Списък на вещите лица за съдебен район Търговище - 2019 година

Print

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, за 2019 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Търговище. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, за 2019 г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Търговище, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Панайот Владимиров Петров, Търговище - експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище - експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище - криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище - криминалист.
Атанас Петров Манчев, Омуртаг - криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово - криминалист.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище - съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик - клиничен химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище - инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното здраве"
 
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище - психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище - психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище - психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище - психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова - психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен - психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен - психиатър.
Боряна Александрова Асенова, Търговище - клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен - доцент, доктор, психолог.
Стойка Нанева Добрева, Попово - магистър - психолог.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Милена Валентинова Петрова, Търговище - лицензиран съдебносчетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Калин Веселинов Савов, Търговище - експерт по финансово-счетоводни проблеми.
Елена Банкова Василева, Търговище - икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, Омуртаг - икономист-счетоводител и оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич - експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище - икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище - икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище - лицензиран съдебносчетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище - оценител на недвижими имоти.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище - икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище - икономист-счетоводител.
Донка Спасова Мирчева, Попово - икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище - икономист - управление на бюджети и специалист по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище - икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, Омуртаг - икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Марияна Николова Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Долчинкова, Търговище - икономист-счетоводител.
Диан Живков Димов, Търговище - икономист-счетоводител.
Сашко Иванов Александров, Шумен - икономист-счетоводител.
Валерий Иванов Обретенов, Варна - финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Румянка Стефанова Ганева, Търговище - строителен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище - техник по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище - инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище - строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово - строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен - оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище - инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен - строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище - двигатели с вътрешно горене.
Инж. Йордан Петров Ангелов, Търговище - двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище - ел. инженер.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово - електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово - техническа специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово - техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово - техническа специалност.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище - съобщителна и осигурителна техника и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище - технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София - пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна - фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище - автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев - архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова - инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев - строителен инженер - транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен - строителен инженер по ПГС - технология, оценка на недвижими имоти.
Владимир Бонев Василев, Търговище - автотехнически експертизи.
Инж. Пламен Георгиев Пенчев - съдебно-техническа и съдебно-енергийна експертиза.
Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище - съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище - инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление и контрол условията на труд.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Бистра Бориславова Цанева, Търговище - инженер-химик, химична технология на дървесината.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Павлина Тодорова Колева, Попово - оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг - експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище - оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.
 
Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"
 
Мирослав Александров Тошев, Омуртаг - историк, етнограф.
Цончо Стойнов Денев, Търговище - уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 13 от 12.02.2019 г. на ДВ