СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2021 г.


Списък на вещите лица за съдебен район Кърджали. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

https://expert-bg.com/contact-us


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – КЪРДЖАЛИ, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.
Иван Димов Назъров, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Строго секретно”.
Виолета Димитрова Кавръкова, счетоводство и контрол.
Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.
Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.
Любомира Атанасова Сендова, счетоводство и контрол; икономика и управление на индустрията.

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Георги Ставров Ставров, транспортно строителство – пътища и мостове, строителен инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Секретно”.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Строго секретно”.
Николай Александров Савов, автотехнически експерт.
Георги Димитров Тонков, транспортна техника и технологии, автотехнически експерт, машинно инженерство – автомобилна техника.
Инж. Георги Атанасов Стоянов, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинен оператор на транспортно-технологична машина – ГТЛ.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво “Строго секретно”.
Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).
Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

10. Клас “Оценителни експертизи”

Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.
Стефани Стойчева Кирекчиева, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения.

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.
Никола Иванов Гунчев, минен инженер – разработване на полезни изкопаеми.
Стефани Стойчева Кирекчиева, устройство и управление на земи и имоти.
Извадка от Неофициален раздел бр. 24 от 22.03.2021 г. на ДВ