expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Споделяйте знанията си с други. По този начин ще постигнете безсмъртие.“ Далай Лама

Списък на вещите лица за съдебен район Шумен - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ШУМЕН, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Шумен. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Варна, Шумен и Търговище
Име: Милена Петрова 
Тел: 0888 518 373

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.13 от 12 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2019 г.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Симеон Стефанов Бънков, висше образование - магистър, специалност "Кооперативно дело", оценителни експертизи на недвижими имоти, вещи, автомобили, машини и съоръжения, цели предприятия; съдебно-икономически експертизи.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование - магистър, специалност "Икономика", съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза, оценителни експертизи.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол", икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Христо Костадинов Христов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", счетоводни услуги на свободна практика, икономически експертизи.
Сузана Савева Недева, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на търговски предприятия и вземания; права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование - магистър, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността", съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование - магистър, специалност "ОПУС" и квалификация "Икономист по строителството", видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза; достъп до КИ.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование - магистър, специалност "Икономика на промишлеността", видове експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител; видове експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Делян Красимиров Димов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Ангел Петров Ангелов, висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.
Красимира Костадинова Иванова, висше образование - бакалавър, специалност "Математика и икономика", съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически; съдебно-стокови експертизи; оценителни експертизи.
Петър Димитров Петров, гр. Добрич, висше образование, специалност "Икономика и управление на търговията"; съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование - магистър, специалност "Финанси", икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономически експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-счетоводител, магистър по специалността "Счетоводна отчетност"; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", експерт по финансово-икономически проблеми, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, дипломиран експерт-счетоводител, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценител на търговски предприятия и вземания, достъп до КИ.
Блага Енчева Ангелова, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Руменов Константинов, висше образование - бакалавър по специалност "Информатика"; магистър по специалност "Мениджмънт на регионалното развитие", магистър по специалност "Счетоводство и контрол"; икономически - счетоводни експертизи, технически - информационни технологии и комуникации, други - оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование, магистър по специалност "Финансов контрол", съдебно-икономически експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образование, специалност "Икономика и управление на селското стопанство"; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Радева, висше образование, специалност "Икономика и организация на МТС", икономист по МТС, съдебно-счетоводни експертизи.
Христина Кирилова Александрова, висше образование - магистър по специалностите: "Счетоводство и контрол"; "Агрохимия с фермерство и агробизнес" и "Съдебно-криминалистични експертизи"; съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.
Диян Иванов Делев, висше образование, специалности: "Математика и информатика" с ОКС магистър, "Маркетинг и менинджмънт" с ОКС бакалавър и "Счетоводство и контрол" с ОКС магистър; съдебно-икономически експертизи; съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Добрева Христова, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Соня Кръстева Кръстева, висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Кирилка Стоянова Иванова, висше икономическо образование, специалност "Счетоводна отчетност", видове експертизи: съдебно-икономически, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи.
Николай Ангелов Николов, висше образование - магистър по специалността "Икономика и управление на промишлеността", счетоводни, финансово-икономически и оценителни експертизи.
Светлана Василева Кръстева, висше образование, магистър по специалност "Финанси", съдебно-икономически експертизи.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Пламен Енев Пеев, висше образование - магистър, специалност "Двигатели с вътрешно горене", автоексперт, съдебни автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование - магистър, специалности: "Счетоводство и контрол"; и "Органична химия", инженер-технолог, съдебна инженерно-техническа и съдебна инженерно-технологична експертизи; съдебно-счетоводни експертизи.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование - магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование - магистър, специалност "Корабостроене", оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Петър Стоянов Даулов, висше образование - магистър, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане" - електроинженер; специалист по здравословни и безопасни условия на труд; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа и съдебно-енергийна.
Петко Грудов Шаренков, висше образование - магистър, инженер радиоелектронна техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше - педагогическо образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование - магистър, специалност "Автоматизация на производството", оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични - пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически - трасологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар, висше образование - магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Христова, висше образование - магистър, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи", експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; недвижими имоти; земеделски земи и подобренията върху тях; автотехнически експертизи; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, висше - магистър по специалностите "Счетоводство и контрол" и "Радиоелектроника", инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар, средно медицинско, специалност "Медицински фелдшер", Специализирана школа за експерт-криминалисти - Москва, експерт-криминалист, графологични експертизи.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование - магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; автоексперт; съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование - магистър, специалност "Изчислителна техника", инженер по радиоелектроника.
Марчо Георгиев Петев, висше образование - магистър, специалност "Радиоелектронна техника", автоексперт-оценител.
Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност "Двигатели с вътрешно горене" - машинен инженер, вещо лице - съдебна автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование, магистър по специалност "Корабни енергетични машини и механизми" - машинен инженер, автоексперт - оценител, автотехнически експертизи - проблеми, методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане", електроинженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ивайло Георгиев Серафимов, висше образование, специалност "Автоматизация на производството", инженер по електроника и автоматика; съдебни инженерно-технически; инженерно-технологични и енергийни експертизи; 8 години трудов стаж в областта на: енергетиката, електротехниката, отчитане и пласмент на ел. енергия, безопасност на труда при работа с ел. ток;
7 години трудов стаж в областта на логистиката, материални запаси, оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на черни и цветни метали за скрап, отчитане на вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов, висше образование, специалност "Биология и химия", "Независима лаборатория за криминалистически изследвания" - Варна; експерт по всички видове криминалистични експертизи - почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Ценко Маринов Цачев, висше образование, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане", електроинженер; "Независима лаборатория за криминалистични изследвания" - Варна; експерт по всички видове криминалистични експертизи - почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Красен Николов Николов, Шумен, висше образование, специалност "Полевъдство", инженер-агроном; съдебни инженерно-технически експертизи, съдебна автотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти; машини и съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование, инженер, специалност "Противопожарна техника и безопасност"; съдебна пожаротехническа експертиза.
Мариела Марчева Димова, висше образование, специалност "Технология на хранителните продукти и напитки", инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост, специалист в областта на мениджмънта и безопасността на храните, технически експерт към БСА.
Иван Милчев Попжелев, висше образование, специалност "Химични технологии"; съдебна компютърно-техническа експертиза, компютърна криминалистика, основи на сигурността на информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно образование, специалност "ЗТЧ", графолог, съдебни криминалистични експертизи на писмените доказателства.
Саша Тодорова Атанасова, машинен инженер, специалност "Трактори и кари", магистър по управление; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа, съдебна автотехническа и съдебна инженерно-технологична и други съдебни експертизи (свързани с недвижими имоти).
Анета Венелинова Илиева, висше образование, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", съдебна инженерно-техническа и съдебна строителнотехническа експертиза.
"Съдебни строителнотехнически експертизи"
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции" - строителен инженер, оценител на недвижими имоти; на свободна практика.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование - магистър, строителен инженер, специалност "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование - магистър, специалност "Транспортно строителство", строителен инженер, видове експертизи: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза, оценителни експертизи на недвижими имоти.
Петър Павлов Пекарек, висше образование - магистър, специалност "Геодезия, картография и фотограметрия", геодезист, дейности по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование магистър - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", инженер-геодезист, дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност "Геодезия и картография", инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност "Геодезия", инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.
Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", втора специалност "Счетоводство и контрол", строителен инженер - промишлено и гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование - магистър, специалност "Транспортно и пътно строителство", главен специалист - пътно строителство, експерт по пътно строителство и оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно строителство.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж 34 години в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър-инженер по специалност "Геодезия, картография и земеустройство"; член на КИИП, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към МРРБ - ОПРР.
Иванка Радкова Борисова, висше образование - бакалавър, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", строителен инженер.
Стефанка Илиева Димитрова, Смядово, средно специално образование, специалност "Водно строителство", среден техник.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование - строителен инженер, специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология".
Диана Михайлова Касчиева, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; магистър по специалност "Архитектура"; видове експертизи: съдебни инженерно-технически и съдебни строителнотехнически експертизи.
Валентин Атанасов Братоев, висше образование - машинен инженер, специалност "Промишлена топлотехника"; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа - отоплителни, вентилационни, климатични, котелни, термопомпени, соларни и газови системи, съдебна строителнотехническа, съдебно-енергийна - топлопотребление и газопотребление в сградите, дялово разпределение на топлинната енергия (топлинно счетоводство), оценителни и други съдебни експертизи.
Анета Венелинова Илиева, висше образование, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", съдебна инженерно-техническа и съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Тодор Пенев Тотев, висше образование, магистър по специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология", съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строителнотехническа експертиза.
Емилия Йорданова Стайкова, висше образование - магистър по специалност "Геодезия - Геоматика", съдебни строителнотехнически експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност "Патологоанатомия".
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. "Патологоанатомия", 2. "Съдебна медицина".
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование; специалност "Хирургия".
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност "Очни болести".
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност "Детски болести".
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование, специалност "Детски болести".
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. "Детски болести", 2. "Неонатология".
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. "Детски болести", 2. "Неонатология".
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност "Нервни болести".
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. "Анестезиология и реанимация", 2. "Токсикология", 3. "Клинична токсикология".
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност "Физиотерапия, рехабилитация и курортология".
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност "УНГ".
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше образование, специалност "УНГ".
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност "УНГ".
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше образование, специалност "Медицинска радиология".
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", биохимик - клиничен химик, специалист в областта "ДНК анализ и идентификация", съдебномедицински експертизи: за установяване на родителски произход, за идентификация на човека, по писмени данни; химически експертизи за установяване и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше образование, специалност "Биохимия и микробиология", специалист в областта на ДНК анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, София, висше образование - магистър по специалност "Молекулярна биология"; експерт в областта на ДНК анализа, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и за идентификация на човека.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия"; психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Наташа Иванова Станева, висше образование по философия, специалност "Медицинска психология и педагогическа рехабилитация", клиничен психолог.
Емилия Емилова Димитрова, висше образование - магистър, специалност "Психология", видове експертизи: съдебнопсихологична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; клиничен психолог.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование, специалност "Психология", видове експертизи: съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни; клиничен психолог.
Александър Милчев Цолчовски, висше образование - магистър, специалност "Психология", видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Катя Красимирова Крумова, висше образование - магистър, специалност "Психология. Социална психология", 16-годишен опит като детски психолог; видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Силвия Йорданова Шопова, висше образование - магистър, специалност "Психология. Социална психология"; съдебнопсихологична експертиза.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше образование - магистър, специалност "Психология и философия".
Иванка Иванова Петрова, висше образование - магистър, специалност "Психология" - психолог, на свободна практика.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Магдалена Колева Йорданова, висше образование - магистър, специалност "Растителна защита", агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование, специалност "Зоотехника", зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше образование, специалност "Животновъдство", доктор по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование, специалност "Полевъдство", инженер-агроном; съдебно-биологични, ботанически, ентомологични и агротехнически експертизи, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
 
Клас "Други съдебни експертизи"
 
Иванка Славчева Пакиданска, висше образование - магистър, специалност "Текстилна техника", експерт по интелектуална собственост, оценител на нематериални активи, оценител на дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър по специалност "Информатика"; магистър по специалност "Мениджмънт на регионалното развитие", магистър по специалност "Счетоводство и контрол"; икономическо-счетоводни експертизи, технически - информационни технологии и комуникации, други - оценка на реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", биохимик - клиничен химик, специалист в областта "ДНК анализ и идентификация", молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и експертизи по писмени данни; съдебнохимически експертизи - определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични проби и обекти.
Даниела Рафаилова Замфирова, висше образование - магистър по специалност "Молекулярна биология"; молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и експертизи по писмени данни.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 13 от 12.02.2019 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Шумен - 2019 година