СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ГАБРОВО, ЗА 2021 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти – икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където „БА ВЛЕК“ има представителства и регионални структури. Експертите на БА „ВЛЕК“ притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Габрово, Севлиево и Трявна
Име: Алекси Чиликов
Email: office@expert-bg.com


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗСВ (АКТУАЛИЗИРАН ПО ЧЛ. 402, АЛ. 1 И 2) ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ГАБРОВО, ЗА 2021 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Тодоров Иванов – Средно професионално-техническо училище, представена служебна бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс по „Криминастически изследвания“, въз основа на който може да се извършва почерк-експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов – висше образование, специалност „Охрана на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“, допълнителна квалификация: взривно дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова подготовка, ловно стопанство.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование, специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“, диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование, специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик – микробиолог със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик-микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Борис Петров Шахов – висше образование, специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, специалност „Нервни болести“, магистратура специалност „Стопанско управление (Здравен мениджмънт)“.
Райна Досева Петрова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза“.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димитър Серафимов Серафимов – висше образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и механизмите на обществено опасното поведение в съдебно-психологичната експертиза“, удостоверетие по „Позитивна психотерапия“, удостоверение за завършен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца – HAWIK-R-1983.
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше образование, специалност „Психология“, удостоверние за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности“, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия, квалификация „Здравен мениджмънт“.
Николай Стоянов Дойчев – висше образование, специалност „Педагог“, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична експертиза“.
Мирослава Мариянова Касамакова – висше образование, специалност „Психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше образование, специалност „Психология“, удостоверние за допълнително обучение „Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности“, детски психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация „Социална психология“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, свидетелство за специализация по „Стопанско управление на промишлени системи“.
Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Мариана Тачева Ганчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, магистър по специалност „Счетоводство на нефинансовите предприятия“, сертификат за квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“.
Мария Милоева Тачева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител „Финансово-икономически анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект „Инвестиционен проект. Оценка на инвестиционен проект“.
Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, следдипломна квалификация „Мениджмънт и стопански бизнес“.
Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Веселин Генов Василев – средно образование, специалност „Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство“, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Моника Тотева Тотева – висше образование, специалност „Финанси“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.
Ради Пенков Гечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.
Теодора Цанева Петкова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело“, сертификат за участие в семинар на тема „Актуални въпроси по данъчното законодателство. Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори“, сертификат за участие в семинар на тема „Предизвикателствата на Европейския съюз и счетоводното и данъчно отчитане в Република България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, сертификат за участие в обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.
Георги Иванов Капев – висше образование, икономист.
Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше образование, специалност „Финанси и банково дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“ – магистър.
Радка Лазарова Михова – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“, сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс „Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз“.
Диана Иванова Колева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“, „Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“, удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование, специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.
Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.
Весела Недева Михова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“.
Станимира Ганчева Крумова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, специализация „Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия“, сертификат за участие в курс за обучение на тема „Международни счетоводни стандарти“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална квалификация „Икономист“.
Марияна Тонева Банчева – висше образование, специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация „Икономист“, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Богданка Георгиева Александрова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“.
Румяна Стефанова Цонева – висше образование, степен „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“.
Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.
Даниела Цветанова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Теодора Георгиева Бочукова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Икономист-счетоводител“.
Красимира Цанева Цанева – висше образование, степен „Магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация „Съдебни експертизи“.
Евгения Петрова Колева – висше образование, степен „бакалавър“ – специалност „Финанси“, и степен „магистър“ – специалност „Финансов мениджмънт“.
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителна квалификация „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
Мария Борисова Колева – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Търговия и маркетинг“, професионална квалификация „икономист“.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Марко Минчев Пенев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат за експерт „Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа“, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по Международни счетоводни стандарти“.
Димитър Иванов Кинчев – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование, специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър, специалност „Стопанско управление“ – магистър.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност „Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование, специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи“, специалност „Право“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование, специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов мениджър“.
Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово, кредитно и застрахователно дело“.
Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“, удостоверение за професионална квалификация „Компютърна грамотност“.
Тодор Русев Кръстев – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на индустрията“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Счетоводство и контрол“.
Георги Колев Колев – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професионална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен мениджмънт“, свидетелство за професионална квалификация по специалността „Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална квалификация „Икономист“.
Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността“.
Филип Иванов Чипев – висше образование, специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.
Красимир Николов Халачев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за специализация „Трудово право“.
Богданка Георгиева Александрова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, допълнителна квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“.
Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишлеността“, допълнителна квалификация „Стопанско управление на промишлени системи“.
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителна квалификация „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
Илия Асенов Георгиев – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.
Мария Борисова Колева – висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Търговия и маркетинг“, професионална квалификация „икономист“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, удостоверение за професионална квалификация „Оценка на недвижими имоти“, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи“.
Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – висше образование, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Тинка Крумова Доскова – висше образование, специалност „Предприемачество и мениджмънт“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова – висше образование, специалност „Икономика – Бизнес администрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – завършено средно специално образование – професионална гимназия по селско стопанство, специалност „Растениевъдство“; лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“ сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Росица Георгиева Донева – висше образование, специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев – висше образование, специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност „Стопанско управление“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост, лиценз за оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Гатьо Рачев Гатев – висше образование, специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност „Електроенергетика“, свидетелство за научно звание – доцент по научната специалност „Електрически мрежи и системи“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по част „Електрическа“.
Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев – висше образование, специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Първан Йорданов Илиев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Генко Тодоров Иванов – висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за автоексперт-оценител.
Иван Стефанов Иванов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“ и „Автоматизация и КИП“, удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Мариан Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“.
Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.
Веселин Николов Цаков – висше образование, специалност „Автоматика, компютърна техника и технологии“, професионална квалификация „Електроинженер“, специализация „Компютърни системи и технологии“.
Илиян Илиев Владов – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“.
Ана Антонова Антонова – висше образование, специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование, специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование, специалност „Механизация на селското стопанство“.
Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.
Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Мариан Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Илиян Илиев Владов – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология в електронното и механичното уредостроене“, диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и специалност „Компютърни системи и технологии“.
Мариан Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Велина Иванова Ракова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“.
Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, диплома за преквалификация, специалност „Счетоводство на предприятието“.
Лиляна Тотева Велчева – висше образование, специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Фанка Иванова Дочева – висше образование, специалност „Архитектура“.
Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Янка Димитрова Ралева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционните проекти“.
Иван Станчев Иванов – висше образование, специалност „Хидротехническо строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по част „Хидротехническа“.
Владка Христова Гатева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Христо Рачев Рашеев – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Димитър Илиев Босев – висше образование, специалност „Земеустройство“, удостоверение за инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, специалист ВиК.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционнните проекти конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти“.
Радослав Христов Глухов – висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Джагарова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; допълнителна квалификация: оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, кадастър и регулация.
Савина Илиева Савчева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „инженер-геодезист“.
Искра Мичева Радионова – средно специално образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „техник-геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес администрация“.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Конструктивна организация и изпълнение на строителството“, удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна на инвестиционните проекти конструкции на сгради и съоръжения“, сертификат за завършен курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство“, удостоверение за придобита правоспособност като борсов посредник (брокер) на Софийска стокова борса, удостоверение за управленска квалификация – „Мениджър“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехния“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, удостоверение за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус“, удостоверение за квалификация по „Автомобилен травматизъм – медицински и деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Илия Асенов Георгиев – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за опазване на природната среда“, специализация „Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване“.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование, специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше образование, специалност „АВ – боеприпаси“, инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по „Техника и технология на взривните работи“.
Васко Христов Наков – висше образование, специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация, за хранителни добавки, по програмата NATURA SANAT“, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и „Съвременни антибактериални средства“.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти
Павел Цонков Ванков – средно специално образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Ана Антонова Антонова – висше образование, специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“, свидетелство за професионална квалификация „Мениджмънт на интелектуалната собственост“, лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол“; допълнителна квалификация „Здравна икономика“, „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация „Оценител недвижими имоти“ и „Оценител на търговски предприятия и вземания“.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“, свидетелство за професионална квалификация „Мениджмънт на интелектуалната собственост“, лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Христо Петков Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Геодезическа“, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“, удостоверение за оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „Магистър“, специалност „Горско стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.

11. Клас „Други съдебни експертизи“

Павел Цонков Ванков – средно специално образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Геодезическа“, удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – висше образование, специалност „Застрахователно и социално дело“.
Мая Иванова Кичева – висше образование, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, експертиза по писмени данни, касаещи предходните две.
Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, специалност „Маркшайдерство и геодезия“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за опазване на природната среда“, специализация „Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване“.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“, удостоверение за оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление на транспорта“, оценител в областта на железопътния транспорт.
Илиян Илиев Владов – висше образование, специалност „Специална електрометалургия“, квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“, „Безопасност и здраве при работа“.
Илия Асенов Георгиев – висше образование, специалност „Инженер-лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен одитор“, „Одитор“.
Савина Илиева Савчева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „инженер-геодезист“.
Милена Пенчева Кръстева – висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Кожи и изделия от кожи“ и/или „Обувни изделия“, професионална квалификация „инженер-химик“; образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Икономика на търговията“, професионална квалификация „икономист“.
Искра Мичева Радионова – средно специално образование, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“, квалификация „техник-геодезист“; допълнителна квалификация „Бизнес администрация“.
Извадка от Неофициален раздел бр. 29 от 09.04.2021 г. на ДВ