СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СМОЛЯН, ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Смолян. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СМОЛЯН, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП – Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Величко Здравков Синапов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Валентин Златев Заимов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева идентификация.
Северин Христов Маринов, всички видове криминалистични експертизи.
Янко Петков Узунов, техническо изследване на документи, графологични и технически експертизи, физикохимични и биологични експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност “Молекулярна биология”, квалификация – молекулярен биолог със специализация Микробиология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи;
Борис Петров Шахов, специалност “Молекулярна биология”, квалификация молекулярен биолог със специализация Микробиология.

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова, психология, военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология; съдебна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова, социална приложна психология, психолог; клиничен психолог.
Веселина Валентинова Пичурова, психология.
Елена Иванова Бялкова-Бончева, психология, квалификация: дипломиран психолог със специализация по трудова и организационна психология, учител по психология, етика и логика, квалификация: брачен и семеен консултант, системен консултант.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Стойка Георгиева Найденова, народно стопанско планиране.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация – експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност Икономика и организация на труда; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност Финансов мениджмънт.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност Финанси, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и контрол.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация Международна търговия; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Красимира Кънчева Генкова, стопанско управление, профил “Мениджмънт в международния бизнес”, магистър по специалност “Право”.
Веселина Севдалинова Хаджиева, икономист.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки – екология; трудово законодателство; енергетика.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност климатична, вентилационна техника и топлотехника; специалност “Стопанско управление” и квалификация – стопански ръководител и мениджър.
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Христо Манолов Манолов, технология на дървообработването, инженер-технолог.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Станислав Младенов Минчев, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, с професионална квалификация “Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника”.
Георги Димитров Тонков, магистър инженер – транспортна техника и технологии, редовен докторант “Технически науки”, професионално направление Машинно инженерство (Автомобилна техника).
Стоян Митков Гунгалов, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (автомеханик), преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС от категории А, В, ВЕ, С, СЕ, Д, ДЕ, надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника; експерт-оценител на МПС.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Станислав Митков Асенов, магистър със специалност “Компютърни системи и технологии”, професионална квалификация магистър инженер; сертификат за завършен практически курс за изследване на мобилни устройства при технически експертизи, ниво напреднали.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектанска правоспособност.
Генадий Янков Бакалов, строителен техник – строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Румяна Иванова Фиданова, хидротехническо строителство.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Недялка Иванова Бояджиева, техникум по строителство и архитектура; правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
Марчо Атанасов Тунев, маркшайдерство и геодезия – специалист геодезия и регулация.
Веселин Петков Бичоков, строителство и архитектура, специалист геодезист.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Стоян Митков Гунгалов, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (автомеханик), преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС от категории А, В, ВЕ, С, СЕ, Д, ДЕ, надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника; експерт-оценител на МПС.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер-електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).
Красимир Димитров Бечев, инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство.
Елисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация Международна търговия; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер-електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектанска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Елисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Красимир Димитров Бечев, инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки- екология; трудово законодателство; енергетика.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер-електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност “Финанси”, оценител на земеделски земи.
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.2. определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.3. Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Извадка от Неофициален раздел бр. 25 от 26.03.2021 г. на ДВ