expert-bg.com
 

Мисъл на деня

“Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети да го търсят.” Хенри Дейвид Торо

Списък на вещите лица за съдебен район Сливен - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Сливен, Ямбол, Котел и Нови Пазар

Име: Стойко Пехливанов
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - СЛИВЕН, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СЛИВЕН, ЗА 2019 Г.
 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния съд - Сливен, и Административния съд - Сливен, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Младен Любенов Донев, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.5. Биометрични криминалистични експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина, специалист по обща медицина, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина, Акушерство и гинекология, повреди; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина, Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина, Патологоанатомия, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик - клиничен химик, анализ на белтъци и ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство (касаеща вид експертизи - 2.6 и 2.7); 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Борис Петров Шахов, Специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК анализа при криминалистически разследвания и спорни случаи за родителски произход, 2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек; 2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица; 2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство; 2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология, 3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа рехабилитация, Мениджър в здравеопазването, Сертификат за съдебнопсихологична експертиза 3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност "Психология"; специализация "Приложна психология"; професионална квалификация "Магистър по психология", 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, професионална квалификация "Психолог, психолог-консултант", специалност "Психология"; допълнителни обучения: "Как да работим заедно. ЦНСТ - същност и функция. Видове ателиета - терапевтични и други, за работа с деца. Юношество - работа с тинейджъри. Аутизъм - работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър"; "Детето и неговото тяло"; "Детето в огледалото и неговият двойник"; "Пробуждането на юношеството"; 3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Веса Димитрова Георгиева, професионална квалификация "Психология"; специалност "Психология"; специализация "Социална психология"; 3.2. Съдебнопсихологична експертиза
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика на промишлеността 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, специалност "Предачество", квалификация "Среден техник"; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на труда, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Цветан Атанасов Аджемов, Магистър по финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик (статистик), 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Петрова Станева, Управление и планиране на народното стопанство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Удостоверение за оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на търговията, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономист-счетоводител; системорганизатор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране и отчетност на промишлеността и строителството, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Живко Петров Петров, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, Икономист-администратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов мениджмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на търговията, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика, Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Тодорова Кондева, Бакалавър по стопанско управление, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност "Неорганични и електрохимични производства", "Патентно и изобретателско дело", квалификация: "Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия" и "Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи", 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мария Стоянова Стайкова, специалност "Счетоводство и контрол"; квалификация "Икономист"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност "Управление на бизнеса"; квалификация "Икономист - бизнес организатор" и правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност "Маркетинг" и "Финансово-ревизионен контрол"; квалификация: "Икономист-маркетолог" и "Финансов ревизор"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност "Финанси"; квалификация: "Магистър по икономика"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност "Финанси", квалификация "Икономист"; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност "Счетоводна отчетност"; квалификация "Икономист-счетоводител"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност "Счетоводна отчетност"; квалификация "Икономист-счетоводител"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност "Счетоводство и контрол"; квалификация "Магистър по икономика"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност: "Финанси"; професионална квалификация: "Икономист"; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността"; професионална квалификация "Икономист"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: "Финанси"; професионална квалификация: "Икономист-банкер" и специализация: "Банково дело"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална квалификация: "Икономист-счетоводител", специалност: "Счетоводна отчетност"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална квалификация "Икономист по промишлеността"; специалност "Икономика на промишлеността"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза;
Таня Желязкова Йорданова, професионална квалификация: "Икономист"; специалност: "Счетоводство и контрол"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза;
Пепа Георгиева Пашова, професионална квалификация: "Икономист по строителството", специалност " Организация, планиране и управление на строителството"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална квалификация "Агроикономист"; специалност "Аграрна икономика"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитрина Янева Желязкова, професионална квалификация "Икономист"; специалност "Финанси"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров Илчев, професионална квалификация "Икономист"; специалност "Счетоводство и контрол"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална квалификация "Икономист-счетоводител"; специалност "Счетоводна отчетност"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Финанси"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация "Магистър по икономика", "Икономист"; специалност "Финансов контрол"; "Счетоводство и контрол"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална квалификация " Организация и методология на счетоводната отчетност"; специалност "Организация и методология на счетоводната отчетност"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална квалификация "Икономист-счетоводител", специалност "Икономическо планиране и отчитане на търговията. Счетоводна отчетност"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Красимира Николаева Златева, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Финанси" ; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Анелия Петрова Грудева, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Финанси"; специализация "Счетоводство"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ралица Неделчева Михайлова, професионална квалификация "Магистър икономист-счетоводител"; специалност "Счетоводство и контрол, счетоводство на предприятието"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Димова Христова, професионална квалификация "Бакалавър - икономист - индустриално производство"; специалност "Икономика на индустрията"; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, инженер-механик, Приложна механика, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с вътрешно горене, Сертификат за автоексперт-оценител, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Кънчо Стефанов Върбанов, Двигатели с вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и приборостроенето, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Стоян Христов Божков, Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни и здравословни условия на труд 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност: "Технология на машиностроенето"; квалификация: "Машинен инженер", 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство, автомобилния транспорт и строителството, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Технология на металите и металообработващата техника, Фрактография, Фрактодиагностика, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, Технически университет - София, "Факултет и колеж - Сливен", специалност: "Транспорт и енергетика"; квалификация: "Машинен инженер с педагогическа правоспособност", 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство - технология, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Георги Андонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на недвижими имоти, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, Земемерен техник, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Олег Димитров Радев, Строителен инженер по технология на строителството, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и специални машини (подемно-транспортни, пътни и строителни машини), 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
Константин Михайлович Якубович, Архитектура, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезист-картограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Илия Михайлов Сулев, Електроинженер, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане", 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет - София, квалификация "Автотехническа експертиза", 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженер-металург, специалност "Металургия на черни метали", 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност: "Противопожарна техника и безопасност", професионална квалификация: "Автотехническа експертиза"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност: "Промишлено и гражданско строителство - конструкции"; квалификация "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство"; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност: "Геодезия, фотограметрия, картография"; квалификация: "Инженер по геодезия, фотограметрия и картография"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебно строително-техническа експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност "Машиностроене"; професионална квалификация "Машинен инженер с педагогическа правоспособност"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност "Строителство и архитектура"; професионална квалификация: "Техник по строителство и архитектура"; 5.5. Съдебно строителнотехническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност: "Автоматизация на производството"; професионална квалификация: "Електроинженер"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност "Електроника и автоматика"; професионална квалификация "Инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална квалификация: "Военен инженер по зенитно-артилерийска и радиоелектротехника"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална квалификация "Машинен инженер с педагогическа правоспособност"; специалност "Транспорт и енергетика"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална квалификация "Строителен техник"; специалност "Строителство и архитектура"; 5.5. Съдебно строителнотехническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална квалификация "Магистър инженер"; специалност "Технология и управление на транспорта"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация "Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство"; специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции"; 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.
Росен Стаматов Русев, професионална квалификация "Специалист по режимите на електрическите централи"; специалност "Режим на работа на електрическите централи"; втора специалност "Електрически централи и подстанции; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Живко Петров Желев, професионална квалификация "Инженер-геодезист"; специалност "Архитектура, строителство и геодезия"; допълнителна квалификация "Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази, професионална квалификация "Електроинженер"; специалност "Ел. машини и апарати"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Йордан Петков Аспарухов, военнослужещ на редовна военна служба в РСВП - Сливен, длъжност "Старши инспектор" в отдел "Анализ, информационно и административно обслужване"; професионална квалификация "Магистър инженер"; специалност "Технология и управление на транспорта"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Румен Николов Стоянов, военнослужещ на редовна военна служба в РСВП - Сливен, на длъжност "Главен експерт" в отдел "Анализ, информационно и административно обслужване"; професионална квалификация "Инженер по изчислителна техника"; Специалност "Изчислителна техника"; "Организация и управление на комуникационните и информационни системи в ОТФ"; 5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза (без досие).
Инж. Тодор Димитров Тодоров, професионална квалификация "Машинен инженер", специалност "Технология и организация на автомобилните превози"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Мария Колева Драгиева, професионална квалификация "Инженер по електроника и автоматика"; специалност "Електроника и автоматика"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Николай Тодоров Петров, професионална квалификация "Архитект", Специалност "Архитектура"; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Петьо Благоев Гицов, професионална квалификация "Магистър по транспортно строителство"; специалност "Строителство на жп линии, пътища и мостове"; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Теодора Петрова Балулова, професионална квалификация "Минен инженер по маркшайдерство и геодезия"; специалност "Маркшайдерство и геодезия"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Веселин Пейчев Пеев, професионална квалификация "Магистър по бизнес информатика"; специалност "Компютърна бизнес информатика"; 5.4. "Съдебна компютърнотехническа експертиза".
Инж. Калоян Христов Куцаров, професионална квалификация "Магистър - инженер по компютърни системи и технологии"; специалност "Компютърни системи и технологии"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4. "Съдебна компютърнотехническа експертиза".
Инж. Димитър Василев Тодоров, Професионална квалификация "Магистър - инженер по електроника и автоматика с педагогическа правоспособност"; Специалност "Електроника и автоматика"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза; 5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза.
Инж. Кирил Станимиров Карапетков, професионална квалификация "Бакалавър - инженер по електроника"; специалност "Електроника"; Удостоверение, рег. № 27255/31.08.2018 г. на ТУ - София, за придобита професионална квалификация по Анализ на ПТП (за вещи лица), клас 5 "СИТЕ"; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза; 5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза.
Инж. Никола Тодоров Терзиев, професионална квалификация "Инженер по геодезия, фотограметрия и картография"; специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Георги Янков Стойчев, професионална квалификация: "Зооинженер"; специалност: "Зооинженерство"; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Д-р к.б.н. Мая Иванова Кичева, Биохимик - клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза; 6.3. Съдебна микробиологична експертиза; 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация "Инженер-химик"; Специалност "Промишлена екология"; 6.5. Съдебно-екологична експертиза.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална квалификация "Биохимик - клиничен химик", специалност "Молекулярна и функционална биология"; 7.1. Съдебно-химическа експертиза; 7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Надя Иванова Георгиева, Инженер, агроном полевъдство, Оценител на земеделски земи, 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, Агроном по растителна защита, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном, Лозаро-градинар, 8.2. Съдебна агротехническа експертиза.
 
Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"
 
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални активи, 11. Други съдебни експертизи - Патентни и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност: "Горско стопанство"; професионална квалификация: "Инженер по горско стопанство"; 11. Други съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност "Горско стопанство"; специализация "Стопанисване на горите"; професионална квалификация "Магистър - инженер по горско стопанство", 11 Други съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, Професионална квалификация "Биохимик - клиничен химик", специалност "Молекулярна и функционална биология"; 11. Други съдебни експертизи: 1. Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; 2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; 3. Експертиза по писмени данни, касаещи т. 1 и 2.
Инж. Милена Иванова Иванова, професионална квалификация "Инженер-химик"; специалност "Промишлена екология"; 11. Други съдебни експертизи: Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 13 от 12.02.2019 г. на ДВ
 

 

 

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Сливен - 2019 година