expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Отнема повече от 20 години да изградиш добра репутация и точно 5 минути за да я съсипеш.“ Уорън Бъфет

Списък на вещите лица за съдебен район Разград - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - РАЗГРАД, ЗА 2019 Г.


 

Списък на вещите лица за съдебен район Разград. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Разград, Исперих и Кубрат
Име: Данчо Йорданов
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - РАЗГРАД, ЗА 2019 Г.

Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Разград, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Димитър Костадинов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерт-криминалист.
Иван Георгиев Атанасов, балистични и биометрични експертизи.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Явор Иванов, ортопед.
Светлан Стоянов, хирург.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Диана Петрова Киселова, психиатър.
Съдебнопсихологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Емилия Стоянова Петрова, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и контрол, икономика на туризма.
Даниел Йорданов Добрев, счетоводство и контрол.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и контрол; икономист-счетоводител, методология на счетоводна отчетност и контрола на банковите институти, числени методи и програмиране.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлиян Йорданов Стойчев, счетоводство и контрол.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи и подобрения върху тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика на строителството, финансово-счетоводна дейност, сертификат за международни счетоводни стандарти, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова, финанси, застрахователно дело.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно промишлено производство, икономика, отчетност и планиране на селското стопанство; оценка на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Сашко Иванов Александров, икономист-организатор в строителството.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер, лиценз за оценка на машини, съоръжения и недвижими имоти; сертификат за оценяване на земеделски земи и трайни насаждения.
Горка Иванова Косева, механична технология на дървесината, счетоводна и правна дейност на фирмата.
Димитър Павлов Димитров, икономист по промишлеността, ел. снабдяване на промишлено предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и ел. обзавеждане.
Наско Христов Асенов, машинен инженер.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер, електроинженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер, хидромелиоративно строителство.
Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с вътрешно горене, автоексперт-оценител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини и съоръжения, на цели държавни и общински предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството ISO-9001, сертификатор на системи за управление на качеството по стандарт ISO-9001.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Христо Димитров Василев, органична химия, технология на лекарствените, природни органични вещества, растежни стимулатори и регулатори, експерт на ADR превоз на опасни товари.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
Камен Димитров Илиев, промишлено и гражданско строителство, икономика на строителството.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна техника и безопасност.
Неделчо Василев Василев, пожарна аварийна безопасност.
Радослав Христов Христов, пожарна аварийна безопасност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна безопасност.
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна медицина.
Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 08.02.2019 г. на ДВ
 

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Разград - 2019 година