СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Стара Загора, за 2023 г


Списък на вещите лица за съдебен район Стара Загора. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Старозагорския окръжен съд за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Андреан Иванов Джамбазов, Нова Загора, радиоинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Георги Господинов Манов, Раднево, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи.
Георги Минчев Танев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Д-р инж. Захари Велчев Даскалов, н.с. I ст., Казанлък, специално машиностроене – производство на корпуси, доктор по “Въоръжение и военна техника”, 13 патента и 3 авторски свидетелства в специалното машиностроене, ръководител на лаборатория в отдел “Минометни боеприпаси” – БРВ, в “Арсенал” – АД, Казанлък, съдебно-балистични експертизи.
Иван Запрянов Иванов, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи.
Иво Бончев Чолаков, Пловдив, Академия на МВР – противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво “Секретно”, криминалистични експертизи на писмени доказателства, техническо изследване на документи.
Кръстьо Петров Петров, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, ниво на достъп до класифицирана информация “Поверително”.
Мирослав Димитров Саханджиев, Пловдив, икономист-информатик, криминалистични експертизи на писмени доказателства, техническо изследване на документи.
Недко Иванов Баджаков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Петко Господинов Петков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, оценка на МПС.
Петко Неделчев Терзиев, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Петър Захариев Зарков, Стара Загора, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, биометрични криминалистични експертизи, право.
Станимир Стефанов Минчев, Стара Загора, електроинженер, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи, съдебно-дактилоскопични експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Д-р Атанас Стефанов Атанасов, Стара Загора, УНГ, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Борис Петров Шахов, София, молекулярна биология, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Д-р Данаил Викторов Даков, Стара Загора, акушерство и гинекология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Даниел Георгиев Вълчев, Стара Загора, хирургия, гръдна хирургия, ендоскопии, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Елена Христова Сурчева, Стара Загора, детски болести, педиатрия, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Емил Николов Бъчваров, Стара Загора, съдебна медицина, обучение по защита на класифицираната информация, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Йовка Георгиева Иванова, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Лидия Стефанова Дечева-Попова, Стара Загора, дентална медицина (стоматология), съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Мариус Иванов Кирков, с. Кирилово, неврохирургия, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева, София 1000, молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, съдебно-химическа експертиза (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти); молекулярно-генетична информация и определяне на произход на животни и пол на птици; определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи.
Д-р Милко Колев Сурчев, Стара Загора, ортопедия и травматология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София 1000, биохимик, микробиолог със специализация “Вирусология”, съдебномедицинска експертиза на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебно-биологични експертизи, ДНК (генетичен анализ) със съвременни молекулярно-биологични техники.
Д-р Петър Иванов Руев, Стара Загора, УНГ, онкология, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Петя Василева Опеци, Стара Загора, логопед, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Радостина Митева Димитрова, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Румяна Банкова Банкова, Стара Загора, нервни болести, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Теодор Танков Стаматов, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Пасев, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Тодор Георгиев Тодоров, Стара Загора, съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части, съдебномедицинска експертиза на живи лица, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства, съдебномедицинска експертиза по материали от досъдебното и съдебното производство, съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

Александър Дечков Манев, Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Ваня Николова Бухчева, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, психотерапевт, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Виолета Василева Златанова, Стара Загора, с. Сулица, специалист – клиничен психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Галина Стоянова Лефтерова, Казанлък, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Детелина Йорданова Комсийска, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Диана Пенкова Станева, Стара Загора, психология и социални дейност, фамилен консултант, системна, фамилна и брачна консултация, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Димка Кънева Косева, Стара Загора, психология, сертификати – изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение, хранителни разтройства в детско-юношеска възраст, ранно откриване на тревожност, депресия, превенция на училищното насилие, психологично оценяване на насилието в училище, защита правата на подрастващите, превенция на трафик на деца, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Екатерина Спасова Зафирова, Стара Загора, медицинска психология и педагогическа рехабилитация, съдебно-психологични експертизи, психологическа помощ за деца, преживели малтретиране, неглижирани или домашно насилие, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Златка Минчева Димитрова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Иван Георгиев Ников, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Катя Димитрова Янулова, Стара Загора, педагогика и психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Красимира Райчева Лазарова, Стара Загора, клиничен психолог, детски психолог – училищен и социален психолог, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Маргита Николаева Иванова, Стара Загора, психология, клинична психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Минчо Николов Минчев, Стара Загора, социални дейности, психология, съдебно-психологична експертиза.
Д-р Надя Трендафилова Карбанова, Стара Загора, психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Николай Добрев Петров, Стара Загора, консултативна психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Петя Петрова Илиева, Стара Загора, педагогика и социална педагогика, детска и юношеска психология, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, защита правата на подрастващите.
Д-р Радка Ботева Джелебова-Радева, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Радост Николаева Овагимян, Стара Загора, психология, консултативна психология и психотерапия, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Радостина Стоянова Азманова, Стара Загора, психолог, психология и психопатология на развитието, социална работа с деца и семейства в риск, сертификат: психодрама с деца, сертификат: системен фамилен и брачен консултант, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Стефан Петков Недялков, Стара Загора, психолог, психология на социалните дейности, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Татяна Манева Недялкова, Казанлък, психология и социална педагогика, съдебно-психологична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни, съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Татяна Христова Пракова, Стара Загора, психиатрия, съдебно-психиатрична експертиза, съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Анастасия Христова Гидикова, Стара Загора, икономист, здравен мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ангелика Сава Теохариду-Господинова, Стара Загора, счетоводство и контрол, външен одитор за управление на система, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Антоанета Дончева Раднева, Стара Загора, стопанско управление, съдебно-счетоводна експертиза.
Антония Колева Коева, Стара Загора, индустриален мениджмънт, съдебно-стокова експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза, съдебно-енергийна експертиза.
Боряна Пенкова Запрянова, Чирпан, счетоводство и контрол, икономика на кооперациите, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Валентина Миткова Пейкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ваня Тодорова Терзиева, Стара Загора, международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Велина Тодорова Тодорова, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Веселка Николова Калайджиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Веселин Димитров Димитров, Казанлък, счетоводство и контрол, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, управленски контрол.
Веселина Емилова Недялкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Веселина Иванова Желева, Казанлък, икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни експертизи.
Веска Стефанова Стоилова, Стара Загора, икономика на промишлеността, счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Николаева Бояджиева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Виолета Николаева Наневска, Стара Загора, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор, достъп до класифицирана информация ниво “Поверително”, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Владислав Иванов Кирилов, Стара Загора, икономист – аграрна икономика, анализ и оценка на риска, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Геновева Иванова Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, икономист, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Генчо Иванов Генчев, Стара Загора, Старозагорски бани, финанси и кредит, брокер на ценни книжа, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Вичев Ангелов, Стара Загора, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Гергана Тодорова Георгиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Василева Иванова, Казанлък, икономист – бизнес икономика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Вълчева Демирева-Гюрова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Иванова Паскалева-Тодорова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Даниела Янчева Делчева, Стара Загора, икономист-стоковед, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Десислава Иванова Желева, Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, право, удостоверение за оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Детелина Вълева Димитрова, Казанлък, икономист по МТС, експерт по финансово-счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Диляна Иванова Начкова, Стара Загора, финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Димитринка Йорданова Пашова, Стара Загора, счетоводство и контрол, експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитър Димов Червенков, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Димитър Карушков Димитров, София, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Елисавета Николова Чокова, Казанлък, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Жана Иванова Хаджиева, Стара Загора, счетоводна отчетност, финанси и кредити, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Жулиета Антонова Димитрова, Гълъбово, финанси, учител по икономически науки, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иван Ников Иванов, Нова Загора, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Мънчева Николова, Казанлък, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Илиана Илиева Пенчева, Стара Загора, с. Малка Верея, счетоводство и контрол, право, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Илияна Александрова Асенова, Казанлък, икономист – системен организатор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Ирина Николаева Стоянова, Пловдив, макроикономика, организация и технология на счетоводството, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на движими и недвижими вещи, оценка на стопанско имущество, оценка на благородни метали, оценка на акции, облигации и инвестиционни бонове, оценка на валути и валутни операции.
Йонко Воев Тонев, Стара Загора, икономист-счетоводител, международни счетоводни стандарти, професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Трифонова Мочева, Стара Загора, икономист по хранителна промишленост, съдебно-счетоводни експертизи.
Катя Вълева Котарова, Стара Загора, икономист по промишлеността, управление на човешките ресурси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Кремена Георгиева Тенева, Стара Загора, икономист-счетоводител, банково и бюджетно счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лидия Желязкова Николова, Стара Загора, финанси и кредит, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Желева Мицовска, Стара Загора, счетоводство и одит в банките, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Миткова Попова, Стара Загора, финанси и банково дело, застрахователно дело и осигурително дело, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Марин Браянов Браянов, Стара Загора, икономика, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова, Бургас, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп “Строго секретно”.
Мариана Костадинова Янкова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мариета Георгиева Баджакова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Бонева Тонева, Раднево, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Господинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, дипломиран одитор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мария Минчева Иванова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, инженер по микроелектроника.
Марияна Христова Попова, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Миглен Харалампиев Гюров, Стара Загора, икономика и управление на промишлеността, медиация, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Милена Костова Христова, Стара Загора, счетоводство и контрол, финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мима Кънчева Енева, Казанлък, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Михаил Димитров Михов, Стара Загора, социално и застрахователно дело, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Мартинова Колева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Радка Маргаритова Желева, Стара Загора, счетоводство и контрол, следдипломна квалификация “Международни счетоводни стандарти”, електроинженер, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Росица Канева Колева, Стара Загора, регионално планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Светла Илиева Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, машинен инженер, оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, експерт по финансови и счетоводни проблеми, съдебно-счетоводна експертиза.
Светлана Костадинова Петрова, Казанлък, счетоводство и контрол, корпоративни финанси, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Севдалина Стоянова Стоянова-Терзиева, Стара Загора, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Силвия Владимирова Тонева, Стара Загора, счетоводство и контрол, данъчен контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Славка Колева Златева, Стара Загора, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Снежина Славова Манева, Стара Загора, икономическа информатика, съдебно-счетоводна експертиза, финансово-икономическа експертиза.
Стоян Иванов Стоянов, Стара Загора, финанси, счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.
Стоян Тодоров Динков, Стара Загора, икономика на индустрията, данъчен контрол, съдебно-счетоводни експертизи, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокови експертизи.
Стратилина Симанова Пеева, Стара Загора, фирмени финанси, съдебно-счетоводни експертизи, съдебни финансово-икономически експертизи.
Таня Иванова Желева, Стара Загора, маркетинг и мениджмънт, публична администрация, вътрешен одитор в публичния сектор, ниво на класифицирана информация “Строго секретно”, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Таня Митрева Нейчева, Стара Загора, управление и планиране на народното стопанство, вътрешен одитор в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Теодора Иванова Иванова, Чирпан, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводни експертизи, банки и банково дело, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Христина Кънчева Петрова, Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат “експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветана Георгиева Дечева, Стара Загора, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Симеонова Мангърова, Стара Загора, макроикономика и финансов мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валери Каменов Христов, Стара Загора, машиностроителна техника и технологии, безопасност на труда, хладилен монтьор, хладилни и климатични инсталации, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
Васил Динев Ганев, Гълъбово, минен инженер, технология на минното производство, майстор по ремонта на ръчно огнестрелно оръжие, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Васко Иванов Василев, Стара Загора, инженер по механизация на горското стопанство и горската промишленост, патентно дело – представител по индустриална собственост, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Димитров Чакъров, Стара Загора, металургия на черните метали: металургия на чугун и стомана, металургия на феросплавите, леярство на черни метали и сплави, пластична обработка на метали, термична обработка на метали, икономика на производствената индустрия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Евгения Вълчева Димитрова, Казанлък, електроника и автоматика, счетоводство и контрол, банки и финансов миниджмънт, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на недвижими имоти.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Маргарит Велчев Тонев, Стара Загора, електроинженер – ел. машини и апарати, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-енергийна експертиза, електрическа пълна проектантска правоспособност, удостоверение “План по безопасност и здраве за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, удостоверение “Строителнотехнически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар”, сертификат “Основни положения по приложението на наредба за управление на строителни отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали”, удостоверение “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”.
Мария Видкова Видева-Кръстева, Стара Загора, транспортно строителство, счетоводство и контрол, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Никола Димитров Денев, Стара Загора, инженер по автоматика – автоматика, информационна и управляваща техника, метрология, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебни автотехнически експертизи, съдебни инженерно-технически експертизи.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.8. Съдебнооценителна-автотехническа експертиза
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Васил Станимиров Кондов, Стара Загора, транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Васил Тодоров Петров, Стара Загора, машинен инженер – жп транспорт, автомобилен транспорт, съдебна автотехническа експертиза.
Дикран Бохос Бохосян, Ямбол, машинен инженер – транспортна техника и технологии, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Тодоров Димитров, Раднево, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза.
Ивайло Русев Иванов, Стара Загора, транспорт и енергетика, автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Лазар Колев Лазаров, Стара Загора, инженер по ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Николай Александров Савов, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – военен инженер, оценка на МПС, автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Петко Василев Каяров, Казанлък, инструктор за обучение на водачи за МПС, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Петър Христов Ганчев, гр. Шипка, военен инженер по експлоатация и ремонт на автотранспортна техника, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Петьо Димитров Петков, Стара Загора, преподавател – инструктор, експерт по автомобилни гуми, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Пламен Любомиров Койчев, Казанлък, транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Светослав Велков Велков, София, автомобилна техника, съдебни автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Слави Николаев Николов, Стара Загора, машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Проф. Станимир Михайлов Карапетков, Сливен, автотранспорт, автотехнически експертизи, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, разследване на ПТП, теория на автомобила и МПС, физикомеханични експертизи, механика и механични технологии.
Доц. д-р Станчо Колев Станчев, Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Тодорка Цанева Петкова, Стара Загора, транспорт и енергетика, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Христо Ганчев Христов, Казанлък, машинен инженер, инженер по експлоатация и ремонт на БТТ, ДВГ, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, оценителна експертиза на бронетанкова техника.
Христо Георгиев Влашков, Стара Загора, технология и управление на транспорта, експлоатация и ремонт на електрически локомотиви, експертизи на катастрофи (аварии) в железопътния транспорт, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
Христо Манев Манев, Чирпан, машинен инженер – ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ангел Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, управление на качеството, сертификат: вътршен одитор на системи за управление БДС EN ISO 19011:2018, сертификат: вътрешен одит в органи за контрол, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Веселин Недялков Вълчев, Стара Загора, инженер по електроника и автоматика – изчислителна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Евгений Венциславов Младенов, Казанлък, компютърни науки, приложни компютърни науки, сертификати за придобита квалификация: Microsoft Certified Professional (MCP) и Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) – SQL Server, съдебна компютърно-техническа експертиза.
Иван Валентинов Вълчев, Стара Загора, комуникационна техника и технологии, компютърна техника, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Красимира Димитрова Танева, Стара Загора, изчислителна техника, организация и управление на образованието, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, съдебна компютърно-техническа експертиза, свидетелство за професионално образование – педагогическа специализация.
Николай Динков Колев, Стара Загора, техническа безопасност и електротехническа експертиза, информатика и компютърни науки, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Радослав Христов Василев, Стара Загора, компютърни системи и технологии, машиностроителна техника и технологии, съдебна компютърно-техническа експертиза, работа с база данни, софтуерни технологии в интернет, квалифицирани електронни подписи, разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво “Поверително”.
Станчо Христов Вачев, Стара Загора, компютърна техника и технологии, монтаж и измерване на комуникационна система CTSe, съдебна компютърно-техническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна автотехническа експертиза.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Велина Симеонова Симеонова, Стара Загора, ландшафтна архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Весела Петкова Близнакова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, строителнотехнически експертизи.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия, съдебна строително-техническа експертиза, оценител на имоти.
Генка Андонова Крушева, Чирпан, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Диян Пенев Ганев, Стара Загора, техник по геодезия и картография, съдебна строително-техническа експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. Йордан Стоянов Данев, Стара Загора, архитектура, учител по специалността, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Калоян Стефанов Калчев, Стара Загора, строителство на сгради и съоръжения, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. Лиляна Донева Ненова, Казанлък, архитектура и градоустройство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Надка Цанова Пиперова, Стара Загора, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.
Арх. Петър Филиппов Влахов, Стара Загора, архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Велчева Велчева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част “Конструктивна”, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Симеон Борисов Анев, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Соня Никифорова Велева, Стара Загора, водоснабдяване и канализация – пречистване на водите, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоян Христов Георгиев, Казанлък, хидротехническо строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Тотка Илиева Костадинова, Казанлък, архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Красимир Веселинов Георгиев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.
Лазарин Недев Ранчев, Стара Загора, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.
Огнян Златев Паунов, Казанлък, пожарна и аварийна безопасност, съдебно-пожаротехническа експертиза.

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

Асен Йорданов Анастасов, Стара Загора, биотехнология, индустриална биотехнология, аналитична химия с индустриални методи, микробиология на храните, функционални храни и биохрани, сензорен анализ, добавки в храните, лабораторни практики, технология на козметичните форми, биохимия, молекулярна биология, социална и възрастова психология и психология на развитието, оценка на въздействието върху околната среда, етология и зоопсихология, медицински растения.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, Пловдив 4003, биология, екология, съдебно-ботаническа експертиза, съдебно-зоологическа експертиза, съдебно-микробиологична експертиза, съдебно-ентомологична експертиза, съдебно-екологична експертиза – опазване на околната среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с пролагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух – качество, екологични щети.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Екатерина Дончева Георгиева, Стара Загора, химия, доктор по биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества, химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София, инженер-химик, висше военно, доц. по специалността “Техника и технология на взривните работи”, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Снежана Тодорова Танева, Стара Загора, химия, опазване на околната среда, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-екологични експертизи.
Стойка Иванова Стоева-Димова, Стара Загора, инженер-химик, безопасност на труда.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Жеко Христов Едрев, Казанлък, физика, екология, съдебно-физическа експертиза, съдебно-екологична експертиза, екологичен контрол в областта на ядрената и атомната физика – радиоактивност, вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения, гама спектрометрични анализи за съдържание на радиоактивни елементи, шума, екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда, комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, комплексни разрешителни, екологичен риск, изготвяне на екологични оценки и оценки за въздействието върху околната среда.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Димитър Любомиров Костов, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Дияна Иванова Владова, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, Стара Загора, ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Антонина Иванова Пройкова-Пещерска, Стара Загора, инженер-агроном, полевъдство, оценител на земеделски земи, педагог, регионално планиране, съдебно-агротехнически експертизи.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебно-агротехнически експертизи.
Доц. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебна-агротехническа експертиза.
Иван Стоилов Митров, Стара Загора, инженер-агроном, еколог, растителна защита, съдебно-агротехнически експертизи.
Мариана Атанасова Хаджиева, Казанлък, агроном – лозаро-градинар, съдебно-агротехническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебно-агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебно-агротехническа експертиза.

10. Клас “Оценителни експертизи”

(Включени са всички вещи лица от предходните и следващи класове, декларирали, че извършват съответната оценка.)
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, Стара Загора, финанси, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Бинка Господинова Иванова, Стара Загора, агроном, оценка на стопанско имущество, съдебно-агротехнически експертизи.
Боряна Веселинова Мънева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Валентин Иванов Вълчев, Стара Загора, машинен инженер – ДВГ, организация и безопасност на движението, автотехнически експертизи, оценка на машини и съоръжения, първоначално обучение по защита на класифицираната информация.
Ст.н.с.к.н. Васил Николов Базитов, Стара Загора, агроном – растениевъд, оценка на частни земи, гори и имущество в България, на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-агротехническа експертиза.
Георги Димов Котаров, Стара Загора, икономика, съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Георги Илиев Илиев, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, дейности по кадастъра, съдебна строително-техническа експертиза.
Георги Илчев Русев, Стара Загора, геодезия, съдебна строително-техническа експертиза, оценител на имоти.
Георги Михайлов Шишков, Казанлък, електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна компютърно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Десислава Иванова Желева, Стара Загора, счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, право, удостоверение за оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Димитрина Динева Кирчева, Стара Загора, механизация и електрификация на мините – минен инженер, оценка на машини и съоръжения, строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Димитър Костадинов Сиреков, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП.
Димитринка Трифонова Денева, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Дончо Милев Дончев, Казанлък, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Елена Маринова Георгиева, Стара Загора, счетоводство и контрол, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Желязко Георгиев Черкезов, Стара Загора, електроинженер, метролог, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на цели предприятия, безопасност и охрана на труда.
Живка Колева Кондева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Николов Иванов, София, топлинна и масообменна техника, икономика и управление на патентно-лицензионната дейност, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост.
Иван Сотиров Иванов, Стара Загора, водоснабдяване и канализация, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, оценка на недвижими имоти.
Иванка Богданова Мечева-Колева, Стара Загора, икономика на промишлеността, електроинженер, международни счетоводни стандарти, оценка на цели предприятия, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Чавдарова, Стара Загора, икономика на търговията, оценка на земеделски земи, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Илия Вълчев Джабарски, Стара Загора, машинен инженер – хидро- и пневмотехника, оценка на машини и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Йоана Иванова Цветкова-Комитова, Казанлък, икономика на търговията, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на движими и недвижими вещи, оценка на стопанско имущество, оценка на благородни метали, оценка на акции, облигации и инвестиционни бонове, оценка на валути и валутни операции.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.
Маргарит Велчев Тонев, Стара Загора, електроинженер – ел. машини и апарати, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебно-енергийна експертиза, електрическа пълна проектантска правоспособност, удостоверение “План по безопасност и здраве за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, удостоверение “Строителнотехнически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар”, сертификат “Основни положения по приложението на наредба за управление на строителни отпадъци за влагане на рециклирани строителни материали”, удостоверение “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, маркетинг и планиране, икономическа педагогика, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза, оценка на недвижими имоти, експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, оценка на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини, съоръжения и други активи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, ниво на достъп “Строго секретно”.
Мариана Колева Манева, Стара Загора, финанси, международни счетоводни стандарти, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Марийка Георгиева Петкова, Чирпан, техник по геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, съдебна строително-техническа експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова, Пловдив, агроном – лозаро-градинар, съдебно-агротехнически експертизи, съдебно-икономическа експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, оценка на земеделски земи и трайни насаждения, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство.
Мария Вълева Генова, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Марияна Любомирова Людсканова, Казанлък, агроном – лозаро-градинарство, оценка на земеделски земи, съдебна агротехническа експертиза.
Минчо Кънчев Кънев, Чирпан, икономист по промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Минев, Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Николай Нанев Николов, Стара Загора, пътно строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, строителен надзор и инвеститорски контрол.
Пенка Господинова Овчарова, Чирпан, икономист-счетоводител, експерт-счетоводител, оценка на машини и съоръжения, съдебно-счетоводна експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Пенка Пеева Русинова, Казанлък, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност, технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, съдебна строително-техническа експертиза.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, София, инженер-химик, висше военно, доц. по специалността “Техника и технология на взривните работи”, съдебно-химическа експертиза, съдебна физико-химична експертиза, съдебно-физическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна строително-техническа експертиза, съдебно-пожаротехническа експертиза и взривотехническа експертиза, оценъчни експертизи по въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция, ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”.
Росица Канева Колева, Стара Загора, регионална планиране и развитие на селските райони, оценка на стопанско имущество, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Румяна Лалева Присадашка, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Румяна Велчева Велчева, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство – конструкции, пълна проектантска правоспособност, контрол в проектирането на част “Конструктивна”.
Руска Желева Няголова, Чирпан, машинен инженер – транспорт и енергетика, автотехнически експертизи на ПТП, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Руска Нанева Иванова, Стара Загора, планиране, счетоводство на предприятието, оценка на недвижими имоти, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Симеон Динев Мангъров, Стара Загора, промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Славейка Иванова Гочева, Стара Загора, машинен инженер, санитарно инженерство, пълна проектантска правоспособност, отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване, оценка на качество на атмосферния въздух, време и физични фактори, здравна оценка.
Доц. д-р Станчо Колев Станчев, Ямбол, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, съдебна автотехническа експертиза, съдебнооценителна-автотехническа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, оценка на машини и съоръжения.
Стефан Русев Велев, Стара Загора, машинен инженер – механично уредостроене, оценка на машини и съоръжения, съдебно-автотехнически експертизи, съдебно-инженерно-технически експертизи.
Стефка Димитрова Гавраилова, Стара Загора, строителен инженер – технология на строителството, оценка на недвижими имоти, оценка на цели предприятия, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоян Христов Георгиев, Казанлък, хидротехническо строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.
Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, Стара Загора, пътно строителство, оценка на цели предприятия, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза, оценка на търговски предприятия и вземания.
Тодор Георгиев Николов, Стара Загора, геодезия и картография, оценка на недвижими имоти, дейности по кадастъра, пълна проектантска правоспособност, съдебна строително-техническа експертиза.
Тодор Тодоров Атанасов, Стара Загора, машинен инженер, технология на машиностроенето, оценка на машини и съоръжения, оценка на цели предприятия, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза, съдебна инженерно-строителна експертиза.
Христина Кънчева Петрова, Стара Загора, икономика, финанси на предприятията, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат “експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”, одитор в областта на пренос и разпределение на природен газ и уреди с повишена рискова опасност, съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Христина Минчева Бъчварова-Митева, Стара Загора, инженер-химик, оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и технологията на пластмасите, съдебно-химическа експертиза, съдебна физикохимическа експертиза, съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Юлий Велков Кайряков, Стара Загора, инженер по хидроенергийно строителство, оценка на машини и съоръжения в сферата на строителството, оценка на недвижими имоти, съдебна строително-техническа експертиза.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Ваня Иванова Георгиева, Стара Загора, обществено здраве и здравен мениджмънт, медицинска сестра, управление на здравните грижи, специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология, свидетелство за призната специалност по анестезиология и интензивни грижи.
Иванка Костадинова Патеркова, Стара Загора, машинно средно специално образование – механизация на селското стопанство, консултант по безопасността при превоз на опасни товари – класове 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари.
Любомир Тонев Пировски, Стара Загора, фармация, оценка на оборотни и дълготрайни активи, фармакология, биотехнология, технология на лекарствата и билките.
Стефан Колев Иванов, Казанлък, горско стопанство и механизация, дърводобив, залесяване, горско законодателство.
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 03.02.2023 г. на ДВ