психология;
Клинични психолози: 45. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
46. Бояна Тодорова Аянова–Радева – клиничен психолог;
47. Гергана Петрова Момова;
48. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиниченпсихолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог;
съдебно-психологичниекспертизи;
съдебнопсихиатричниипсихологичниекспертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни;
посмъртнисъдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска июношеска възраст;
съдебно-психологични експертизи в късна възраст;
съдебно-психологосексологични експертизи;
49. Нели Костадинова Михайлова - клиничен психолог;
50. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
51. Снежанка Борисова Димитрова;
Съдебно психолого-психиатрична експертиза.52. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебнапсихиатрия;
53. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
54. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
55. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
56. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебнопсихолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояниепо писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
57. Христо Добрев Бояджиев;
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни58. Аделина Боянова Джорджанова - специалист по психиатрия и съдебнапсихиатрия;
59. Костадинка Димитрова Крумова - психиатър, нарколог;
60. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
61. Румяна Василева Бояджиева - съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебнопсихолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояниепо писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;
Лекари детски психиатри64. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
ІV. Съдебно – икономически експертизи
Съдебно-счетоводна експертиза;
Съдебно финансово-икономическаекспертиза;
Съдебно-стокова експертиза.65. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи потрудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА,движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
66. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехническиекспертизи;
67. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
68. Ангел Христов Колев - икономист-счетоводител;
69. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
70. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство иконтрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценителна оборотни и дълготрайни активи;
71. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансовоикономически експертизи;
72. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализивъв връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
73. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
74. Анна Николова Богданова – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
75. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
76. Антоанета Вълчанова Цанева – икономист счетоводител.77. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
78. Антония Русева Стоянова - икономист – счетоводител;
79. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи;
съдебно-финансово-икономически експертизи;
съдебно-стокови експертизи;
80. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи;
експерттехнология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяемиенергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
81. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне насъдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело икредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценкана машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движимивещи, пром. инвентар и готова продукция;
82. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
83. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
84. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол ианализ на стопанската дейност;
специалност Счетоводство и контрол;
85. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
86. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси,професионален опит в банково дело и кредити;
87. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически исъдебно-стокови експертизи;
88. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
89. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
90. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“,отчети и плащания, счетоводство;
91. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
92. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
93. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
94. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
95. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
96. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни ифинансово-икономически експертизи;
97. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
98. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
99. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство иконтрол;
100. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
101. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
102. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически исъдебно стокови експертизи;
103. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
104. Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание;
икономист;
105. Галина Димчева Димитрова - експерт счетоводител, регистриранодитор;
106. Галина Петрова Георгиева - икономист–счетоводител, счетоводство иконтрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт;
финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправнивзаимоотношения;
107. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебнофинансово-икономически експертизи;
108. Ганка Георгиева Дончева - дипломиран експерт-счетоводител,независим финансов одит;
109. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
110. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономическиекспертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценкана интелектуална собственост;
111. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
112. Георги Димитров Пейчев - съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
113. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
114. Гергана Стоянова Колева – икономист;
115. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводниекспертизи;
116. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
117. Даниела Дойчева Христова - експерт счетоводител, одитор;
118. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
119. Даринка Калоянова Павлова - лицензиран съдебно-счетоводен експерт,счетоводство, ТРЗ;
120. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
121. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
122. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи;
специалност Счетоводство и контрол;
123. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
124. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
125. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
126. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
127. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
128. Димитър Георгиев Димитров - съдебно стокови експертизи;
129. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
130. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
131. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
132. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
133. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
134. Димка Неделчева Попова - икономист-счетоводител;
135. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводнаекспертизи;
136. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
137. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
138. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допускниво „Секретно”;
139. Донка Димова Михайлова - икономист–счетоводител;
140. Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машинии съоръжения и на инвестиционни проекти;
141. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
142. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”,икономика и управление на индустрията;
143. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
144. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личенсъстав;
145. Елеонора Йорданова Трифонова - дипломиран съдебно-счетоводенексперт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
146. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
147. Емилия Николова Стойнова–Дикова - счетоводство и контрол;
148. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
149. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебносчетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
150. Женя Ангелова Борисова – специалист „Счетоводство и контрол“;
151. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
152. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифицираноценител на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобрениятаи насажденията върху тях;
експерт-оценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайниактиви;
автоексперт - автотехнически експертизи;
153. Жулиета Господинова Тонева - счетоводител – счетоводство и контрол;
154. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
155. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
156. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен имитнически контрол;
157. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
158. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
159. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
160. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалистфинансово-административни и консултантски услуги;
регистриран представител почл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
161. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банководело и кредитни взаимоотношения;
162. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
163. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
164. Иво Ангелов Костов – експерт - икономист по строителството;
165. Илина Томова Станчева - счетоводител;
166. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
167. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
168. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
169. Йордан Ганев Стоянов - икономист – счетоводител, лицензираноценител на оборотни и дълготрайни активи;
170. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
171. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
съдебно-стокови експертизи;
172. Камен Енчев Кънев - експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
173. Керанка Колева Кунева - счетоводство;
банково дело;
174. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
175. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически иекспертизи на трудовите правоотношения;
176. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство иконтрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт;
финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизипо трудово-правни взаимоотношения;
177. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
178. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводнаотчетност и контрол;
179. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
180. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
181. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи,финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
182. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
183. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
184. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
185. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводниекспертизи;
186. Лилия Иванова Христова-Стоилова - съдебно-счетоводни експертизи;
187. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
188. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация иуправление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини ипредприятия, реализирани по европейски програми;
189. Маргарита Благоева Якимова – счетоводни, финансово-икономически истокови експертизи;
190. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
191. Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи,оценител на недвижими имоти;
192. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебнофинансово-икономически и стокови експертизи;
оценка на недвижими имоти;
кредитен анализ;
193. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
194. Мариела Иванова Мачева - съдебно-счетоводен експерт;
195. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
196. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи;
оценка нанедвижими имоти;
197. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
198. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
199. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводниекспертизи;
200. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриранодитор;
201. Милена Валентинова Петрова - счетоводство и контрол, финанси ибанково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт;
финансово-счетоводнианализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
202. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономическиекспертизи;
203. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансовоикономически експертизи;
204. Мирослава Петрова Иванова – икономист- финансист;
205. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитнивзаимоотношения;
206. Надя Енчева Костова - доктор по икономика, счетоводна отчетност,лицензиран оценител на цели предприятия;
207. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
208. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
оценка на целипредприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни ифинансово-ценови експертизи;
автотехнически експертизи;
209. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
210. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи,банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
211. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономическиекспертиза;
212. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол насуровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление накачеството;
213. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводниекспертизи;
214. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
215. Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините иобщинските фирми;
216. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
217. Пенка Кирилова Жекова - експерт-счетоводител;
218. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
219. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
220. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи,екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
221. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценовиекспертизи;
222. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
223. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза;
съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
224. Петя Иванова Ставрева - дипломиран експерт – счетоводител,регистриран одитор;
допуск ниво „Секретно”;
225. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ исъдебно-икономически експертизи;
226. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
227. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
228. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
229. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
230. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
231. Радка Янева Георгиева - дипломиран експерт счетоводител;
232. Радослав Христов Станчев - магистър по счетоводство и контрол;
оценка на недвижими имоти;
233. Ралица Атанасова Славова – икономист;
234. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
235. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
236. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
237. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти ипродажби към отдел Кредитиране;
238. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
239. Румяна Грозданова Неделчева - счетоводен експерт, лицензиранексперт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
240. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономистсчетоводител по организация и управление на промишлеността;
241. Руска Николова Димитрова - лицензиран оценител на цели предприятияи недвижими имоти;
242. Савка Дякова Костова - финансово-икономически, счетоводни, данъчнипроблеми, застрахователно-осигурително дело;
243. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
регистриран одитор;
244. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане иуправление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
245. Светлана Богданова Тодорова - статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
246. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи исъдебно-финансово-икономически експертизи;
247. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи;
стокови експертизи и ТРЗ;
специалност Счетоводство иконтрол;
248. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
икономист счетоводител;
249. Силвия Станчева Стоянова - икономист-счетоводител, счетоводство иконтрол;
допуск ниво „Секретно”;
250. Симеон Димитров Симов - икономист, магистър по бизнесадминистрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
251. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономическиекспертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
252. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
253. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
254. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
255. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономическиекспертизи;
256. Стефан Тодоров Данговски - лицензиран съдебно-счетоводен експерт,лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензираноценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи,лицензиран оценител на горски насаждения;
257. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител;
оценител нанедвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта нателекомуникационните мрежи;
специалист компютърна обработка на данни;
авто-оценителни експертизи;
автомобилно застраховане;
животозастраховане и другищети на имущество;
допуск ниво „Секретно”258. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически исъдебно-стокови експертизи;
259. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
260. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономическиекспертизи;
261. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
262. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводниекспертизи;
263. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството;
геодезия и картография;
264. Тодорка Павлова Коларова - експерт съдебно-счетоводни експертизи иоценител на недвижими имоти;
265. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономическиекспертизи, съдебно-стокови експертизи;
266. Трендафил Александров Василев - дипломиран експерт счетоводител;
267. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол –съдебно счетоводни и финансови експертизи;
268. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
269. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансовиекспертизи;
270. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
271. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол;
транспортнатехника и технологии, моторни транспортни средства;
272. Христоско Иванов Богданов - икономист–счетоводител;
273. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стоковиекспертизи.274. Цветанка Костадинова Димитрова - съдебно-счетоводен експерт;
275. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебнафинансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза276. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
277. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
278. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
279. Юлия Илиева Йорданова–Качкова – финансово–счетоводни експертизи,експертизи по трудово правни отношения и др.;
280. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
281. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
282. Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол;
283. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
284. Янка Върбанова Лозанова - икономист–счетоводител;
285. Янка Колева Патраманова – съдебно икономически експертизи;
V. Съдебни инженерно-технически експертизи.
Съдебна инженерно-техническа експертиза;
Съдебна автотехническаекспертиза;
Съдебнаинженерно-технологичнаекспертиза;
Съдебнакомпютърно-техническа експертиза.
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически специалистиОценители на машини и съоръжения286. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи;
оценка на щетипо МПС;
оценител на машини и съоръжения;
експерт оценител на селскостопанскимашини и оборудване;
287. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
288. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.289. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи;
оценител на машинии съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
290. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд,електроинженер- ел. машини и апарати;
291. Александър Христов Василев – специалист автотехнически иикономически експертизи;
292. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
293. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи;
оценки на щети по МПС и ППС;
оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикаченинвентар;
294. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи;
КММ;
кораборемонт;
корабни силови уредби и корабоплаване;
експлоатация на кораби иморски съоръжения;
295. Бойка Славейкова Могиларова - машини и съоръжения;
296. Валентин Господинов Иванов - оценител машини и съоръжения;
297. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза,оценител на сгради, машини и съоръжения;
298. ВеселинСпасовНоваков–специалносттехнологиянамашиностроенето и металорежещи машини;
299. Велико Желев Дачев - специалист: геология, инженерна геология,хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология,морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита насвлачищни брегове;
300. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизии компютърно технически експертизи;
диагностика на електронни уреди иелектромери;
301. Виолета Стефанова Николова - лицензиран оценител на машини исъоръжения;
302. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административнонаказателна дейност - ПТП и отчет на водачи;
303. Георги Йорданов Драгиев - лицензиран експерт по автотехническиекспертизи, лицензиран оценител на МПС;
304. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
305. Георги Тодоров Вълчев - съдебно инженеро–технически експертизи;
инженер коробоводене и електротехника;
306. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти ибезопасност на движение при автомобилния транспорт;
307. Дарина Русева Бобева–Илиева - икономист по строителството, оценкана машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
308. Даниела Иванова Мантарова –механична технология на дървесината,мебелно производство;
309. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно- технически експертизи,оценка на: кораби, корабни машини и механизми;
кораборемонт, навигационниаварии;
корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
310. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер;
оценител намашини и съоръжения;
311. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане;
оценка на щети и стойност на автомобили;
ПТП;
312. Димитър Великов Димитров - машинен инженер, лицензиран оценителмашини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателнатапромишленост;
313. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи зауправление;
314. Донка Димова Михайлова - лицензиран оценител на цели предприятия иобособени части от тях;
315. Донка Костова Сивкова - лицензиран оценител на цели предприятия,преобразувани или непреобразувани в ТД;
316. Евгения Кирилова Кирова – оценител на машини и съоръжения;
317. Емил Кирилов Иванов - автотехнически експертизи по ПТП и оценки нащети по МПС;
318. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифицираноценител на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобрениятаи насажденията върху тях;
експерт-оценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайниактиви;
автоексперт - автотехнически експертизи;
319. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи;
инженерно-технологична и строително-техническа експертизи;
електротехнически експертизи;
320. Звезделина Христова Русева – специалист по технология намашиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
321. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
322. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценителмашини и съоръжения;
323. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
324. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
325. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
326. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
327. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител нанедвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
328. Иванка Костадинова Казакова- инженерно-технически експертизи,машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини исъоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности,удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна иморска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителниинвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги,офериране, управление на персонала;
329. Ивко Пенков Иванов - автотехнически;
пожаро-технически;
строителнотехнически;
металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопскиекспертизи;
330. Илина Томова Станчева - лицензиран оценител на машини исъоръжения, цели предприятия;
331. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженерТранспортна техника и технологии;
сертифициран оценител на автомобили и вредипо тях;
сертифициран оценител на машини и съоръжения;
дипломиран инженер покорабоводене;
332. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки,комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи законтрол и управление;
333. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
334. Калина Василева Василева - строителен инженер – оценител намашини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
335. Кирил Георгиев Георгиев - машинен инженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, натърговски предприятия и вземания;
336. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи –оценител на машини и съоръжения;
проблеми, методика, пазарна стойност;
оценки иликвидация на щети на МПС и ППС;
криминалистически аспекти при разкриване наПТП;
сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда.Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата.Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUVNORD;
Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансоватаефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт иенергийна ефективност;
транспортна техника и технологии;
337. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически,автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
338. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценителмашини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
339. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-техническиекспертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството,електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
340. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
341. Людмил Иванов Велинов - оценител на машини и съоръжения,специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 от ТЗ към фирменитеотделения;
342. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники итехнологии, моторно–транспортни средства;
343. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
допуск до ниво „секретно“, валидно до 11.05.2021г. 344. Марин Михайлов Михайлов - оценка на машини и съоръжения;
345. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
346. Минка Христова Стоянова – електро инженер съобщителна техника;
347. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
348. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
349. Михаил Николов Серафимов - специалист двигатели с вътрешногорене;
350. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
автотехническиекспертизи;
351. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол насуровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление накачеството;
Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
352. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми,методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
353. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти;
лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-техническиекспертизи;
354. Пепа Стефанова Атанасова - електроинженер, специалностизчислителна техника;
355. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения;
356. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – техническиекспертизи;
357. Пламен Благов Илиев - оценка на недвижими имоти, оценка на целидържавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани втърговски дружества, оценка машини и съоръжения;
358. Пламен Петков Маринов – специалист Технология на машиностроенетои металите;
359. Пламен Тодоров Велков – автотехнически експертизи;
360. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизина тахографи и скоростоограничители;
361. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически,химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойниприпаси и оръжия;
362. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите иметалорежещите машини;
363. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника имикроелектроника;
патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалнатасобственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни,патенти за изобретения и полезни модели;
364. Радостин Димитров Димитров – специалист Двигатели с вътрешногорене;
365. Роза Емилова Желева - лицензиран оценителна машини исъоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост,строителството и транспорта;
366. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство,конструкция на сгради и съоръжения;
строителен инженер;
технология намашиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
367. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения,строително технически и инженеро - строителни експертизи;
оценител на недвижимиимоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не паричнивноски по чл.72 от ТЗ;
технически експертизи в областта на строителството –отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване,количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация насгради;
368. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи;
оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационниаварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
369. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технологияна машиностроенето – машинен техник;
370. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника/военен инженер – радиолокация/;
371. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехническиекспертизи, трасология и разследване на ПТП;
372. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническаекспертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане/метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, париили течности;
парни и водогрейни котли;
метални тръбопроводи за транспортиранена водна пара или гореща вода;
пълначни станции за сгъстени, втечнени и
разтворени под налягане газове/;
преносните и разпределителните газопроводи игазовите съоръжения и инсталации за природен газ;
газови съоръжения иинсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени исмесите им в течна или газова фаза/;
нефтопроводи и нефтопродуктопроводи/тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти;
и други съдебниекспертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност поотношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
373. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител;
оценител нанедвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта нателекомуникационните мрежи;
специалист компютърна обработка на данни;
авто-оценителни експертизи;
автомобилно застраховане;
животозастраховане и другищети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
374. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно технологичнаекспертиза, инженер химик;
375. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводниекспертизи;
оценител на цели предприятия;
376. Тодор Петков Николов - специалист по Европейско социалнозаконодателство и техническия контрол на МПС;
анализ на данни по тахографскилисти от аналогови тахографи;
377. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт иексплоатация);
378. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол;
транспотнатехника и технологии, моторни транспортни средства;
379. Цветана Георгиева Ангелова - строителен инженер, лицензираноценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.ВиК380. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
381. Васил Димитров Костов – съдебно инженерно-техническа експертиза;
382. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
383. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително– технически експертизи;
384. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижимиимоти;
специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ къмфирмените отделения;
строително – технически експертизи;
ВиК строително –технически експертизи;
385. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
386. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, лицензиран оценител нанедвижими имоти и земеделски земи;
Корабни и морски експерти387. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на:морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж;
Безопасност иохрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност;
опазване и охранана морската среда и др;
388. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране истроене на малки кораби и яхти;
389. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машинии механизми – експлоатация и ремонт;
390. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи,оценка на: кораби, корабни машини и механизми;
кораборемонт, навигационниаварии;
корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
Ниво на достъп доКИ;
391. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини имеханизми;
392. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт накорабна техника и съдебно стокови експертизи;
393. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини имеханизми, двигатели с вътрешно горене Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
394. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
395. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи имеханизми“;
Корпуси на плавателни съдове и автомобили;
Оценка на машини исъоръжения;
Ел. специалисти396. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
397. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд,електроинженер – ел. машини и апарати;
398. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи;
експерттехнология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяемиенергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
399. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати –електроинженер;
400. Валери Милчев Василев – специалист по електроснабдяване иобзавеждане;
401. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване иелектрообзавеждане;
402. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
403. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
404. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение,проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
405. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средствоза търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
406. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника исистеми;
407. Ирина Илчева Станева – електроинженер;
408. Иванка Костадинова Казакова-– енергийно-технически експертизи:проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране наенергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегриранифотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации запроизводство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбиниранисистеми за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчиваексплоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използванена енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми„Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
409. Кирил Димитров Малеев – електроинженер - автоматизация напроизводството, електроснабдяване и електробезопастност;
410. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензираноценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
411. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишленипредприятия;
412. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-техническиекспертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството,електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
413. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване иелектрообзавеждане;
ISO стандарти, системи за управление на качеството, системиза управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегриранисистеми за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен/независим/ одит на системи за управление;
414. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишленипредприятия, електроинженер – проектант;
415. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
416. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалностизчислителна техника;
417. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалностелектроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
418. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане,контрол по електробезопасност;
419. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи;
проектантскаправоспособност КИИП по част Електрическа;
проектантска правоспособност КИИПпо пожарна безопасност;
обследване за енергийна ефективност и сертифициране насгради;
измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд вработна среда);
420. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”,В и К, геодезия;
421. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност –съобщителна техника;
422. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптичниприбори и системи, специалист нетехничски загуби;
423. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика иелектрообзавеждане;
424. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност„Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрическиуредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
425. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видео техника,киносистеми, компютърна техника, акустика /ртв/426. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника,осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърнисистеми и мрежи;
427. Виктор Георгиев Златанов – съдебно инженерно-технически експертизии компютърно технически експертизи;
диагностика на електронни уреди иелектромери;
428. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителнатехника и системи;
429. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно - техническа експертиза;
430. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
431. Иван Христов Йовчев - оценител на машини и съоръжения, оценител нанедвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
432. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
433. Лена Христова Тодорова - електроинженер, лицензиран оценител намашини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
434. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
435. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини исъоръжения;
436. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи итехнологии;
437. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител;
оценител нанедвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта нателекомуникационните мрежи;
специалист компютърна обработка на данни;
авто-оценителни експертизи;
автомобилно застраховане;
животозастраховане и другищети на имущество;
допуск ниво „Секретно”
Съдебно-пожаротехническа експертиза.Пожаро – техническа безопасност.438. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
439. Васил Колев Тотев – съдебно инженерно технически експертизи;
пожаротехнически експертизи;
440. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехническиекспертизи;
Съдебна строително-техническа експертиза.441. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданскостроителство”;
442. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
443. Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено игражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
444. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданскостроителство по ЗУТ;
445. Анна Димитрова Демирева – архитект;
446. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография ифотограметрия;
447. Антоанета Стефанова Герова – строителен инженер;
специалност“Промишлено и гражданско строителство”;
448. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
449. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
450. Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи;
451. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
452. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
453. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
454. Валерия ЦоловаЙотова-Кирилова – строителен инженер -“Промишлено и гражданско строителство”;
455. Васил Димитров Власковски – геодезист;
456. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи;
пожаротехнически експертизи;
457. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура,лицензиран оценител на недвижими имоти;
458. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия икартография;
459. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизии експертни оценки на недвижими имоти;
460. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
461. Веселина Русева Русева – геодезист;
462. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер –земеустройство;
463. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
464. Веска Пенчева Янева – лицензиран оценител на недвижими имоти.465. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено игражданско строителство”;
допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.466. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
467. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.468. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
469. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
470. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженеро-техническа и компютърно - техническа експертиза;
471. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
472. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи –строителен инженер – проектант инженер конструктор;
473. Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижимиимоти;
474. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
475. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензираноценител на недвижими имоти;
476. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия икартография;
477. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
478. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
479. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
480. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
481. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
482. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза;
геодезист;
483. Емил Младенов Александров – строителен инженер –водоснабдяване иканализация;
484. Емилия Валентинова Иларионова - строителен техник – ”Строителствои архитектура”;
485. Емилия Любомирова Василева – строителен инженер - “Промишлено игражданско строителство”;
486. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
487. Живко Маринов Коев – геодезист;
488. Живко Русев Железов – архитект;
489. Звезделина Христова Русева – специалист по технология намашиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
490. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортностроителство и оценител на недвижими имоти;
491. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
492. Иван Тодоров Иванов – архитект;
493. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи:управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството,количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми затехническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация,узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажнасобственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната,възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологичниекспертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона зазащитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостнипроекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
494. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
495. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
496. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътностроителство;
497. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
498. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
499. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология имеханизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
500. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти;
дейности покадастъра;
501. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
502. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд приизвършване на СМР и при други дейности;
503. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография;
оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
оценител на недвижими имоти;
504. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастъри регулации;
505. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи илицензиран оценител на недвижими имоти;
506. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независимоценител на недвижими имоти;
507. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
508. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство”/ниско и високо строителство/;
509. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
510. Милан Стоянов Димитров – архитект;
511. Милка Димитрова Атанасова - строителен инженер – “Промишлено игражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
512. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
513. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
514. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
515. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие,жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
516. Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия икартография;
517. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия икартография, оценител на недвижими имоти;
518. Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка нанедвижими имоти, цени и ценообразуване на строителството;
519. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътностроителство;
организация и безопасност на движението;
520. Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура игеодезия;
521. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
522. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини исъоръжения;
523. Огнян Каменов Горанов – архитект;
лицензиран оценител;
524. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено игражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
525. Пенка Йорданова Димитрова - оценител на недвижими имоти;
лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-техническиекспертизи;
526. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено игражданско строителство”;
технически контрол по част „конструктивна”;
527. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
528. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
529. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижимиимоти;
специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ къмфирмените отделения;
строително – технически експертизи;
ВиК строително –технически експертизи;
530. Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия;
531. Радинка Илиева Стойкова - строителен инженер – ”Промишлено игражданско строителство”, архитектура;
532. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
533. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”,В и К и геодезия;
534. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство,конструкция на сгради и съоръжения;
строителен инженер;
технология намашиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
535. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
536. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради исъоръжения;
537. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия икартография;
538. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производствои цени и ценообразуване в строителството;
539. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер –”Хидромелиоративно строителство”;
540. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
541. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер;
специалист по цени иценообразуване и остойностяване в строителството;
технология на строителнитепроцеси;
строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“;
геодезист;
Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
542. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено игражданско строителство;
543. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия икартография;
544. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническаекспертиза;
545. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология настроителството”;
546. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
547. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
548. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството;
геодезия и картография;
549. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензираноценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
550. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
551. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС;
геодезия,картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”;
магистър поикономика на недвижима собственост;
552. Юлия Христова Попова - строителен инженер – земеустройство;
553. Юлияна Жечкова Кирчева – архитект;
554. Юлия Недева Железова – архитект, специалист по: архитектурно-строителни, археологически парково градинско изкуство, селищни структури итеритории, етнографски с тези характеристики;
VІ. Съдебно- биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза;
Съдебно-зоологическа експертиза;
Съдебно-микробиологична експертиза;
Съдебно-ентомологична експертиза;
Съдебно-екологична експертиза.555. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист поживотновъдство;
556. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
557. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологическиекспертизи;
558. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологичнаекспертизи;
VІІ. Експертизи на материали, вещества и изделия
Съдебно-химическа експертиза;
Съдебно-физическа експертиза;
Съдебнофизико-химическа експертиза559. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;
560. Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изгражданетона системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусоватапромишленост и техните доставчици;
561. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия,молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителскияпроизход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващивещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетичнаидентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне,състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмениданни, касаещи същите;
VІІІ. Съдебно селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза562. ЗлатинаХристоваДимова–Саманлиева–съдебноветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
563. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицинскиекспертизи;
564. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;
Съдебно-агротехническа експертиза565. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител наземеделски земи и подобренията върху тях;
566. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител напоземлени имоти в горски територии;
567. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител напоземлени имоти в горски територии;
568. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител наземеделски земи;
569. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена,аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
570. ПетранкаМихайловаВелчева–агноном,специалностЗеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита;
571. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител наземеделски земи, оценител на горски насаждения;
ІХ. Съдебно – изкуствоведски експертизи
572. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
573. Константин Георгиев Угринов – специалист по консервация иреставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства,археологически, писмени и книжовни, етнографски и др. Екология и ландшафтна архитектура574. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство иопазване на околната среда;
575. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
576. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологичнаекспертиза, инженер химик;
оценка на въздействието в/у ОС;
инженерна екология;
методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС;
качество наатмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени,строителни и опасни отпадъци;
Х. Оценителни експертизи.Лицензирани оценители на земеделски земи
577. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи итрайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти;
оценител намашини и съоръжения;
експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване;
икономист- счетоводител;
578. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
579. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти,земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
580. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи итрайни насъждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти;
оценител намашини и съоръжения;
експерт-оценител на селско стопански машини,допълнително оборудване и прикачен инвентар;
специалист – счетоводител поизготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанскапродукция;
допуск ниво „Секретно”;
581. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
582. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти,земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
583. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
584. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
585. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори иимущество;
586. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
587. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи,подобренията върху тях и трайните насаждения;
588. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
589. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи,гори и имуществото;
590. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
591. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка нагори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
592. Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
593. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горскинасаждения;
594. Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт,счетоводство, ТРЗ;
595. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
596. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделскиземи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
597. Еленка Илиева Бешковска – агроном;
598. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводенексперт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
599. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифицираноценител на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобрениятаи насажденията върху тях;
експерт-оценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;
автоексперт - автотехнически експертизи;
600. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител наземеделски земи;
601. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
602. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
603. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделскиземи;
604. Калина Василева Василева – строителен инженер;
605. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, натърговски предприятия и вземания;
606. Лена Христова Тодорова – електроинженер;
607. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография;
оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
оценител на недвижими имоти;
608. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г. 609. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител наземеделски земи;
610. Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
611. Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
612. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
613. Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
614. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалностизчислителна техника;
615. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижимиимоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
616. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини исъоръжения;
617. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи,екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
618. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
619. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
620. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имотии земеделски земи, педагог;
621. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер –”Хидромелиоративно строителство”;
622. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт,лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензираноценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи,лицензиран оценител на горски насаждения;
623. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител;
оценител нанедвижими имоти, земеделски земи и движими вещи;
експерт в областта нателекомуникационните мрежи;
допуск ниво „Секретно”624. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
625. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
626. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензираноценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
627. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
628. Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
629. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;
Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ икъм фирмени отделения
630. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка нанепарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
лицензиран оценителна недвижими имоти;
лицензиран оценител на земеделски земи и трайнинасаждения;
631. Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка нанепарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
лицензираноценител на недвижими имоти;
лицензиран оценител на земеделски земи и трайнинасаждения;
632. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензираноценител на машини и съоръжения;
633. Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноскипо чл.72;
лицензиран оценител на недвижими имоти;
634. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценкана машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
635. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензираноценител на недвижими имоти;
636. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка нанепарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
637. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижимиимоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
638. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифицираноценител на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобрениятаи насажденията върху тях;
експерт-оценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайниактиви;
автоексперт – автотехнически експертизи;
639. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, натърговски предприятия и вземания;
640. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител нанедвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
641. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения,специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирменитеотделения;
642. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността,лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
643. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
оценка на непаричнивноски по чл.72;
644. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
645. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи,банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
646. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения;
647. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижимиимоти;
специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ къмфирмените отделения;
строително – технически експертизи;
ВиК строително–технически експертизи;
648. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения,строително технически и инженеро-строителни експертизи;
оценител на недвижимиимоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
649. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензираноценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
Лицензирани оценители на недвижими имоти650. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти,земеделски земи и трайни насаждения;
оценител на машини и съоръжения;
експерт– оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист- счетоводител;
651. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
652. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
653. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти,земеделски земи и трайни насъждени, цели предприятия и вземания;
654. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти,земеделски земи и трайни насаждения;
оценител на машини и съоръжения;
експерт– оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар;
икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
655. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземленатареформа и §4 от ЗСПЗЗ;
съдебно технически експертизи;
656. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
657. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижимиимоти;
658. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
659. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти,земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
660. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи,оценител на недвижими имоти;
661. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
662. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура,лицензиран оценител на недвижими имоти;
663. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизии експертни оценки на недвижими имоти;
664. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
665. Веска Пенчева Янева - строителен техник;
лицензиран оценител нанедвижими имоти;
666. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
667. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти;
оценкана държавни имоти, наемни цени на държавни имоти;
данъчни оценки на недвижимиимоти;
668. Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижимиимоти;
669. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценкана машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
670. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
671. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижимиимоти.672. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензираноценител на недвижими имоти;
673. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензираноценител на недвижими имоти и земеделски земи;
674. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
675. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти;
оценка наземеделски земи и трайни насаждения;
676. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
677. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделскиземи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини исъоръжения - активи;
678. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
679. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделскиземи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
680. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
681. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижимиимоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
682. Емилия Любомирова Василева – строителен инженер;
683. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифицираноценител на недвижими имоти;
експерт-оценител на земеделски земи, подобрениятаи насажденията върху тях;
експерт-оценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество;
съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;
автоексперт – автотехнически експертизи;
684. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
685. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортностроителство и оценител на недвижими имоти;
686. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
687. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител нанедвижими имоти, електроинженер /радиотехника/;
688. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
689. Йордан Кирилов Алексиев - оценка на недвижими имоти и земеделскиземи;
690. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
691. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология имеханизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти иземеделски земи;
692. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти;
дейности покадастъра;
693. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, натърговски предприятия и вземания;
694. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценителнедвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
695. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
696. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти истроителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране.Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност;
транспортнатехника и технологии;
697. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценителмашини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
698. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография;
оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
оценител на недвижими имоти;
699. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижимиимоти;
700. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения,специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирменитеотделения, оценител на недвижими имоти;
701. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г. 702. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи илицензиран оценител на недвижими имоти;
703. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти,финансово-икономически експертизи;
704. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независимоценител на недвижими имоти;
705. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебнофинансово-икономически и стокови експертизи;
оценка на недвижими имоти;
кредитен анализ;
706. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
707. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи;
оценка нанедвижими имоти;
708. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено игражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
709. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
710. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
711. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
712. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
713. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия икартография, оценител на недвижими имоти;
714. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
715. Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими имоти, строителство иархитектура, цени и ценообразуване на строителството;
716. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи,банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
717. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
718. Огнян Каменов Горанов – архитект;
лицензиран оценител;
719. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
720. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено игражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
721. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-техническиекспертизи;
722. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалностизчислителна техника;
723. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
724. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и целипредприятия;
725. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензираноценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тяхи трайните насаждения;
726. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини исъоръжения;
727. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи,екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
728. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини исъоръжения;
729. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижимиимоти;
специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ къмфирмените отделения;
строително – технически експертизи;
ВиК строително –технически експертизи;
730. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол;
оценка на недвижими имоти;
731. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
732. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
733. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
734. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
735. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на целипредприятия и недвижими имоти;
736. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имотии земеделски земи, педагог;
737. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения,строително технически и инженеро – строителни експертизи;
оценител нанедвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
738. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
739. СветланаСтефановаВеликова -строителенинженер–”Хидромелиоративно строителство”;
740. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане иуправление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
741. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
742. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
743. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделскиземи;
допуск ниво „Секретно”;
744. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
745. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
746. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи иоценител на недвижими имоти;
747. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
748. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
749. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;
ХІ. Други съдебни експертизи
Педагози
750. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър поспециалност “Здравни грижи”;
751. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи,педагог;
752. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имотии земеделски земи, педагог;
Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда753. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасниусловия на труд и трудови злополуки;
754. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехническиекспертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координаторпо безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
755. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд,електроинженер- ел. машини и апарати;
756. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
757. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасниусловия на труда и трудови злополуки;
Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове758. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи пощети в морското застраховане;
759. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
760. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването,управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управлениена Министерството на отбраната;
761. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване надиаманти;
762. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
763. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване наборда на самолетите;
764. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване иелектрообзавеждане;
ISO стандарти, системи за управление на качеството, системиза управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегриранисистеми за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен/независим/ одит на системи за управление;
765. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
766. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнескомуникации;
767. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводствона предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини исъоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС иПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
768. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалнатасобственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
769. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология надървесината;
770. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебнопсихолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояниепо писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти идиагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.