expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш или падаш.“ Франк Лойд Райт

Списък на вещите лица за съдебен район Смолян - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Смолян. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

http://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд - Смолян, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП - Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Величко Здравков Синапов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Валентин Златев Заимов, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева идентификация.
Северин Христов Маринов, всички видове криминалистични експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация - био-химик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност "Молекулярна биология", квалификация - молекулярен биолог със специализация микробиология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност "Био-химия и микробиология", квалификация - био-химик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност "Молекулярна биология", квалификация - молекулярен биолог със специализация микробиология.
 
Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"
 
Съдебнопсихологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология, военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология; съдебна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова, социална приложна психология, психолог; клиничен психолог.
Веселина Валентинова Пичурова, психология.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Стойка Георгиева Найденова, народностопанско планиране.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация - съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация - съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация - съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация - съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация - оценител на недвижими имоти; квалификация - оценител на земеделски земи; квалификация - оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация - международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация - експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност "Счетоводна отчетност и контрол".
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност "Икономика и организация на труда"; квалификация - съдебносчетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност "Финансов мениджмънт".
Юлия Василева Исакова, специалност "Аграрна икономика" и квалификация - икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител - член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност "Финанси", оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебносчетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация - икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Георги Тодоров Петров, счетоводство и контрол.
Росица Тодорова Щърбова-Сарандалиева, организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и контрол.
Ваня Велкова Пенчева, управление и планиране на народното стопанство.
Виктор Славчев Кузманов, международни икономически отношения.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация "Международна търговия"; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер - електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация - трансфер внедряване на технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.
Иван Огнянов Николов, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност "Климатична, вентилационна техника и топлотехника", специалност "Стопанско управление" и квалификация - стопански ръководител и мениджър.
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
Съдебна автотехническа експертиза
Станислав Младенов Минчев, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника, с професионална квалификация "Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника".
Георги Димитров Тонков, магистър инженер транспортна техника и технологии, редовен докторант "Технически науки", професионално направление "Машинно инженерство" (автомобилна техника).
Съдебна строителнотехническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация - проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник - промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо строителство - строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, строителен техник - строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник - строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Яким Алексиев Ръжев, строителен техник - строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник - геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и гражданско строителство - технология.
Румяна Иванова Фиданова, хидротехническо строителство.
Димитър Костадинов Божков, промишлено и гражданско строителство - технология.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Анастас Василев Тодоров, промишлено и гражданско строителство; лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Недялка Иванова Бояджиева, Техникум по строителство и архитектура; правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Марчо Атанасов Тунев, маркшайдерство и геодезия - специалист геодезия и регулация.
Веселин Петков Бичоков, строителство и архитектура, специалист геодезист.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Н.с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на пластмасите.
Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти).
Красимир Димитров Бечев, инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Eлисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
 
Клас "Оценителни експертизи"
 
Оценка на недвижими имоти
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация - съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация - оценител на недвижими имоти; квалификация - оценител на земеделски земи; квалификация - оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация - икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация "Международна търговия"; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер - електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация - проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Анастас Василев Тодоров, промишлено и гражданско строителство; лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Елисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Красимир Димитров Бечев, инженер-химик, технология на органичния синтез и горивата; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Оценка на машини и съоръжения
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация - международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Стефан Томов Радев, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.
Оценител на земеделски земи и трайни насаждения
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност "Финанси", оценител на земеделски земи.
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 08.02.2019 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Смолян - 2019 година