СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ХАСКОВО, ЗА 2021 Г.


 

Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където “БА ВЛЕК” има представителства и регионални структури. Експертите на БА “ВЛЕК” притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Ивайловград .
Име: Албена Желязкова

Тел: 0888 466 813
Email: ajeliazkova@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ХАСКОВО, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

 

1. Клас “Криминалистични експертизи”

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков, гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев, гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов, Димитровград, разузнавач.
Иво Бончев Чолаков, гр. Казанлък, експертно-криминалистическа дейност, изготвяне на почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Мирослав Димитров Саханджиев, гр. Пловдив, криминалистически изследвания, експертно-криминалистическа дейност, икономист-информатик, почерк и техническо изследване на документи.
1.2. Трасологични експертизи
Христо Славчев Кирчев, гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов, Димитровград, разузнавач.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Христо Славчев Кирчев, гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов, Димитровград, разузнавач.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков, гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис.
Христо Славчев Кирчев, гр. Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Румен Русев Господинов, Димитровград, разузнавач.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи

 

2. Клас “Съдебномедицински експертизи”

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, гр. Харманли, лекар – ординатор, специалност “Хирургия”.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия -специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов, гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност “Хирургия”.
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов, гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев, гр. Харманли, лекар-ординатор, специалност “Хирургия”.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за индентификация на човек
Христо Димитров Еленски, гр. Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов, гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов, гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.

 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов, гр. Хасково, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова, гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева, гр. Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева, гр. Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
Деяна Димитрова Бонева, гр. Хасково, магистър по психология, фамилна и брачна психотерапия, техники за работа с деца жертви на сексуално насилие, техники за работа с деца преживели насилие, “Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3”, “Диагностика на деца с Рейтинг скалата за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието на Конърс”, “Дортмундски скрининг тест за детско развитие DESK 3-6 R”, “Мултикултурен тематичен аперцептивен тест за оценяване на деца и юноши TEMAS”.
Светла Кирилова Николова, Свиленград, специалност “Психология. Социална психология”.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова, гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов, гр. Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова, гр. Харманли, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи”

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян, гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева, гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева, гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева, гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов, гр. Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова, гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева, Димитровград, специалист ТРЗ.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска, гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов, гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова, гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Величка Иванова Тодорова, гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова, гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова, гр. Хасково, икономист по транспорта.
Николай Тодоров Стайков, гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова, гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова, Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева, гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Теодора Недялкова Маркова, гр. Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговска дейности, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Делчо Господинов Делчев, гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова, гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Блага Романова Димитрова, гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
София Атанасова Запрянова, гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев, гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Мартин Стефанов Ламбов, Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Алдин Сидеров Гигелов, гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Благовеста Делчева Райчева, гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Диана Радоева Вълева, Димитровград, икономист-счетоводител.
Нора Константинова Ламбова, Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.
Десислава Петрова Петрова, гр. Хасково, икономист, счетоводство и анализ, маркетинг.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян, гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева, гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева, гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева, гр. Хасково, счетоводител.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов, гр. Хасково, счетоводни и общо икономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов, гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов, гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев, гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска, гр. Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов, гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова, гр. Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета Ангелова Динкова, гр. Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова, гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова, гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Георгиева Тодорова, гр. Хасково, икономист по транспорта.
Николай Тодоров Стайков, гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова, гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова, Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева, гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, счетоводител, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Станка Николова Василева, гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.
Делчо Господинов Делчев, гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Еленка Николова Иванова, гр. Хасково, икономист-счетоводител, вътрешен одитор в публичния сектор.
Блага Романова Димитрова, гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
София Атанасова Запрянова, гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Живко Маринов Тилев, гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Мартин Стефанов Ламбов, Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Алдин Сидеров Гигелов, гр. Хасково, счетоводство и контрол, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Благовеста Делчева Райчева, гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Диана Радоева Вълева, Димитровград, икономист-счетоводител.
Нора Константинова Ламбова, Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Елмон Жирай Дайлерян, гр. Хасково, икономист-счетоводител, специалност “Счетоводна отчетност”, експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева, гр. Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева, гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова, гр. Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов, гр. Хасково, счетоводни и общо икономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов, гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов, гр. София, икономист, специалност “Международни икономически отношения”, експерт по дела в областта на митническата и външнотърговска дейности, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев, гр. Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев, Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Величка Иванова Тодорова, гр. Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова, гр. Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Николай Тодоров Стайков, гр. Хасково, икономист.
Жулиета Михайлова Ламбова, гр. Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова, Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева, гр. Харманли, икономист, счетоводител.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, счетоводител, аграрна икономика, растениевъдство, животновъдство, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Георгиева Тодорова, гр. Хасково, икономист по транспорта.
Делчо Господинов Делчев, гр. Хасково, счетоводна отчетност.
Мартин Стефанов Ламбов, Свиленград, счетоводство и контрол, счетоводител, оценител на машини и съоръжения.
Благовеста Делчева Райчева, гр. Хасково, икономист, управление и икономика на аграрно-промишленото производство.
Нора Константинова Ламбова, Свиленград, счетоводител, счетоводство и контрол.

 

5. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков, гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов, гр. Хасково, специалист “Автомобилен транспорт, трактори и коли”, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров, гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Никола Тодев Делчев, гр. Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова, гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева, гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Димитрия Минкова Желева, община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова, гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова, гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев, Свиленград, специалност “Технология на машиностроенето и металите”, квалификация “Дипломиран стопански ръководител” (мениджър), вид експертизи: “Съдебна инженерно-техническа експертиза” и “Съдебна инженерно-технологична експертиза”.
Инж. Драгомир Енев Колев, гр. Хасково, магистър инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев, гр. Хасково, инженер-геодезист.
Маринка Василева Кавракирова, гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов, Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Георги Атанасов Стоянов, гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист оператор на транспортно технологична машина.
Диана Христова Сепетлиева, гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Маргарита Дечева Григорова, гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител.
Христоз Цветанов Христозов, гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
Мартин Пламенов Павлов, гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
Елена Иванова Арабаджиева, гр. Елхово, специалност горско стопанство, професионална квалификация инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.
Кирил Петров Кирилов, с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Недялко Атанасов Апостолов, гр. Хасково, специалист “Автомобилен транспорт, трактори и коли”, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров, гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев, гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Николай Александров Савов, гр. Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
Тянко Манолов Хрингов, Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Георги Атанасов Стоянов, гр. Харманли, експлоатация на жп транспорт, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинист – оператор на транспортно-технологична машина.
Веселин Пенев Делчев, гр. Харманли, инженер по транспорта, технология и управление на транспорта, техник по железопътна техника, железопътна техника – вагони, автотехнически експертизи.
Кирил Петров Кирилов, с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково, инженер, съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, компютърни системи и технологии, електронна техника и микроелектроника, преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Недялко Атанасов Апостолов, гр. Хасково, специалист “Автомобилен транспорт, трактори и коли”, инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров, гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Христо Димитров Щерев, Свиленград, специалност “Технология на машиностроенето и металите”, квалификация “Дипломиран стопански ръководител” (мениджър), вид експертизи: “Съдебна инженерно-техническа експертиза” и “Съдебна инженерно-технологична експертиза”.
Диана Христова Сепетлиева, гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Мариана Тодорова Тодорова, гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Христоз Цветанов Христозов, гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
Мартин Пламенов Павлов, гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Златка Василева Игнатова, гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова, гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева, гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева, гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димитрия Минкова Желева, община Хасково, с. Динево, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева, Димитровград, архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова, гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова, гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Тихомир Недев Георгиев, гр. Хасково, инженер-геодезист.
Диана Христова Сепетлиева, гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Кремена Йорданова Цонева, гр. Хасково, архитектура.
Деляна Антонова Панайотова, гр. Хасково, архитектура.
Валентин Йорданов Маринов, гр. Хасково, архитектура.
Мартин Пламенов Павлов, гр. София, строителен инженер, хидромелиоративно строителство, водоснабдяване и канализация – пречистване на води, отводнителни системи и корекция на река.
Георги Евтимов Тангарджиев, гр. Хасково, архитект, оценител.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Христоз Цветанов Христозов, гр. Харманли, електроинженер, автоматизация на производството.
5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Станимир Костов Петров, гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Маринка Василева Кавракирова, гр. Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Грозю Иванов Митев, гр. Хасково, автоекспертизи и оценки.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов, Димитровград, двигатели с вътрешно горене.

 

6. Клас “Съдебно-биологични експертизи”

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Симеон Асенов Ванчев, гр. Хасково, ветеринарен лекар.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, гр. Пловдив, биология, екология, експерт-еколог и опазване на околната среда, биоразнообразие, отпадъци – битови, производствени, медицински, строителни, опасни, биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци отпадъци, разрешителни и лицензионни режими във връзка с прилагане на екологично законодателство, води, почви, атмосферен въздух, качество на атмосферен въздух (КАВ), замърсяване на компонентите на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО.

 

7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.
7.4. Съдебна химико-токсилогична (токсикохимична) експертиза

 

8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков, гр. Харманли, ветеринарен техник.
Симеон Асенов Ванчев, гр. Хасково, ветеринарен лекар.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов, гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, растениевъдство, животновъдство, аграрна икономика, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Румяна Борисова Янева, Димитровград, агроном.

 

9. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”

Татяна Христова Форева, гр. София, специалност “Керамика”, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.
Недялка Петева Кръстева-Аврамова, гр. Хасково, археолог.

 

10. Клас “Оценителни експертизи”

10.1. Оценка на недвижими имоти
Иван Григоров Петрунов, гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов, гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков, гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Лидия Пенчева Господинова, гр. Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева, гр. Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Екатерина Александрова Стоева, гр. Хасково, инженер – промишлено и гражданско строителство – конструкции, оценка на недвижими имоти.
Марияна Христова Иванова, Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова, гр. Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова, гр. Хасково, икономист-организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Драгомир Енев Колев, гр. Хасково, магистър инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Диана Христова Сепетлиева, гр. Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител за “Оценка на недвижими имоти”.
Маргарита Дечева Григорова, гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител.
Блага Романова Димитрова, гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти.
Живко Маринов Тилев, гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Нели Пламенова Атанасова, гр. Хасково, оценител на недвижими имоти.
Георги Евтимов Тангарджиев, гр. Хасково, архитект, оценител.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Никола Тодев Делчев, гр. Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата на земеделски земи.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Кети Вълкова Райчева, гр. Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Петър Ангелов Венков, гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов, гр. Хасково, машинен инженер – електромеханик – минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Станимир Костов Петров, гр. Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев, Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова, Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов, Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев, гр. Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Златка Василева Игнатова, гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Маринка Василева Кавракирова, гр. Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мартин Стефанов Ламбов, Свиленград, счетоводство и контрол, оценител на машини и съоръжения.
Петко Михов Михов, гр. Хасково, машинен инженер, експерт на оборотни и дълготрайни активи, сътрудник по управление на индустриални отношения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Иван Григоров Петрунов, гр. Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация “Съдебно-счетоводен експерт” – лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация.
Стефания Добрева Иванова, гр. Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Петър Ангелов Венков, гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Живко Маринов Тилев, гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Татяна Христова Форева, гр. Хасково, специалност “Керамика”, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Огнян Николов Бюлбюлев, Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Шинко Георгиев Забунов, гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Петър Ангелов Венков, гр. Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Никола Тодев Делчев, гр. Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата на земеделски земи.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Драгомир Енев Колев, гр. Хасково, магистър инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Стефан Любенов Вангелов, гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.
Петьо Косев Иванов, Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова, гр. Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Маринка Йорданова Веселинова, гр. Пловдив, агроном – лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител.
Румяна Борисова Янева, Димитровград, агроном.
Живко Маринов Тилев, гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Евтимов Тангарджиев, гр. Хасково, архитект, оценител.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Стефан Любенов Вангелов, гр. Хасково, специалност “Икономика и организация на промишленото производство” – съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство.
Елена Иванова Арабаджиева, специалност “Горско стопанство”, професионална квалификация инженер по горско стопанство, оценка на поземлени имоти в горски територии, промишлено и гражданско строителство.

 

11. Клас “Други съдебни експертизи”

Валентин Маринов Мишков, гр. Хасково, дактилоскопни, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис, съдържание на видеозапис.
Мая Иванова Кичева, гр. София, д-р по биохимия – специалност “Молекулярна и функционална биохимия”, квалификация – “Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране”, Молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, специалист “Молекулярна биология”.
Борис Петров Шахов, гр. София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност “Молекулярна биология”, специализация “Микробиология”.
Владимир Георгиев Матеев, гр. Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова, Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова, Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.
Станка Николова Василева, гр. Хасково, социално подпомагане и услуги.
Валентина Димитрова Димитрова, гр. Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.
Инж. Албена Рускова Желязкова, Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Татяна Христова Форева, гр. Хасково, допълнителна квалификация – художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството.
Кремена Йорданова Цонева, гр. Хасково, архитектура.

Извадка от Неофициален раздел бр. 25 от 26.03.2021 г. на ДВ