СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ХАСКОВО, ЗА 2023 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград .
Име: Албена Желязкова

Тел: 0888 466 813
Email: ajeliazkova@expert-bg.com


 

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ХАСКОВО

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2023г.

 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за 2023 г. за съдебния район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково
 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград, разузнавач.
Иво Бончев Чолаков – гр. Казанлък, експертно-криминалистична дейност, изготвяне на почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Мирослав Димитров Саханджиев – гр. Пловдив, криминалистични изследвания, експертно-криминалистична дейност, икономист-информатик, почерк и техническо изследване на документи.
1.2. Трасологични експертизи
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград, разузнавач.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград, разузнавач.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев – гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов – Димитровград, разузнавач.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност “Хирургия”.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – гр. София, специалист – молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност “Хирургия”.
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – гр. София, специалист – молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесното здраве
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев – гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност “Хирургия”.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за индентификация на човек
Христо Димитров Еленски – гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – гр. София, специалист – молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев – гр. София, специалист – молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов – гр. Хасково, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт – психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева – гр. Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома на родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева – гр. Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
Деяна Димитрова Бонева – гр. Хасково, магистър по психология, фамилна и брачна психотерапия, техники за работа с деца – жертви на сексуално насилие, техники за работа с деца, преживели насилие, “Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3”, “Диагностика на деца с Рейтинг скалата за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието на Конърс”, “Дортмундски скрининг тест за детско развитие DESK 3-6 R”, “Мултикултурен тематичен аперцептивен тест за оценяване на деца и юноши TEMAS”.
Светла Кирилова Николова – Свиленград, специалност “Психология. Социална психология”.
Мариана Николова Попова – гр. Любимец, психолог, магистър по приложна психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт – психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов – гр. Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова – гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт – психиатрично-психологични експертизи.
 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт – съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли, експерт – съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова – гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева – Димитровград, специалист ТРЗ.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска – гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова – гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково, икономист по транспорта.
Николай Тодоров Стайков – гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Теодора Недялкова Маркова – гр. Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова – гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
София Атанасова Запрянова – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Мартин Стефанов Ламбов – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Алдин Сидеров Гигелов – гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Благовеста Делчева Райчева – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Диана Радоева Вълева – Димитровград, икономист-счетоводител.
Нора Константинова Ламбова – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.
Десислава Петрова Петрова – гр. Хасково, икономист, счетоводство и анализ, маркетинг.
Харалан Георгиев Василев – гр. Хасково, счетоводител, специалност “Счетоводство и анализ”, “Маркетинг”, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”.
Дияна Янева Лилова – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.
Димитър Петров Байнов – Свиленград, счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева – гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт – съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли, експерт – съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска – гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова – гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Ангелова Динкова – гр. Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково, икономист по транспорта.
Николай Тодоров Стайков – гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, счетоводител, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станка Николова Василева – гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова – гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
София Атанасова Запрянова – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Мартин Стефанов Ламбов – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Алдин Сидеров Гигелов – гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Благовеста Делчева Райчева – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Диана Радоева Вълева – Димитровград, икономист-счетоводител.
Нора Константинова Ламбова – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.
Харалан Георгиев Василев – гр. Хасково, счетоводител, специалност “Счетоводство и анализ”, “Маркетинг”, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”.
Ивайла Росенова Кожухарова – гр. Хасково, икономика и управление на търговията.
Дияна Янева Лилова – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.
Димитър Петров Байнов – Свиленград, счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Елмон Жирай Дайлерян – гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева – гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт – съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова – гр. Харманли, експерт – съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов – гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов – гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев – Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Величка Иванова Тодорова – гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова – гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Николай Тодоров Стайков – гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова – гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева – гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, счетоводител, аграрна икономика, растениевъдство, животновъдство, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Георгиева Тодорова – гр. Хасково, икономист по транспорта.
Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Мартин Стефанов Ламбов – Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Благовеста Делчева Райчева – гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Нора Константинова Ламбова – Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.
Ивайла Росенова Кожухарова – гр. Хасково, икономика и управление на търговията.
Дияна Янева Лилова – гр. Хасково, икономика, вътрешна търговия.
Димитър Петров Байнов – Свиленград, счетоводство и контрол.
 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност “Технология на машиностроенето и металите”, квалификация “Дипломиран стопански ръководител” (мениджър), вид експертизи: “Съдебна инженерно-техническа експертиза” и “Съдебна инженерно-технологична експертиза”.
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково, магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Георги Атанасов Стоянов – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно-технологична машина.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Маргарита Дечева Григорова – гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител.
Христоз Цветанов Христозов – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
Мартин Пламенов Павлов – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
Елена Иванова Арабаджиева – гр. Елхово, специалност “Горско стопанство”, професионална квалификация “инженер по горско стопанство”, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.
Кирил Петров Кирилов – с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства.
Валентин Иванов Вълчев – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Станчо Колев Станчев – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Петко Стоянов Петров – гр. Хасково, машинен инженер, работа със системата AutoExpert.Net за изготвяне на автотехнически експертизи, автотехнически експертизи.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Станимир Костов Петров – гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Николай Александров Савов – гр. Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Георги Атанасов Стоянов – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно технологична машина.
Веселин Пенев Делчев – гр. Харманли, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта, техник по железопътна техника, железопътна техника – вагони, автотехнически експертизи.
Кирил Петров Кирилов – с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства.
Валентин Иванов Вълчев – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Станчо Колев Станчев – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Петко Стоянов Петров – гр. Хасково, машинен инженер, работа със системата AutoExpert.Net за изготвяне на автотехнически експертизи, автотехнически експертизи.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Станимир Костов Петров – гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Димитров Щерев – Свиленград, специалност “Технология на машиностроенето и металите”, квалификация “дипломиран стопански ръководител” (мениджър), Вид експертизи: “Съдебна инженерно-техническа експертиза” и “Съдебна инженерно-технологична експертиза”.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Христоз Цветанов Христозов – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
Мартин Пламенов Павлов – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Златка Василева Игнатова – гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димитрия Минкова Желева – община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева – Димитровград, архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково, архитектура.
Деляна Антонова Панайотова – гр. Хасково, архитектура.
Валентин Йорданов Маринов – гр. Хасково, архитектура.
Мартин Пламенов Павлов – гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
Георги Евтимов Тангарджиев – гр. Хасково, архитект, оценител.
Снежана Тодорова Стойнова – гр. Хасково, геодезия, фотограметрия и картография.
Катя Делчева Маджарова-Шамлиева – гр. Хасково, архитектура, устройствено планиране, устройствени и инвестиционни проекти и процедури по ЗУТ.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Христоз Цветанов Христозов – гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Станимир Костов Петров – гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Тянко Манолов Хрингов – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Валентин Иванов Вълчев – гр. Стара Загора, двигатели с вътрешно горене, организация и безопасност на движението, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Станчо Колев Станчев – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.
Георги Атанасов Стоянов – гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно-технологична машина.
 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев – гр. Хасково, ветеринарен лекар.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова – гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух, качество на атмосферен въздух (КАВ), замърсяване на компонентите на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО.
 

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
7.4. Съдебна химико-токсилогична (токсикохимична) експертиза
 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков – гр. Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев – гр. Хасково, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов – гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Румяна Борисова Янева – Димитровград, агроном.
Милослав Димчев Петров – с. Лозен, община Любимец, област Хасково, агрономство – полевъдство.
Людмила Стойкова Добрева – гр. Първомай, инженер-агроном, лозаро-градинарство, биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопанските култури. Европейски фондове в земеделието – подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мерките от Програмата за развитие на селските райони.
 

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Татяна Христова Форева – гр. Хасково, специалност “Керамика”, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.
Недялка Петева Кръстева-Аврамова – гр. Хасково, археолог.
 

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Лидия Пенчева Господинова – гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева – гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева – гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Марияна Христова Иванова – Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова – гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана Христова Сепетлиева – гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Маргарита Дечева Григорова – гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител.
Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Нели Пламенова Атанасова-Рамадан – гр. Хасково, оценител на недвижими имоти.
Георги Евтимов Тангарджиев – гр. Хасково, архитект, оценител.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Кети Вълкова Райчева – гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов – гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Станимир Костов Петров – гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев – Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, работа с аналогови и цифрови тахографи, изтегляне и анализ на данни от цифрови тахографи и карти на водачи.
Марияна Христова Иванова – Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов – Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев – гр. Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Златка Василева Игнатова – гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Маринка Василева Кавракирова – гр. Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мартин Стефанов Ламбов – Свиленград, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения.
Петко Михов Михов – гр. Хасково, машинен инженер, експерт на оборотни и дълготрайни активи, сътрудник по управление на индустриални отношения.
Станчо Колев Станчев – гр. Ямбол, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения, инструктор за обучение на водачи за МПС.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт – съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт – оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Иван Григоров Петрунов – гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Стефания Добрева Иванова – гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Татяна Христова Форева – гр. Хасково, специалност “Керамика”, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Огнян Николов Бюлбюлев – Свиленград, икономист-счетоводител, специалист – банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителство, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков – гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Драгомир Енев Колев – гр. Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Стефан Любенов Вангелов – гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко, свързано със селското стопанство.
Петьо Косев Иванов – Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова – гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова – гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Румяна Борисова Янева – Димитровград, агроном.
Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Евтимов Тангарджиев – гр. Хасково, архитект, оценител.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Стефан Любенов Вангелов – гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.
Елена Иванова Арабаджиева – гр. Елхово, специалност “Горско стопанство”, професионална квалификация – инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.
 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Валентин Маринов Мишков – гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис, съдържание на видеозапис.
Мая Иванова Кичева – гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев – гр. София, специалист – молекулярна биология.
Борис Петров Шахов – гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
Владимир Георгиев Матеев – гр. Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова – Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова – Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.
Станка Николова Василева – гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.
Валентина Димитрова Димитрова – гр. Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.
Инж. Албена Рускова Желязкова – Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Татяна Христова Форева – гр. Хасково, специалност “Керамика”, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.
Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково, архитектура.
Катя Делчева Маджарова-Шамлиева – гр. Хасково, архитектура, устройствено планиране, устройствени и инвестиционни проекти и процедури по ЗУТ.
Людмила Стойкова Добрева – гр. Първомай, инженер-агроном, лозаро-градинарство, биологична и интегрирана борба срещу вредителите по селскостопанските култури. Европейски фондове в земеделието – подпомагане на българските фермери по мерките от Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мерките от Програмата за развитие на селските райони.

Извадка от Неофициален раздел бр. 12 от 03.02.2023 г. на ДВ