expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„За да успеете в бизнеса, трябва да накарате другите да виждат нещата, както вас.“ Аристотел Онанис

Списък на вещите лица за съдебен район Смолян - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Смолян. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

http://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2018 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г. 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд - Смолян, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Илия Атанасов Поповски, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистични експертизи на писмени доказателства в РДГП - Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, всички видове криминалистични експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, всички видове криминалистични експертизи.
Величко Здравков Синапов, всички видове криминалистични експертизи.
Валентин Златев Заимов, всички видове криминалистични експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева идентификация.
Стефан Иванов Маджаров, трасологични и дактилоскопни експертизи.
Северин Христов Маринов, всички видове криминалистични експертизи.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация - биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност "Молекулярна биология", квалификация - молекулярен биолог със специализация микробиология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация - биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност "Молекулярна биология", квалификация - молекулярен биолог със специализация микробиология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психично състояние"
 
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология, военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова, социална приложна психология, психолог; клиничен психолог.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Стойка Георгиева Найденова, народностопанско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство и контрол, квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика и управление на строителството, квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и управление на социално-културните дейности; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация - съдебно-счетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране и планиране на икономическата система; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация - оценител на недвижими имоти; квалификация - оценител на земеделски земи; квалификация - оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева, финанси; квалификация - международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация - експерт по финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат - вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност "Счетоводна отчетност и контрол".
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност "Икономика и организация на труда"; квалификация - съдебно-счетоводен експерт.
Петя Симеонова Коровска, специалност "Финансов мениджмънт".
Юлия Василева Исакова, специалност "Аграрна икономика" и квалификация - икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация - икономист-счетоводител, сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство и контрол, регистриран одитор - дипломиран експерт-счетоводител - член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически контрол, магистър по икономика, специалност "Финанси", оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и контрол, магистър по икономика, професионална квалификация по съдебно-счетоводни експертизи, професионална квалификация по международни счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на строителството, квалификация - икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Георги Тодоров Петров, счетоводство и контрол.
Росица Тодорова Щърбова-Сарандалиева, организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и контрол.
Ваня Велкова Пенчева, управление и планиране на народното стопанство.
Виктор Славчев Кузманов, международни икономически отношения.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация "Международна търговия"; оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер - ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферета на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер; оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и електротехническата промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен инженер - електромеханик; оценител на машини, съоръжения, оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на машини и съоръжения; квалификация - експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; квалификация за автоексперт-оценител.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация - трансфер внедряване на технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер - ел. централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични оценки - екология; трудово законодателство; енергетика.
Иван Огнянов Николов, електроинженер - електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност "Климатична, вентилационна техника и топлотехника" (специалност "Стопанско управление" и квалификация - стопански ръководител и мениджър).
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване на професионална компетентност в областта на ценообразуването на недвижимите имоти и строителството.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Валентин Руменов Исов, двигатели с вътрешно горене.
Станислав Младенов Минчев, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника с професионална квалификация "Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника".
Георги Димитров Тонков, магистър инженер транспортна техника и технологии, редовен докторант "Технически науки", професионално направление "Машинно инженерство" (автомобилна техника).
5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и гражданско строителство - технология; оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата; квалификация - проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник - промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти, пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено и гражданско строителство - конструкции; оценител на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и архитектура - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо строителство - строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бакалов, строителен техник - строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник - строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник - геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Яким Алексиев Ръжев, строителен техник - строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник - строителство и архитектура; оценител на недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник - геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен техник - строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и гражданско строителство - технология.
Румяна Иванова Караиванова, хидротехническо строителство.
Димитър Костадинов Божков, промишлено и гражданско строителство - технология.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено и гражданско строителство - технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Анастас Василев Тодоров, промишлено и гражданско строителство; лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Недялка Иванова Бояджиева, техникум по строителство и архитектура; правоспособност да извършва дейности по кадастъра.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство - конструкции.
Марчо Атанасов Тунев, маркшайдерство и геодезия - специалист по геодезия и регулация.
Веселин Петков Бичоков, строителство и архитектура, специалист геодезист.
Eлисавета Асенова Стойкова, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Н.с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на пластмасите.
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен аналализ на наркотични и упойващи вешества, алкохол и други в биологични проби и обекти).
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по растителна защита, квалификация - оценител на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско стопанство - лесовъд, лиценз за оценка на гори и земи от горски фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Eлисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския сектор, инженер по горско стопанство, оценител на недвижими имоти, оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
11.1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
11.3. Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 11 от 02.02.2018 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Смолян - 2018 година