СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СМОЛЯН, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Смолян. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СМОЛЯН, ЗА 2023 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2023г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при Окръжния и Административния съд – Смолян, за 2023 г.

1. Клас “Криминалистични експертизи”

Георги Христов Тодоров – съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов – всички видове криминалистични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров – криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев – криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП – Смолян.
Стефан Ангелов Шеев – всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков – всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев – всички видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов – всички видове криминалистични експертизи.
Радомир Неделчев Профиров – трасологични и дактилоскопни експертизи.
Величко Здравков Синапов – трасологични и дактилоскопни експертизи.
Валентин Златев Заимов – трасологични и дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев – трасологични и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева идентификация.
Северин Христов Маринов – всички видове криминалистични експертизи; аудиоанализ.
Янко Петков Узунов – техническо изследване на документи, графологични и технически експертизи, физикохимични и биологични експертизи.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов – специалност “Молекулярна биология”, квалификация – молекулярен биолог със специализация “Микробиология”.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалност “Биохимия и микробиология”, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов – специалност “Молекулярна биология”, квалификация – молекулярен биолог със специализация “Микробиология”.

3. Клас “Съдебна експертиза на психично състояние”

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даниела Христова Топова – социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева – социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова – психология, военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова – социална приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология; съдебна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова – социална приложна психология, психолог; клиничен психолог.
Веселина Валентинова Пичурова – психология.
Елена Иванова Бялкова-Бончева – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по трудова и организационна, учител по психология, етика и логика, квалификация: брачен и семеен консултант, системен консултант.
Емилия Стоянова Калоферова – експерт-психолог, клиничен психолог в детството и юношеството.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Стойка Георгиева Найденова – народно стопанско планиране.
Цветанка Нейчева Колева – счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Стефка Петкова Велева – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков – счетоводител и консултант, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова – счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова – икономика и управление на строителството, квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Детелина Сергеева Пенчеджиева – икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Росица Николова Генчева – счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова – икономика на промишлеността; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова – прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Страхил Манолов Лалов – счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев – икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев – финанси.
Борислав Йорданов Николов – финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева – финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Бистра Здравкова Русева – счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова – счетоводство и контрол и финанси, квалификация – експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева – аграрна икономика.
Костадин Веселинов Хараламбов – макроикономика.
Димчо Тонев Каров – икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев – специалност “Икономика и организация на труда”; квалификация – съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска – специалност финансов мениджмънт.
Росица Руменова Димитрова – счетоводство и контрол, регистриран одитор – дипломиран експерт-счетоводител – член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева – валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност “Финанси”, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова – счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев – икономика на строителството, квалификация икономист – счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова – счетоводство и контрол.
Красимира Иванова Кичукова – счетоводство и контрол.
Никола Манолов Стаматов – стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова – икономист, организатор в промишленото производство.
Силвия Сашова Щърбова – счетоводство и контрол.
Стоян Иванов Иванов – икономист, международни икономически отношения, специализация “Международна търговия”; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Красимира Кънчева Генкова – стопанско управление, профил “Мениджмънт в международния бизнес”, магистър по специалност “Право”.
Веселина Севдалинова Хаджиева – икономист.
Лилия Венциславова Иванова – икономика на социално-културната сфера с професионална квалификация икономист.
Тодор Иванов Атанасов – съдебно-счетоводна експертиза, счетоводство и контрол, магистър по икономика.
Йорданка Петрова Чавдарова – магистър по специалност “Счетоводство и анализ”, професионална квалификация – икономист, магистър по специалност “Международни икономически отношения”, бакалавър по специалност “Икономика и управление на индустрията”.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков – технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Харитон Георгиев Ковачев – минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев – инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова – ел. инженер – ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки – екология; трудово законодателство; енергетика.
Никола Манолов Стаматов – техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност “Климатична, вентилационна техника и топлотехника”; специалност “Стопанско управление” и квалификация – стопански ръководител и мениджър.
Емил Трифонов Софрониев – топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Христо Манолов Манолов – технология на дървообработването, инженер-технолог.
Николай Атанасов Камишев – специалност “Компютърни технологии в машиностроенето”, магистър – машиностроителна техника и технологии, свидетелство с придобита правоспособност – машинист на електро- и мотокари.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Станислав Младенов Минчев – ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, с професионална квалификация “Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника”.
Георги Димитров Тонков – магистър инженер – транспортна техника и технологии, доктор – “Технически науки”, професионално направление “Машинно инженерство” (Автомобилна техника); сертификат за автоексперт – изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП; сертификат за оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти.
Стоян Митков Гунгалов – специалност Автотехническа експертиза, професионална квалификация магистър инженер, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (автомеханик), преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС от категория А, В, ВЕ, С, СЕ, Д, ДЕ, надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника; експерт-оценител на МПС.
Илиян Ванков Николов – автотехнически експертен анализ (механизъм) на ПТП; експерт-оценител на МПС.
Росен Антимов Багрянов – автотехничеки експертизи, инженер-механик – машини и механизми в горската и дървообработващата промишленост.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Станислав Митков Асенов – магистър със специалност “Компютърни системи и технологии”, професионална квалификация – магистър инженер; сертификат за завършен практически курс за изследване на мобилни устройства при технически експертизи, ниво – напреднали.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев – инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова – промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева – промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева – земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов – геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева – промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Иван Георгиев Милин – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Златка Манолова Стаматова – хидротехническо строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектантска правоспособност.
Генадий Янков Бакалов – строителен техник – строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова – строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова – строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Васка Георгиева Караджова – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Румяна Иванова Фиданова – хидротехническо строителство.
Юлия Димитрова Узунова – промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова – промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Недялка Иванова Бояджиева – техникум по строителство и архитектура; правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Билгин Ахмедов Асанов – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
Марчо Атанасов Тунев – маркшайдерство и геодезия – специалист по геодезия и регулация.
Веселин Петков Бичоков – строителство и архитектура, специалист геодезист.
Иван Тодоров Пейков – строителство на сгради и съоръжения.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Стоян Митков Гунгалов – ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (автомеханик), преподавател – инструктор за обучение на водачи на МПС от категория А, В, ВЕ, С, СЕ, Д, ДЕ, надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника; експерт-оценител на МПС.
Борислав Йорданов Николов – финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Цветанка Нейчева Колева – счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Харитон Георгиев Ковачев – минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев – инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Георги Димитров Тонков – магистър инженер по транспортна техника и технологии, доктор – “Технически науки”, професионално направление “Машинно инженерство” (Автомобилна техника); сертификат за автоексперт – изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП; сертификат за оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти.
Илиян Ванков Николов, гр. Смолян, автотехнически експертен анализ (механизъм) на ПТП; експерт-оценител на МПС.

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи; (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти).
Красимир Димитров Бечев – инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова – ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова – агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.
Владимир Георгиев Даскалов – инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова – инженер по горско стопанство.
Елисавета Асенова Стойкова – стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Росица Николова Генчева – счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов – финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Йордан Радоев Кавалджиев – икономика на строителството, квалификация икономист – счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Иванов – икономист, международни икономически отношения, специализация Международна търговия; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димо Георгиев Касабаджаков – технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Харитон Георгиев Ковачев – минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Росица Христова Крушкова – промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Нели Петрова Щерева – промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева – земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Анета Колева Петкова – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева – промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Иван Георгиев Милин – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Румяна Петкова Стефанова – строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова – строителен техник – строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Юлия Димитрова Узунова – промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова – промишлено и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Димитров Тонков – сертификат за оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонти.
Елисавета Асенова Стойкова – стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Красимир Димитров Бечев – инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Билгин Ахмедов Асанов – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Цветанка Нейчева Колева – счетоводство и контрол, квалификация – съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева – финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димчо Тонев Каров – икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Григор Георгиев Ковачев – инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова – ел. инженер – ел.централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки – екология; трудово законодателство; енергетика.
Борислав Йорданов Николов – финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Харитон Георгиев Ковачев – минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
10.8. Оценител на земеделски земи и трайни насаждения
Галя Стефанова Тотева – валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност Финанси, оценител на земеделски земи.
Николина Георгиева Кожухарова – агроном по растителна защита, квалификация – оценител на земеделски земи.
Билгин Ахмедов Асанов – промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижимо имущество, оценител на земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов – финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти; квалификация – оценител на земеделски земи; квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Росица Николова Генчева – счетоводна отчетност; квалификация – съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Харитон Георгиев Ковачев – минен инженер – електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.2. Определяне на състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.3. Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева – специалност “Молекулярна и функционална биология”, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 03.02.2023 г. на ДВ