expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Всеки може да направи план за победа, стига да не отговаря за осъществяването на плана.“ Уинстън Чърчил

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2018 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2018 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай
Име: Методи Консулов
Тел: 0888 636 513
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ПРИ ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛОВДИВ, ЗА 2018 Г.

 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г.
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при Окръжния съд - Пловдив, и Административния съд - Пловдив, за 2018 г.
 
 
1. Клас "Криминалистични експертизи"
 
Ангел Начев Калайджиев - криминалистични експертизи.
Валентин Тодоров Кирков - експерт по криминалистични експертизи, криминалистични експертизи.
Васко Петров Божев - криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Веселин Атанасов Бакалов - трасологични експертизи.
Генадий Раднев Коев - криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Георги Костадинов Мандов - криминалистични експертизи, химични.
Георги Филипов Маровски - криминалистични и дактилоскопни експертизи.
Димитър Георгиев Кордев - криминалистични и дактилоскопни експертизи.
Димитър Запрянов Димитров - биолог, криминалистични експертизи, съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.
Емил Тинков Чалмов - почеркови, техническо изследване на доказателства, криминалистични експертизи.
Здравко Любенов Лазаров - криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Иван Добрев Ганчев - експерт-криминалист, всички видове криминалистични експертизи.
Иван Евгениев Александров - криминалистични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Иван Крумов Димитров - младши експерт-криминалист, дактилоскопни.
Иван Тодоров Драгнев - криминалистични експертизи.
Ивко Пенков Иванов - техническо изследване на документи, фрактодиагностични и металографически - трасологични експертизи, графологически - дефектоскопски експертизи.
Иво Бончев Чолаков - Академия на МВР - противодействие на престъпността, почеркови и криминалистични експертизи.
Йовко Георгиев Зенков - криминалистични експертизи.
Йордан Павлов Иванов - дактилоскопни, криминалистични експертизи.
Кирил Петров Стоянов - експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Кръстьо Георгиев Гаджев - графолог, криминалистични експертизи, техническо изследване на документи.
Мариана Николова Николова - криминалистични експертизи.
Марин Богданов Тарев - боеприпаси.
Марин Иванов Кръстанов - криминалистични експертизи.
Мария Стефанова Тимова - дактилоскопични експертизи.
Милена Йорданова Стойчева - химични и криминалистични експертизи.
Мирослав Димитров Саханджиев - почеркови, техническо изследване на документи, криминалистични експертизи.
Неделчо Атанасов Шопов - дактилоскопни експертизи.
Неофит Неофитов Крумов - дактилоскопни, криминалистически експертизи.
Николай Георгиев Костадинов - генно и клетъчно инженерство, криминалистически експертизи.
Николай Илиев Козумов - трасологични експертизи, съдебно-балистични експертизи.
Николай Стоянов Балевски - физика, криминалистични експертизи, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи, почеркови експертизи; техническо изследване на документи; балистични експертизи; трасологични експертизи.
Пенчо Иванов Кирилов - химични, криминалистични експертизи.
Пеньо Николов Пенев - боеприпаси.
Петко Костадинов Ламбрев - дактилоскопни, криминалистични експертизи.
Петър Йозов Изевков - криминалистични експертизи.
Петър Йорданов Стоянов - биолог, криминалистични експертизи, трасологични, балистични.
Петър Лалев Муратев - трасологични експертизи.
Пламен Петров Каназирев - криминалистични експертизи.
Росен Георгиев Генчев - криминалистични експертизи.
Сава Ангелов Симеонов - инженерна физика, криминалистични експертизи на писмени доказателства, почеркови, техническо изследване на документи.
Сашо Павлов Атанасов - юрист, експерт-криминалист, криминалистични експертизи на писмени доказателства; трасологични експертизи; съдебно-балистични експертизи.
Стоимен Георгиев Георгиев - криминалистични експертизи, трасологични, балистични.
Стоичко Дойчев Дойчев - магистър ДВГ, Разузнавач (експертно-криминалистична дейност) към факултет "Полиция", съдебно-почеркова експертиза; техническо изследване на документи.
Стойко Росенов Вранчев - криминалист, сектор "Дактилоскопия", криминалистични експертизи, дактилоскопни.
Стоян Илиев Бонев - криминалистични експертизи, химични.
Христо Николов Николов - трасологични експертизи.
 
 
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Атанаска Точева Атанасова - невролог, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни.
Бенямин Леон Анави - патоанатом, патологоанатомия; съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Борис Петров Шахов - специалност "Молекулярна биология", съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек.
Борис Христов Пеев - съдебен лекар, патоанатом, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди; за установяване на родителския произход.
Венцислав Александров Бояджиев - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Грозданка Куртева Иванова - пневмология и фтизиатрия; съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.
Елена Димитрова Дякова - кожни и венерически болести.
Емил Николов Бъчваров - съдебна медицина, експертиза на труп, телесни повреди, идентификация на човек, експертиза на телесно здраве.
Здравка Христева Ненчева - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; по писмени данни.
Иван Христов Даскалов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Йовко Минчев Шишков - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Лена Иванова Павлова - вътрешни болести; професионални заболявания.
Марин Костадинов Балтов - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Мария Георгиева Кумчева - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски произход и медицинска експертиза за идентификация на човека.
Милена Панайотова Петкова - кожни и венерически болести.
Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология, медицински експертизи за установяване на родителски произход, експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники.
Саша Александрова Запрянова - съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве.
Светлозар Спасов Спасов - съдебномедицинска експертиза на труп; на телесни повреди.
Тодор Стоянов Добрев - съдебна медицина, съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди; съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни; съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Янко Тодоров Илиев - вътрешни болести, токсикология, клинична токсикология, здравен мениджмънт, съдебномедицинска експертиза по писмени данни; за телесно здраве; клинична токсикология и вътрешни болести.
 
 
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Александра Янчева Димова - психолог, експертиза на психично здраве.
Ангел Добринов Ангелов - магистър по психология, съдебнопсихологична експертиза.
Владимир Петров Кръстев - съдебна психология и психиатрия, съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза.
Даниела Атанасова Ковачева - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Диана Иванова Толева - приложна психология; съдебна психология, съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Елена Михайлова Иванова-Генова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Емилия Стоянова Калоферова - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Лилия Атанасова Стойчева - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Людмила Борисова Шекерева - съдебнопсихологична експертиза.
Манол Николов Манолов - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Маргарита Панова Панова - съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мариана Георгиева Господинова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Мария Даткова Гърбучкова - психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза.
Мими Михайлова Тошева-Мазнева - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Надежда Христова Порязова - психология, психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Олга Валентиновна Димитрова - психология, психиатрия, съдебнопсихологична експертиза; психолого-психиатрична експертиза; експертиза на психичното състояние по писмени данни.
Пламен Ангелов Цоков - психология, съдебнопсихологична експертиза.
Райна Цветкова Димитрова - психиатрия, съдебнопсихиатрична експертиза.
Фани Бойкова Палуйкова - приложна социална психология, съдебнопсихологична експертиза, специалист съдебна психология, приложна психология и психотерапия.
 
 
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Александра Николова Маринова - стокознание, съдебно-стокова експертиза.
Ана Александрова Скерлетова - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ана Дончева Желязкова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Димитров Гъров - магистър по счетоводство, счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Ангел Димитров Димитров - организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Андрей Бонев Дочев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Анелия Желязкова Спиртова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Ангелова Цветанова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Анна Антонова Карамелова - икономика, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Анна Георгиева Славова - икономика на вътрешната търговия и реклама, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза.
Анна Сергеевна Лозанова - финанси и кредит, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Антонина Славова Славова - икономика на здравеопазването; магистър по здравен мениджмънт; съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; тясна професионална квалификация в областта на здравеопазването.
Антония Генчева Гешева - счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Ася Илиева Кацарова - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Благой Иванов Порязов - икономист по вътрешна търговия, съдебно-икономически и финансово-икономически, стокови експертизи.
Богдан Павлов Траков - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни и съдебно-икономически експертизи.
Борис Владимиров Арнаудов - макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Боян Йорданов Войводов - икономика и управление на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Васка Иванова Андреева - финанси, съдебно-счетоводна експертиза.
Валентин Иванов Иванов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Валентина Методиева Шиева - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Валентина Христова Баненкина - управление и планиране на народното стопанство, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Вангел Янев Биков - застрахователно дело, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ваня Ченкова Смокова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Василка Велева Рабаджийска - ИУС, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Велика Георгиева Палевска - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Величка Иванова Такова - икономист - счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Величка Петкова Йорданова - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Величка Цончева Бояджиева - счетоводна отчетност и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Венета Йорданова Богданова - ОПОИИ, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Венета Петрова Томова - икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 31.01.2021 г.
Вера Андреева Гавраилова - публична и стопанска администрация, одит в публичния сектор, съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Иванова Добрева - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Иванова Колева - счетоводство и контрол; счетоводство на финансовите предприятия; международни икономически отношения, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Кирилова Грозева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Весела Панайотова Атанасова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Весела Стоянова Казашка - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Веселина Коцева Пейчинова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Веселка Георгиева Иванова - корпоративни финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Вилиана Александрова Панчева - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Виолета Стоянова Кокова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Върбинка Николова Рогова - счетоводство и контрол; икономика - бизнес администрация, съдебно-счетоводна експертиза.
Вяра Ганева Минева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Габриела Торос Папазян - макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Гавраил Димитров Фалков - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Галя Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Атанасов Хаджийски - организация и обработка на икономическа информация, счетоводство на пазарната икономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Йорданов Йорданов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Колев Петров - икономист-финансист, финансово-икономическа експертиза, одитиране.
Георги Колев Траков - счетоводни експертизи и финансови анализи, съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Николаев Мумджиев - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Даниела Стоянова Мерджанова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Данчо Тодоров Коруев - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Димитринка Вълкова Беевска - икономист, съдебно-счетоводна експертиза.
Димитър Георгиев Гаджуров - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-стокова експертиза.
Димитър Георгиев Димитров - икономист, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-иконочмическа експертиза.
Димитър Георгиев Йорданов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Димитър Крумов Стоилов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Димитър Лазаров Николов - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Димка Петрова Казанджиева - икономика и организация на вътрешната търговия, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Доброслава Желязкова Сидерова - счетоводство и контрол, банково счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Иванова Петрова - експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Иванова Стойчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически експертизи.
Донка Николова Ненова - икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Дора Димитрова Чипилова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Дора Любенова Гърчева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, финанси и кредит, съдебно-стокови експертизи.
Евгения Василева Караиванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Евгения Георгиева Мирчева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Екатерина Владимирова Маврудиева - счетоводство и контрол, финансов анализ и контрол, счетоводни експертизи.
Екатерина Стоянова Христова - застрахователно дело, икономика, организация и заплащане на труда, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Елена Петрова Шишкова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Елена Тодорова Диварова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ели Петрова Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Любомирова Гайдарова - макроикономика, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Жана Петрова Величкова - икономика; планиране и отчетност на промишлеността и строителството, съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Андреева Димчева - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Женя Георгиева Разложка - икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Жечка Пенева Милчева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Златка Янева Минкова - счетоводител и икономист, съдебно-икономически експертизи.
Зоя Запрянова Банкова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Ива Александрова Иванова - макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Георгиева Ангелова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Ива Рангелова Атанасова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Григоров Петрунов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, икономически експертизи, без счетоводни експертизи.
Иванка Ангелова Христева - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Илина Георгиева Йоткова - финанси, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Илия Видолов Рашков - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Илия Георгиев Ценов - финанси и кредит, съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа, съдебно-стокова експертиза.
Илия Иванов Попов - икономика на строителството, съдебно-счетоводни експертизи в отрасъл "Строителство".
Илия Петров Тонов - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Илияна Илиева Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Ирина Николаева Стоянова - икономика и управление на индустрията; макроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Йордан Василев Кондов - организация на производство и управление в промишлеността, съдебно-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Атанасова Зекова - икономика, организация и управление на селското стопанство, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Йорданка Петрова Павлова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Калин Александров Найденов - икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ "Секретно", валидно до 17.08.2018 г.
Камелия Николова Николова - счетоводство и одит, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Камен Каменов Пехливанов - стопанско управление, съдебно-икономически експертизи.
Катя Аргирова Костова - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Катя Дочева Петковска - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза, селскостопански експертизи, организация на труда и заплащане на труда.
Катя Иванова Димитрова - икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза.
Катя Лазарова Джонова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза, бюджетно счетоводство, икономика и управление на строителството, счетоводство и контрол.
Катя Младенова Милева - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза.
Кета Ангелова Дечева - стокознание, съдебно-икономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Кети Стефанова Найденова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Константин Делов Писков - доктор по икономика, съдебно-икономически експертизи.
Кремена Василева Георгиева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Кръстьо Николов Гиздов - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Лилия Младенова Миланова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, съдебно-стокова експертиза.
Любен Георгиев Костов - финанси; счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводна експертиза.
Любомир Цветков Йотов - международни икономически отношения; митническа и външнотърговска дейност; митнически режими и процедури; митнически информационни системи, съдебно-икономически експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Людмила Ангелова Арменова - счетоводна и финансова дейност, съдебно-икономически експертизи.
Людмила Георгиева Стоянова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Людмила Любенова Гайдарова - икономика и организация на производството и управлението в строителството, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Магдалина Петрова Вълкова - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Маргарита Ангелова Апостолова - счетоводна отчетност, математика, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Маргарита Георгиева Бойкова - финансово-кредитно застраховане, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-счетоводна и осигурителна експертиза.
Маргарита Илиева Топузова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Мариана Георгиева Аргирова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, съдебно-счетоводна, съдебно-стокова и съдебно-финансова експертиза.
Мариана Иванова Христева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марин Ивелинов Бъчваров - икономика и предприемачество, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа, стокова експертиза.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар, счетоводител, финансово-икономическа експертиза в селското стопанство; съдебно-стокова експертиза в селското стопанство - растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика.
Мария Ангелова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Ангелова Христова - статистика; корпоративни финанси, съдебно-икономически експертизи.
Мария Борисова Гърбева - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Георгиева Атанасова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Георгиева Вълчева - счетоводство, съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Жорес Димова - счетоводство и финанси, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Мария Иванова Деянова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Иванова Тончева-Чочева - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мария Кръстева Божилова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Павлова Гюрова - икономика на строителството, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мария Рашкова Шопова - икономика на търговията, агроикономика, съдебно-счетоводна експертиза.
Мария Христова Мърхова - маркетинг и мениджмънт, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Марияна Атанасова Цветилова - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Марияна Желязкова Трендафилова - икономика на вътрешната търговия, съдебно-счетоводна експертиза.
Марияна Пенчева Пенчева - икономика и управление на промишлено предприятие, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мартин Радославов Райчев - магистър по счетоводство, съдебно-счетоводна експертиза.
Мая Матеева Колева - политикономия, съдебно-счетоводни и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Миглена Евгениева Атанасова - икономика и управление на индустрията, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милена Петрова Палевска - икономист-счетоводител, макроикономика, МИО, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Милка Енчева Енева - технология, организация и управление на търговията, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мима Петрова Мирчева - икономист - промишлени предприятия и счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Минка Георгиева Генова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Мирослав Георгиев Маринов - стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Михаела Йорданова Абаджиева - счетоводство, счетоводни експертизи.
Надежда Петкова Иванова - икономист по строителството, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Надка Илиева Гюзелева - икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Надка Колева Цинигарова - счетоводство и контрол, оценки на недвижими имоти и търговски предприятия.
Надя Силуанова Иванова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Наталия Александрова Рускова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Наталия Бориславова Петрова - икономика на транспорта; организация и управление на производството в транспорта, съдебно-икономическа експертиза.
Невена Младенова Назарева - икономика на туризма, съдебно-счетоводна експертиза, икономист.
Недялка Георгиева Герджикова - експерт-счетоводител, счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Нели Атанасова Синапова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Нелияна Илиева Иванова - счетоводство и анализ, съдебно-икономически експертизи.
Ненка Пенчева Пирянкова - финанси, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ненчо Петров Лазаров - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Живков Славов - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Митков Николов - икономист-финансист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Михайлов Груев - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Николай Рангелов Кънчев - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Стефанов Ненков - счетоводна отчетност, съдебно-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Шумански - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Николай Юриев Андонов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Николинка Енева Имандиева - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводни експертизи.
Нина Димитрова Атанасова - счетоводна отчетност на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Огнян Тодоров Кънчев - икономика и управление на промишленото производство, съдебно-икономическа експертиза.
Павлина Иванова Йорданова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пенка Ганчева Петрова - експерт-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Дженкова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Пенка Димитрова Ендарова - организация на производството и управление на промишлеността - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Пенка Стоянова Младенова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна и финансово-икономическа експертиза.
Пенка Танова Иванова - икономист-счетоводител, съдебно-икономически експертизи.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; маркетингови проучвания и пазарна политика.
Петърчо Велизаров Миков - стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Петя Величкова Койнова - счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Петя Георгиева Манева - счетоводство и контрол, счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Петя Добрева Стоилова - аграрна икономика, съдебно-икономическа експертиза.
Пламен Вълчев Колев - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Пламен Николов Краевски - стопанско управление, стоково-оценъчни експертизи.
Пламен Петров Пешлеевски - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Полина Димитрова Кавръкова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза, разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво "Секретно", валидно до 27.11.2020 г. (не е представено към молбата).
Радко Петров Петров - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Радостина Георгиева Никодимова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Роза Стефанова Анастасова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, съдебно-икономически, финансово-икономически, съдебно-стокови експертизи.
Росица Руменова Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Росица Тодорова Страхинова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Румен Минков Минков - свободна професия - консултатнт, съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи, стопанско управление.
Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светлана Илиева Геренска - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Светослав Юлиев Славов - икономика и организация на труда, съдебно-икономическа експертиза.
Слави Радуилов Николов - икономика и управление на транспорта, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза; транспортно-икономически експертизи.
Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, съдебно-стокова експертиза; съдебна инженерно-техническа експертиза.
Станимира Стефанова Дачева - счетоводство и контрол, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Станислава Владимирова Петрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Станка Кирилова Барбутска - финанси, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Панайотов Стефанов - икономика и управление на промишлеността, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стефанка Атанасова Балканджиева - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна експертиза.
Стоилка Делова Танчева - финансист-счетоводител, съдебно-стокова експертиза.
Стоян Димитров Кичуков - икономика на строителството, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоянка Димитрова Топурова - икономист, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Стоянка Рангелова Куцарова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза.
Таня Петрова Шопова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Таня Стоянова Бачовска - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Татяна Атанасова Йорданова - политическа икономия - икономист, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Теменужка Огнянова Балабосова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Тенчо Петков Стоев - национална сигурност и отбрана, съдебно-счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза.
Тодор Ставрев Балджияйски - счетоводна отчетност, финансово-икономически експертизи.
Тодора Тодорова Христова - икономика на търговията - средно образование, съдебно-счетоводни експертизи.
Тоня Стоянова Делева - счетоводство и анализ, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошко Митрев Мирчев - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошко Стоилов Райчев - социално-икономическа информация, съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
Харалан Георгиев Василев - счетоводство и анализ, маркетинг, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Христина Василева Димитрова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Атанасова Тотова - счетоводна отчетност, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Цветанка Йорданова Добрева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Цезарина Драганова Несторова - икономист-счетоводител, съдебно-счетоводна експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - икономика, съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Юлия Здравкова Христева - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни експертизи.
Янка Димчева Айвазова - счетоводство и контрол, съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Янко Ангелов Митринжаков - организация на производството и управление на промишлеността, съдебно-счетоводни експертизи.
 
 
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Агон Крикор Карагьозов - земеустройство, съдебна строително-техническа експертиза, кадастър, регулации.
Александър Иванов Червеняков - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Петрова Гинева - техник по геодезия и картография, инженерно-технически експертизи.
Ана Савова Зайкова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Ангел Василев Първанов - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.
Ангел Петров Петров - строителен инженер, строително-технически експертизи.
Анета Спирова Тодорова - промишлено и гражданско строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза.
Антоанета Иванова Дженева - архитект, съдебно-счетоводна, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Антоанета Иванова Топалова - архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Антон Тенев Нончев - инженер по промишлено и гражданско строителство, строително-техническа експертиза.
Атанас Иванов Ангелов - строителен инженер, строително-техническа експертиза.
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Атанас Петров Арапов - технология и управление на транспорта; машиностроене и уредостроене, съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Белчо Минчев Георгиев - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа; строително-техническа, земеразделяне, приложна геодезия, кадастър.
Бина Иванова Калчева-Христова - архитект, съдебна инженерно-техническа и строително-техническа експертиза.
Борис Владимиров Арнаудов - електротехника, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Борислав Христов Миленков - изчислителна техника; инженер по електроника и автоматика, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Боян Ванчев Йорданов - геодезия, кадастър, регулация, проектиране (част геодезическа), съдебна инженерно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов - електроинженер, съдебно-енергийна експертиза, ел. снабдяване на промишлени предприятия.
Ванюх Ставрев Пеев - промишлена топлотехника, топлотехника.
Васил Анатолиев Герасимов - геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Василев Папучаров - строителство на сгради и съоръжения, строително-технически експертизи.
Васил Иванов Шарков - инженерна топлотехника, съдебна инженерно-техническа - машинен инженер по топлотехника, енергийна ефективност.
Васил Любенов Кантарджиев - архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Васил Николов Карапандов - подемнотранспортни, строителни и минни машини, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, инженерно-технически експертизи по безопасност на труда.
Василка Тенева Станева - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Вела Ботева Именова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Величка Василева Христозова - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Величко Тодоров Колев - авиационна техника.
Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Веса Костадинова Ризова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Весела Иванова Колева - технология на металите и металообработваща техника, съдебна инженерно-технологична експертиза.
Веселин Благоев Симеонов - електроенергетика и електрообзавеждане, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Веселин Янков Хаджиев - инженер по озеленяване, озеленяване.
Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист-счетоводител, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Виолета Михайлова Русинова-Калчева - съдебна инженерно-техническа експертиза.
Виолета Николова Кумчева - геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа, геодезия и картография, строително-техническа експертиза.
Виолета Тодорова Хаджиева - инженер ПГС, инженерно-техническа, инженерно-технологична и строително-техническа, цени и ценообразуване в строителството.
Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, съдебни автотехнически експертизи при ПТП, инженер верижни и колесни машини - машинен инженер, автомобилен транспорт.
Владо Илиев Илиев - двигатели с вътрешно горене, машинен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Галина Ангелова Драголова - промишлено и гражданско строителство, строителен инженер, съдебна строително-техническа експертиза.
Галина Тодорова Бакалска - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Георги Асенов Стоименов - ДВГ, инженеренотехнологична, техническа, автотехническа експертиза.
Георги Атанасов Генчев - съдебна инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Георги Боянов Попов - ДВГ, автотехнически и технически експертизи.
Георги Василев Чобанов - съдебна автотехническа експертиза.
Георги Иванов Генов - ДВГ, съдебна автотехническа експертиза, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Разслабенов - геодезия, фотограметрия и картография, кадастрално-регулационни, земеразделителни, гороразделителни и всички, свързани с геодезията.
Георги Христозов Христозов - геодезист, геодезия, фотограметрия и картография.
Гергана Иванова Кривошапкова - пътен инженер, транспортно планиране и проектиране, съдебна строително-техническа експертиза, транспортно пътно строителство, проектиране на улици, пътища, транспортни планове.
Григор Николов Субашев - ДВГ, автотехнически експертизи.
Дело Спасов Спасов - електронна техника, микроелектроника, автотехнически експертизи.
Деян Атанасов Гогалчев - геодезия и картография, геодезически експертизи и по ЗСПЗЗ.
Диляна Недялкова Танева - съдебна строително-техническа експертиза.
Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Димитър Ангелов Вълчев - строителство и архитектура, строително-техническа експертиза, незаконни строежи; обществени поръчки, договорни задължения; правила за извършване и приемане на СМР; строителни дефекти, щети; ценообразуване на СМР, сметна стойност на строежа; разплатени и действително извършени работи, надвзети суми; безопасност на труда в строителството.
Димитър Бонев Димитров - технология на машиностроенето, инженерно-технически експертизи на ракетно-артилерийско въоръжение.
Димитър Делков Димитров - инженер ДВГ, съдебни инженерно-технически, съдебни автотехнически експертизи.
Димитър Петков Калеков - икономика и организация на строителство, строително-технически експертизи.
Димитър Спасов Колчев - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-технически експертизи.
Димитър Тодоров Димитров - изчислителна техника и информационни технологии, приложна математика, компютърно-техническа експертиза.
Диян Георгиев Стойчев - строителство на сгради и съоръжения, инженерно-техническа, строително-техническа експертиза.
Драголюб Иванов Делчев - комуникационна техника и технологии, информационна сигурност, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Евгения Димитрова Лозанова - инженер-земеустроител, съдебни строително-технически експертизи, кадастър, регулации и вертикално планиране, строителен контрол, благоустрояване и екология.
Евелина Ценова Панчева - организация на производството и управление на промишлеността, съдебни строително-технически експертизи.
Елена Ангелова Ковачева - инженер по промишлено и гражданско строителство, техническа експертиза.
Елена Георгиева Димитрова - геодезист.
Елена Иванова Атанасова - електроенергетика, съдебно-енергийна експертиза, електроинженер.
Емилия Василева Шидерова - геодезия, картография и кадастър.
Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, автоматизация на дискретното производство.
Здравко Георгиев Ранделов - строителен инженер - конструкции, проектиране, инженерно-технически и строително-технически експертизи.
Златка Йорданова Генова - строителен инженер, инженерно-технически и строително-технически експертизи.
Зоя Янева Георгиева - промишлено и гражданско строителство, инженерно-технически и строително-технически експертизи.
Иван Василев Запрянов - геодезия, фотограметрия, картография, кадастрално-регулационни планове и карти, кадастър, устройствени планове, земеразделяне, приложна геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Георгиев Стойков - кибернетика на електрически системи, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза, телемеханизиране и телекомуникации на ел. централи, ел. подстанции в електроенергетиката.
Иван Добрев Ганчев - машинен инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Иван Любенов Атанасов - машинен инженер селскостопански машини, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Николаев Кузов - електроенергетика и електрообзавеждане, електрообзавеждане, електробезопасност за слаботокови инсталации, мрежи и системи за ниско, средно и високо напрежение, проектиране.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност, съдебна инженерно-техническа експертиза (енергийни експертизи), представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Иван Николов Петров - социално и застрахователно дело, съдебна автотехническа експертиза.
Иван Пенев Пенев - инженер по радиоелектроника, съдебно-техническа експертиза.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, строително-техническа експертиза.
Ивелин Любенов Бъчваров - електроинженер, съдебни инженерно-технически експертизи, съдебни инженерно-технологични експертизи.
Ивко Пенков Иванов - технология на металите и металообработващата техника, приложна микроскопия, фрактодиагностични автотехнически, пожаротехнически и строително-технически експертизи.
Илия Григоров Димитров - инженер ДВГ, автотехнически експертизи, с достъп до КИ "Поверително".
Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, техническа експертиза.
Йовка Василева Начева - транспортно и жп строителство, транспортно строителство и строителни конструкции, контрол на строителството.
Йовка Иванова Гудева - средно образование - строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Йордан Йосифов Хамбарлийски - промишлено и гражданско строителство, инженерно-технически и строително-технически експертизи.
Йордан Колев Кюмюрджиев - строителен инженер - хидромелиоративно строителство, строително-техническа експертиза.
Йорданка Борисова Веселинова - водоснабдяване и канализация, магистър-инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.
Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезист, кадастър и регулация, делба.
Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство.
Камен Павлов Гоцев - инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа и строително-техническа експертиза.
Койна Неделева Кривошиева-Василева - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Константин Атанасов Минков - автомобили и трактори - ремонт и поддръжка, съдебна автотехническа експертиза.
Костадин Иванов Генев - финанси, машини и съоръжения, инженерно-технически експертизи.
Костадин Тодоров Севрийски - строителен техник, строителство и архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Красимир Георгиев Панов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Красимир Колев Дончев - инженер ПГС, строително-техническа експертиза, инженер-конструктор.
Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, съдебна инженерно-техническа експертиза и съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Кръстан Борисов Самарджиев - автоматизация на производството.
Кръстьо Атанасов Несторов - машинен инженер.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, инженерно-технически, строително-технически експертизи.
Лусия Йосифова Кесова - патенти, изобретения и полезни модели.
Любенка Иванова Стоянова - геодезия и картография, специалист-геодезист, кадастър и регулации.
Любка Иванова Шопова - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, автотехнически експертизи; съдебни инженерно-технически експертизи.
Любомир Антонов Деников - компютърни системи, компютърно-техническа експертиза.
Любомир Панайотов Костов - електрически централи, мрежи и системи, инженерно-технически експертизи.
Любомир Радославов Славчев - транспортно строителство, строителство на сгради и съоръжения; професионална квалификация "строителен инженер - конструктор", строително-техническа, инженерно-технологична експертиза, строителство и проектиране на всякаква пътна инфраструктура, на сгради и съоръжения, технология и организация на строителството, строителен и инвестиционен контрол, текущ контрол и зимно поддържане, (ISO) в строителството и др.
Людмила Методиева Ангелова-Цанова - архитект, инженерно-техническа, инженерно-технологична и строително-техническа експертиза.
Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза; строително-техническа експертиза; технология на строителното производство.
Малин Атанасов Калеников - геодезия и картография - средно образование, геодезия и картография.
Маргарита Розалинова Салчева - геодезия, фотограметрия и картография, експертизи, свързани с кадастър и регулация.
Мариана Ангелова Главова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза, геодезия, картография, кадастър.
Мариана Петрова Боянова - строителен инженер ВиК, проектиране и ценообразуване в строителството - ВиК.
Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Мария Борисова Рускова - строителен техник, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Мария Кирилова Тодорова - инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Бойчева-Димитрова - мебелен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Маруся Николаева Марина - строителен инженер, специалност "Пътно строителство"; проектиране и строителство на улици, пътища, пътна инфраструктура, организация на движението, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Методи Найчев Консулов - инженер, инженерно-технически, компютърно-технически експертизи.
Михаил Владимиров Харковски - машинен инженер, ДВГ, автомобили, трактори, земеделска техника, горска техника, пътностроителна техника, експертизи по ПТП.
Недка Петкова Стефанова - строителен техник, геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Недялко Рашков Рашков - пожарна безопасност.
Нейко Гаврилов Ангелов - технолог на самолето- и вертолетостроенето.
Нели Иванова Сотирова - автоматизация на производството.
Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане, инженерно-технически експертизи.
Никола Иванов Кирин - архитект, строително-техническа експертиза.
Никола Райчев Бадев - земеустройство.
Николай Запрянов Писанов - противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Николай Стоянов Сотиров - инженер-геодезист, инженерно-техническа експертиза.
Николай Танев Николов - геодезия, кадастър и устройствени планове, инженер-земеустроител.
Нина Ганчева Демирева-Иванова - инженер по промишлено и гражданско строителство, експерт по недвижими имоти, ремонт и обследване за енергийна ефективност на сгради.
Онник Харутюн Таракчиян - изчислителна техника, компютърно-техническа експертиза.
Панайот Йонков Чепилски - пожарна и аварийна безопасност, противопожарна техника и безопасност, специалист В и К.
Параскева Димитрова Миленкова - архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Пенка Желязкова Цакова - инженер по промишлено и гражданско строителство, съдебна строително-техническа експертиза, инженерно-технически експертизи.
Петка Георгиева Ангелова - архитект, строително-техническа експертиза.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, съдебни инженерно-технологични експертизи.
Петко Енев Митев - специалист ПГС - конструкции, инженерно-технически експертизи.
Петко Койчев Семов - машинен инженер, инженер ДВГ, съдебна автотехническа експертиза.
Петър Любенов Равелов - съдебна инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Петя Иванова Златкова - строителен техник, съдебна строително-техническа експертиза.
Пеша Станчева Тодорова - техник - геодезия, картография и мелиорации, инженерно-техническа експертиза.
Пламен Димитров Гърбов - военен инженер по технология на строителството, инженерно-техническа и строително-техническа експертиза.
Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, съдебна строително-техническа експертиза.
Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Пламен Стефанов Петров - машинен инженер, съдебни инженерно-технически, автотехнически, инженерно-технологични експертизи.
Поля Петрова Любенова - строителен инженер, инженерно-техническа експертиза.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, съдебна взривотехническа експертиза; техника и технология на взривните работи; взривни вещества, съдебна пожаротехническа експертиза; съдебна експертиза по бойни припаси и въоръжение, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Радка Станилова Димитрова - двигатели с вътрешно горене, автотехническа експертиза.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, строително-техническа експертиза.
Райна Борисова Паунова - строителен инженер ПГС, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Росица Славчева Манова - съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза.
Румен Николов Лемберов - строителен инженер, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Спасов - ПГС, инженерно-технически експертизи.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, инженерно-техническа експертиза.
Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, съдебна инженерно-техническа експертиза; строително-техническа експертиза - транспортна инфраструктура и комуникации; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Тодорова Бъчварова - технология на машиностроенето, икономика на промишлеността, инженерно-техническа експертиза; инженерно-технологична експертиза.
Румяна Христова Славкова - инженер-металург (черни метали); икономика на промишлеността, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Светослав Иванов Фъсов - архитект, строително-техническа експертиза.
Свилен Николов Пешев - инженер по пътно строителство, инженерно-техническа експертиза.
Северина Тихомирова Батинкова - строителен техникум, геодезия и картография, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза, геодезия, кадастър и регулация, кадастрални и регулационни планове; специалист по ПУП, ПЗР, ЗУТ.
Серьожа Лазаров Даскалов - ДВГ, автотехнически експертизи на ПТП.
Снежанка Георгиева Боцева - строителен инженер, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Ставри Анастасов Бакалов - транспортна техника и технологии, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна автотехническа експертиза.
Станимир Михайлов Карапетков - инженер-механик, идентификация на ПТП, биомеханика, инженерно-техническа експертиза; автотехническа експертиза.
Стела Цонева Божинова - строителен инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза.
Стефан Каменов Мутафчиев - организация и управление на транспорта; машиностроителни технологии и производствена техника, съдебна инженерно-техническа; автотехническа; инженерно-технологична експертиза.
Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, съдебна строително-техническа експертиза.
Стефка Стойчева Караманова - архитект, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна строително-техническа експертиза.
Стоичко Дойчев Дойчев - магистър ДВГ, разузнавач (експертно-криминалистическа дейност) към факултет "Полиция", автотехнически експертизи.
Стоян Димитров Мишинев - комуникационна техника и технологии.
Стоян Кирков Кирков - инженер ВиК, съдебна инженерно-техническа, съдебна строително-техническа експертиза - външни улични ВиК мрежи и съоръжения, помпени станции, хидрофори, конструктивна част към тях, сградни ВиК инсталации, пожарозащитни водни спринклерни и дренчерни системи.
Стоян Манов Стоянов - инженер-геодезист, кадастър, устройствени планове, геодезично проектиране.
Стоян Тодоров Василиев - архитект, съдебна строително-техническа експертиза.
Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, инженерно-технически експертизи; строително-технически експертизи.
Татяна Александрова Яръмова - инженер ПГС, съдебна строително-техническа експертиза, инженерно-технически експертизи.
Теменужка Димова Грозева - строителен инженер по хидромелиоративно строителство, инженерно-техническа експертиза.
Теменужка Иванова Узунова - строителен техник, инженерно-техническа експертиза.
Тихомир Недев Георгиев - инженер-геодезист, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Тодор Емилов Калев - автомобилен транспорт - трактори и кари; финанси, съдебна автотехническа експертиза.
Тодор Кръстев Златков - инженер ПГС, технологични експертизи по ЗТСУ, ДРА, строително-конструктивни експертизи.
Тодор Павлов Павлов - каростроене и автотранспортна техника, инженерно-техническа, автотехническа и инженерно-технологична експертиза.
Трендафил Недялков Новаков - машинен инженер, автотехнически експертизи.
Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автотехнически експертизи.
Христина Йорданова Христозова - архитект, инженерно-технически, строително-технически експертизи.
Христо Аргиров Ставрев - военен инженер по експлоатация на авиационна техника и технологии.
Христо Георгиев Полонов - инженер ПГС, инженерно-техническа експертиза.
Христо Иванов Рендаков - геодезия, картография, кадастър и регулация, инженерна геодезия, съдебна инженерно-техническа експертиза.
Хубена Иванова Салджиева - архитектура, съдебна строително-техническа експертиза.
Чавдар Илиев Косев - инженер-земеустроител.
Янка Николова Ранделова - промишлено и гражданско строителство - конструкции, инженерно-технически експертизи.
Янна Колева Петрова-Шопова - геодезия, фотограметрия и картография, инженерно-техническа експертиза.
 
 
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Атанас Костов Атанасов - технология на каучука и пластмасите, инженер-химик, съдебно-екологична експертиза, екологично законодателство - ЗООС, ЗЧАВ, ЗУО, ЗВ, ЗОПОЕЩ.
Борислав Петров Матеев - биология, молекулярна биология и биотехнологии, съдебна микробиологична експертиза, човешка репродукция и инвитро оплождане, асистирана репродукция и клинична ембриология.
Георги Стефанов Голев - горско стопанство, съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-екологична експертиза.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, съдебно-ботаническа, съдебно-зоологическа, съдебна микробиологична, съдебно-ентомологична, съдебно-екологична експертиза, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар; счетоводител, съдебно-ботаническа експертиза в селското стопанство; съдебно-зоологическа/зоотехническа експертиза в селското стопанство; съдебно-екологична експертиза в селското стопанство.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-биологични експертизи.
 
 
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Виолета Викторова Николова - технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаещи тютюна и тютюневите изделия.
Георги Костадинов Мандов - инженер-химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Иван Тодоров Станчев - икономика на интелектуалната собственост, банково дело и интелектуална собственост.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, съдебно-химическа експертиза.
Милена Йорданова Стойчева - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Михаил Цветков Маринов - инженер-химик, съдебно-химическа експертиза.
Николай Петков Николов - технолог по тютюна и тютюневите изделия, съдебно-химическа експертиза; съдебно-физическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза, касаеща тютюна и тютюневите изделия.
Пенчо Иванов Кирилов - химик, съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
Петра Лозарова Недева - инженер-химик; медицинска радиационна физика и техника, съдебно-химическа експертиза; съдебна физико-химическа експертиза.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, експертизи на материали, вещества и изделия, физико-химическа експертиза, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Стоян Илиев Бонев - съдебно-химическа; съдебно-физическа; съдебна физико-химическа експертиза.
 
 
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Валентина Тодорова Тончева - ветеринарен лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза, инспекция и контрол на биологични ферми и селскостопански преработващи предприятия.
Васил Илиев Михов - полевъдство, специализация по селекция и производство на лозови, овощни, зеленчукови, житни и др., съдебна агротехническа експертиза.
Димитър Иванов Трънгалов - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Донка Нанова Ватева - инженер-агроном, полевъдство.
Йорданка Запрянова Атанасова - агроном-полевъд, съдебно-икономически експертизи, съдебно-стокова експертиза в селското стопанство, селскостопански експертизи в раздел "Растениевъдство", аграрикономика, агрономически експертизи.
Любомир Алексиев Баталов - инженер по автомобили, трактори и кари; аграрна икономика; маркетинг и мениджмънт, съдебно-селскостопански експертизи.
Мария Иванова Мънгова - технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, съдебна физико-химична и биохимична експертиза на зърното, зърнени партиди, продуктите от преработката (брашно, грис, трици) и тяхното съхранение.
Марчо Стоянов Дулев - ветеринарен лекар, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Мая Сергеева Тимофеева - растителна защита.
Никола Стефанов Кирков - лозаро-градинарство, съдебна агротехническа експертиза.
Николай Симеонов Кисьов - промишлено рибарство, рибарство и аквакултури.
Таня Славчева Попова - агроном - лозаро-градинар; счетоводство и контрол, съдебна агротехническа експертиза.
Тихомир Петров Трендафилов - ветеринарна медицина, съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Цветана Димитрова Гогалчева - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, съдебна агротехническа експертиза.
Чавдар Симеонов Пантев - агроинженерство - агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, съдебна агротехническа експертиза и агроекология.
 
 
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Бистра Ангелова Колева - археолог.
Веселин Иванов Василев - музикална педагогика.
Жени Ангелова Танкова - археолог.
Иво Симеонов Топалилов - археолог.
Костадин Атанасов Кисьов - археология и нумизматика.
Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности.
Мая Мартинова Кютова - археолог.
Славка Стефанова Чернева - антично изкуство.
 
 
10. Клас "Оценителни експертизи"
 
Ана Аристиева Корбетова - оценка на стопанско имущество.
Ана Савова Зайкова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Антон Тенев Нончев - инженер по промишлено и гражданско строителство, оценки на строителни обекти и имоти.
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника; съдебна инженерно-техническа, инженерно-технологична и компютърно-техническа експертиза.
Блага Романова Димитрова - счетоводство и анализ, оценки на недвижими имоти.
Борис Кирилов Гиздаков - оценител на недвижими имоти.
Боряна Константинова Неделчева - магистър по финанси, оценка на недвижими имоти.
Ваня Георгиева Ризова - счетоводство и анализ, макроикономика, оценител на недвижими имоти.
Васил Николов Узунов - експертизи по управление на недвижими имоти, изготвяне на експертни оценки на недвижими имоти.
Василка Тенева Станева - инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Вела Ботева Именова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Величка Василева Христозова - строителен техник, оценки на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Величка Георгиева Кушева - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Венцислав Борисов Ненов - строителен техник, пазарни оценки на движимо имущество.
Веса Костадинова Ризова - строителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, определяне на наеми.
Веселина Борисова Запрянова - инженер ПГС, финансист-счетоводител, оценки на материални активи, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Виолета Тодорова Хаджиева - ПГС, оценка на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов - транспортна техника и технологии, оценки на автомобили, кари и щети по тях.
Галина Тодорова Бакалска - строителен инженер, оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Георги Иванов Генов - ДВГ, оценки на строително-монтажни машини, автомобили и съоръжения.
Георги Николов Камбуров - земеустройство, оценка на земеделски земи и недвижими имоти.
Георги Христозов Христозов - геодезист, оценки на недвижими имоти, определяне наемни цени за тях.
Даниела Ангелова Брущилска - оценка на недвижими имоти.
Диляна Недялкова Танева - оценки на недвижими имоти.
Димитрийка Иванова Маринова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Димитър Ботев Спасов - макроикономика, оценител на недвижими имоти.
Димитър Желев Димитров - машинна обработка на икономическата информация, изготвяне на пазарни оценки на движими вещи и недвижими имоти.
Димитър Иванов Трънгалов - агроном, оценка на земеделски земи, трайни насаждения и подобренията в тях.
Елена Георгиева Димитрова - оценител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова - биолог; екология, опазване на околната среда, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, екология и опазване на околната среда, биоразнообразие, битови, производствени, строителни, опасни отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство, води, атмосферен въздух, почви.
Желязка Петрова Заркова - лозаро-градинарство, оценка на земеделска земя.
Запрянка Дякова Райчева - машинен инженер, оценка на машини и съоръжения на оборотни и дълготрайни активи, на недвижими имоти, автоматизация на дискретното производство.
Иван Кирилов Шопов - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност, оценка на обекти на интелектуална и индустриална собственост, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Иван Тодоров Демерджиев - икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Иванка Стоева Генова - счетоводство и контрол, маркетинг; строителство и архитектура, оценка на имоти и определяне на наеми, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Илия Иванов Въчонов - геодезия, фотограметрия и картография, оценка на недвижими имоти и земеделски земи, наеми, наемни цени на недвижими имоти, аренди на земеделски земи и др.
Йордан Василев Кондов - организация на производство и управление в промишлеността, съдебно-икономически експертизи, оценка на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания, земеделски земи; съдебно-стокови експертизи.
Йорданка Боянова Йорданова - геодезия и картография, оценка на недвижими имоти - земеделски земи.
Йорданка Димитрова Ангелова - строителен инженер, оценки на недвижими имоти и движими вещи и търговски дружества и вземания.
Йорданка Запрянова Атанасова - агроном-полевъд, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Йорданка Танева Василева - икономист-счетоводител-стоковед; икономика и управление на селското стопанство, оценка на недвижими имоти, финанси и кредит.
Кина Кръстева Иванова - счетоводна отчетност, оценка на недвижими имоти, на цели предприятия и замеделски земи.
Кольо Тонев Именов - строителен инженер, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Костадин Иванов Генев - финанси, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания.
Красин Димитров Цеков - транспортно строителство, оценител на недвижими имоти.
Кремена Пейкова Манова - строителен инженер, конструктор, цени и ценообразуване в строителството, пазарни оценки на недвижими имоти.
Креса Стоянова Злачева - историк, оценител на културни ценности.
Кръстьо Атанасов Несторов - оценител на машини и съоръжения.
Лиляна Йорданова Христева - икономика и мениджмънт, стоково-оценъчни експертизи.
Лиляна Райчева Белчинова-Терзиева - строителен инженер ПГС, пазарни оценки на недвижими имоти, ценообразуване в строителството.
Лора Руменова Агопян - цени и ценообразуване, оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване.
Любка Иванова Шопова - оценител на недвижими имоти.
Людмила Христова Лендрова-Енева - строителен инженер ПГС конструкции, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини.
Мариана Димова Ангелова - маркетинг и планиране; икономическа педагогика, оценител на недвижими имоти, предприятия, машини и съоръжения и други активи; оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Марийка Апостолова Георгиева - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Маринка Йорданова Веселинова - агроном, лозаро-градинар; счетоводител, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Мария Борисова Рускова - строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Мария Петрова Михайлова - строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи.
Мая Христева Янакиева - агроном, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.
Милка Енчева Енева - икономика, оценка на недвижими имоти и наемни цени на имоти; оценка на търговски предприятия и вземания; оценка на движими вещи и наемни цени на движими вещи; оценка на машини и съоръжения и наемни цени на машини.
Надка Колева Цинигарова - строителство и архитектура, оценки на недвижими имоти, оценки на земеделски земи и трайни насаждения, оценки на търговски предприятия и вземания.
Надя Ангелова Стефанова - инженер-геодезист, оценки на недвижими имоти.
Нелияна Илиева Иванова - електроснабдяване и ел. обзавеждане; оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата промишленост.
Никола Йорданов Гаров - технология на машиностроенето, машинен инженер, оценка на недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения.
Николай Стоянов Сотиров - инженер-геодезист, оценка на недвижими имоти.
Петко Динчев Тороманов - инженер-технолог по хранително-вкусова промишленост; технолог машиностроене; икономика - управление на промишлеността, оценка на нематериални дълготрайни активи и машини.
Петя Иванова Златкова - строителен техник, оценки на недвижими имоти.
Пламен Желев Желев - строителен инженер, ПГС, профил конструкции, оценки на недвижими имоти и наеми.
Пламен Иванов Кривошапков - инженер ПГС, конструкции на сгради и съоръжения, оценки на недвижими имоти и определяне на наеми.
Пламен Николов Краевски - стопанско управление, оценка на всякакво имущество, с разрешение за достъп до КИ, валидно до 28.04.2018 г.
Ради Христов Ганев - техника и технология на взривните работи, оценителна експертиза на бойни припаси и въоръжение.
Радка Ангелова Палазова - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Радко Стоянов Калапанков - счетоводна отчетност; организация, планиране и управление на промишлеността - профил машиностроене и корабостроене; организация на стопанските дейности, оценка на земеделски земи и подобрения върху тях.
Росица Николова Генчева - счетоводство и контрол, оценка на недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания.
Росица Славчева Манова - оценител на недвижими имоти, цени и ценообразуване в строителството.
Румен Николов Лемберов - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Румяна Ангелова Иванова-Николова - архитект, оценител на недвижими имоти.
Румяна Богданова Кирова - инженер по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти и наем; оценка на цели предприятия; цени и ценообразуване в строителството.
Румяна Христова Славкова - инженер-металург (черни метали); икономика на промишлеността, оценки на недвижими имоти, цели предприятия и земеделски земи.
Станимира Петрова Сакутска - счетоводство и одитинг на нефинансови предприятия, оценки на недвижими имоти, оценки на машини и съоръжения.
Стефан Петров Жеков - строителен инженер ПГС, оценка на недвижими имоти, на машини и съоръжения, автомобили, инженер ДВГ.
Стефан Савов Варнев - инженер ДВГ, оценка на дълготрайни материални активи, на машини, съоръжения и автомобили.
Сукиас Онник Дердерян - инженер телекомуникационна техника, радиоелектронни устройства, оценител на недвижими имоти и наеми.
Таня Стоянова Бачовска - машинен инженер, оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения.
Тодор Кръстев Златков - инженер промишлено и гражданско строителство, оценки на сгради, жилища и имоти.
Филип Николов Чукалов - каростроене и автотранспортна техника, автооценъчни експертизи.
Цветанка Хараланова Ковачева - агроном, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Чавдар Симеонов Пантев - агроинженерство - агроекология; външно и вътрешно озеленяване; икономика, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и подобренията върху тях.
 
 
11. Клас "Други съдебни експертизи"
 
Антонина Славова Славова - икономика на здравеопазването; магистър по здравен мениджмънт; здравен мениджмънт, тясна професионална квалификация в областта на здравеопазването.
Атанас Костадинов Костадинов - инженер по електроника, съдебна инженерно-техническа експертиза; съдебна инженерно-технологична експертиза; съдебна компютърно-техническа експертиза.
Валентин Ивайлов Стоянов - експерт ЗБУТ, здравословни и безопасни условия на труд, безопасност в строителството.
Ваньо Кирилов Сугарев - експлоатация на жп транспорт, експлоатация на жп транспорт.
Ваня Ганчева Русева - технология на биопрепарати, витамини и дрожди, съдебна експертиза за технология на производството на комбинирани фуражи, технология на зърносъхранение, анализ на риска и изготвяне и проверка на НАСРР системи.
Вартан Таквор Апрахамян - студена обработка, златар, специалист по благородни метали и камъни.
Гергана Иванова Каукова - технология на виното и пивото.
Евгения Иванова Ацалова - обществено хранене и хранителни продукти, представител по индустриална собственост - изобретения и полезни модели пред Патентното ведомство на Република България; представител по индустриална собственост - марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република България; независим (лицензиран) оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Иван Николов Иванов - топлинна и масообменна техника; икономика и управление на патентно-лицензионна дейност; съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи, експертизи в областта на промишления дизайн, авторско право.
Ивайло Георгиев Йотков - биолог-еколог, екология и опазване на околната среда, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологичното законодателство.
Калинка Илиева Илиева - електротехника, електротехническа експертиза.
Красимира Василева Вътева - славянска филология, съдебна педагогическа експертиза.
Маргарита Иванова Добрева - текстил, трикотаж и плетачество, текстил и плетиво.
Мария Руменова Попова - инженер-технолог по "Технология на млякото и млечните продукти", технология на микробиологичните и ферментационните продукти.
Мая Иванова Кичева - специалист по молекулярна биология, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни, касаеща описаното.
Мишо Иванов Мацанков - електротехника, електротехническа експертиза.
Моник Оник Кюркчиян - патентно право, автоматизация на производството, оценител на нематериални активи.
Натали Ивановна Кънева - технология на микробиологични и ферментационни продукти; други.
Наталия Феодорова Дрешер - технология на растителните мазнини и етеричните масла.
Недялка Петрова Гарова - сурдопедагог, сурдопсихолог.
Недялка Томова Пенчева - патентен специалист, патентен специалист търговски марки, промишлени дизайни, патенти, лицензии; художествени произведения, оценител на нематериални активи.
Теньо Николов Манолов - счетоводство и контрол, контрол и управление на проекти с финансиране от оперативни програми и други фондове.
Цветелин Кирилов Иванов - митнически режими и процедури, мерки на търговската политика "Инкотермс 2000".
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 06.02.2018 г. на ДВ
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2018 година