expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Победата зависи от доблестта на легионите.“ Юлий Цезар

Списък на вещите лица за съдебен район Габрово - 2019 година

E-mail Print PDF

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ГАБРОВО, ЗА 2019 Г.


Списък на вещите лица за съдебен район Габрово. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за Габрово, Севлиево и Трявна
Име: Алекси Чиликов
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ГАБРОВО, ЗА 20189 Г.

 
Издаден от министъра на правосъдието
Обн. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2019г. 
 
 
Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:
 
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Габрово, за 2019 г.
 
Клас "Криминалистични експертизи"
 
Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Тодоров Иванов - Средно професионално-техническо училище, представена служебна бележка от ОД на МВР - Габрово, за заемане на длъжност в "Научно-техническа лаборатория" при ОД на МВР - Габрово, и удостоверение за завършен курс по "Криминалистически изследвания", въз основа на който може да се извършва почерк-експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.
Георги Иванов Маджаров - висше образование, представена служебна бележка от ОД на МВР - Габрово, за заемане на длъжност в "Научно-техническа лаборатория" при ОД на МВР - Габрово, и удостоверение за завършен курс по "Криминалистически изследвания", въз основа на който може да се извършва почерк-технич. на док., трасолог, балистични експертизи, назначени по наказателни и граждански дела.
Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов - висше образование, специалност "Охрана на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата", допълнителна квалификация: взривно дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова подготовка, ловно стопанство.
 
Клас "Съдебномедицински експертизи"
 
Съдебномедицинска експертиза на труп
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
Станислав Рачев Рачев - висше образование, специалност "Медицина", диплома за специалността "Патологоанатомия с цитопатология", Великотърновски университет - специалност "Право".
Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Станислав Рачев Рачев - висше образование, специалност "Медицина", диплома за специалността "Патологоанатомия с цитопатология", Великотърновски университет - специалност "Право".
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев - висше образование, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация - биохимик - микробиолог със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
Николай Гинчев Тюфекчиев - висше образование, специалност "Биохимия и микробиология", квалификация - биохимик - микробиолог със специализация вирусология.
Борис Петров Шахов - висше образование, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Станислав Рачев Рачев - висше образование, специалност "Медицина", диплома за специалността "Патологоанатомия с цитопатология", Великотърновски университет - специалност "Право".
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, съдебномедицинска експертиза по писмени данни, касаещи т. 2.3 и т. 2.4.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Младен Колев Пенчев - висше образование, специалност "Медицина" - вътрешни болести.
Николай Михайлов Влаев - висше образование, специалност "Медицина" - нервни болести.
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
 
Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"
 
Съдебнопсихиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов - висше образование, специалност "Медицина" - психиатрия, специалност "Нервни болести", магистратура специалност "Стопанско управление (Здравен мениджмънт)".
Райна Досева Петрова - висше образование, специалност "Медицина" - психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема "Съдебнопсихиатрична и съдебно-психологична експертиза".
Съдебно-психологична експертиза
Димитър Серафимов Серафимов - висше образование, специалност "Клинична психология" и специалност "Философия", сертификат за едноседмичен курс "Анализ на мотивациите и механизмите на обществено опасното поведение в съдебно-психологичната експертиза", удостоверение по "Позитивна психотерапия", удостоверение за завършен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца - HAWIK - R-1983.
Станислава Маринова Савова - висше образование, специалност "Психология", специализация "Социална психология".
Росица Иванова Чернева-Тодорова - висше образование, специалност "Психология", удостоверение за допълнително обучение "Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности", детски психолог, свидетелство за професионална квалификация "Ресурсен учител".
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова - висше образование, специалност "Медицина" - психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева - висше образование, специалност "Медицина" - психиатрия, квалификация "Здравен мениджмънт".
Николай Стоянов Дойчев - висше образование, специалност "Педагог", специалност "Медицинска психология и педагогическа рехабилитация", сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема "Съдебнопсихиатрична и съдебно-психологична експертиза".
Мирослава Мариянова Касамакова - висше образование, специалност "Психология".
Росица Иванова Чернева-Тодорова - висше образование, специалност "Психология", удостоверение за допълнително обучение "Психолого-педагогическа диагностика на деца и ученици със специални образователни потребности", детски психолог, свидетелство за професионална квалификация "Ресурсен учител".
Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Станислава Маринова Савова - висше образование, специалност "Психология", специализация "Социална психология".
 
Клас "Съдебно-икономически експертизи"
 
Съдебносчетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Дарина Василева Пенчева - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", свидетелство за специализация по "Стопанско управление на промишлени системи".
Елена Савчева Трифонова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Мариана Тачева Ганчева - висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", сертификат за квалификация "Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи".
Мария Милоева Тачева - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", сертификат за експерт-оценител "Финансово-икономически анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план", сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект "Инвестиционен проект. Оценка на инвестиционен проект".
Николина Минкова Бабарова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Стефка Иванова Чукурова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Христо Недялков Христов - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Цецка Христова Мечкова - висше образование, специалност "Икономика и организация на вътрешната търговия".
Юлияна Георгиева Стефанова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Веселин Генов Василев - средно образование, специалност "Икономика, планиране и отчетност на селското стопанство", сертификат за експерт-оценител на машини, съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.
Георги Димитров Георгиев - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, методология, проблеми и аспекти.
Моника Тотева Тотева - висше образование, специалност "Финанси", свидетелство за професионална квалификация по специалност "Съдебни експертизи".
Ради Пенков Гечев - средно образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Донка Маринова Атанасова - висше образование, специалност "Социално и застрахователно дело", сертификат "Експерт по финансово-счетоводни проблеми".
Теодора Цанева Петкова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол".
Петя Цвяткова Рачева-Иванова - висше образование, специалност "Кооперативно дело", сертификат за участие в семинар на тема "Актуални въпроси по данъчното законодателство. Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори", сертификат за участие в семинар на тема "Предизвикателствата на Европейския съюз и счетоводното и данъчното отчитане в Република България след 1 януари 2007 г.", сертификат за участие в семинар на тема "Технология за намаляване на данъците", сертификат за участие в обучение на тема "Международни счетоводни стандарти".
Георги Иванов Капев - висше образование, икономист.
Ивелина Георгиева Кръстинкова - висше образование, специалност "Финанси и банково дело" - бакалавър, специалност "Счетоводство и контрол" - магистър.
Радка Лазарова Михова - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността", сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", удостоверение за преминат курс "Управление, контрол и одит на средствата от Европейския съюз".
Диана Иванова Колева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", професионална квалификация "Счетоводна отчетност", "Счетоводство и контрол", сертификат за обучение по "Международни счетоводни стандарти", удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол".
Ивелина Стефкова Цонева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол".
Ваня Кънчева Кунева - висше образование, специалист "Икономика на промишлеността".
Десислава Димитрова Русчева - висше образование, специалност "Икономика на търговията".
Мирослава Митева Илиева - висше образование, Висш икономически институт, специалност "Машинна обработка", квалификация "Икономист-организатор".
Мария Христова Атанасова - висше образование, специалност "Финанси и кредит".
Станчо Дончев Мечев - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Янко Стоянов Вълчев - висше образование, специалност "Прогнозиране и планиране на икономически системи", специалност "Право".
Ирина Пенчева Цвяткова - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността".
Вяра Иванова Илиева - висше образование, специалност "Аграрна икономика", втора специалност "Финанси".
Милена Николаева Козарева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол" и специалност "Компютърни системи и технологии".
Емилия Христова Данчева - висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", свидетелство за професионална квалификация по специалност "Счетоводство и контрол".
Весела Недева Михова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", професионална квалификация "Икономист-счетоводител".
Станимира Ганчева Крумова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", професионална квалификация "Икономист-счетоводител", специализация "Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия", сертификат за участие в курс за обучение на тема "Международни счетоводни стандарти".
Иван Енчев Иванов - висше образование, специалност "Икономика на индустрията", професионална квалификация "Икономист - индустриално производство", специализация "Производствен мениджмънт", свидетелство за професионална квалификация по специалността "Финансово-ревизионен контрол", свидетелство за професионална квалификация по специалност "Съдебни експертизи".
Теодора Недялкова Славова - висше образование, специалност "Финанси", професионална квалификация "Икономист".
Марияна Тонева Банчева - висше образование, специалност "Стопанско управление", професионална квалификация "Икономист", лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Богданка Георгиева Александрова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация "Вътрешен одитор в публичния сектор".
Румяна Стефанова Цонева - висше образование, степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки".
Красимир Ангелов Митев - висше образование, специалност "Икономист по промишлеността", допълнителна квалификация "Стопанско управление на промишлени системи".
Даниела Цветанова Иванова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол".
Теодора Георгиева Бочукова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Икономист-счетоводител".
Красимира Цанева Цанева - висше образование, степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол", допълнителна квалификация "Съдебни експертизи".
Евгения Петрова Колева - висше образование, степен бакалавър - специалност "Финанси" и степен магистър - специалност "Финансов мениджмънт".
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Марко Минчев Пенев - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Димитър Върбанов Митев - висше образование, специалност "Финанси и кредит", сертификат за експерт "Финансово-икономически анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове фондови борси, борси и борсови операции, анализ и оценка на ценни книжа", сертификат за участие в програма "Обучение на счетоводители по Международни счетоводни стандарти".
Димитър Иванов Кинчев - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността".
Румяна Пантелеева Савчева - висше образование, специалност "Икономика на промишлеността".
Никола Георгиев Корназов - висше образование, специалност "Икономика на търговията".
Ваня Кънчева Кунева - висше образование, специалист "Икономика на промишлеността".
Десислава Димитрова Русчева - висше образование, специалност "Икономика на търговията".
Йовелина Христофорова Енева - висше образование, специалност "Финанси" - бакалавър, специалност "Стопанско управление" - магистър.
Мирослава Митева Илиева - висше образование, Висш икономически институт, специалност "Машинна обработка", квалификация "Икономист-организатор".
Мария Христова Атанасова - висше образование, специалност "Финанси и кредит".
Станчо Дончев Мечев - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност".
Янко Стоянов Вълчев - висше образование, специалност "Прогнозиране и планиране на икономически системи", специалност "Право".
Вяра Иванова Илиева - висше образование, специалност "Аграрна икономика", втора специалност "Финанси".
Йордан Иванов Камбуров - висше образование, специалност "Финанси и кредит", свидетелство за професионална квалификация "Финансов мениджър".
Виолета Стефанова Стоянова - висше образование, специалност "Финансово-кредитно и застрахователно дело".
Румяна Стефанова Митева - висше образование, специалност "Икономика на кооперации", удостоверение за професионална квалификация "Компютърна грамотност".
Тодор Русев Кръстев - висше образование, специалност "Икономика и управление на селското стопанство", сертификат за оценка на недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев - висше образование, специалност "Застрахователно дело", социално дело.
Емилия Христова Данчева - висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", свидетелство за професионална квалификация по специалност "Счетоводство и контрол".
Георги Колев Колев - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол".
Иван Енчев Иванов - висше образование, специалност "Икономика на индустрията", професионална квалификация "Икономист - индустриално производство", специализация "Производствен мениджмънт", свидетелство за професионална квалификация по специалността "Финансово-ревизионен контрол", свидетелство за професионална квалификация по специалност "Съдебни експертизи".
Теодора Недялкова Славова - висше образование, специалност "Финанси", професионална квалификация "Икономист".
Стилияна Иванова Събева-Тинчева - висше образование, специалност "Организация на производството и управление на промишлеността", специализация "Икономика, организация и управление на промишлеността".
Филип Иванов Чипев - висше образование, специалност "Управление на стопанските дейности - промишленост".
Красимир Николов Халачев - висше образование, специалност "Финанси и кредит", свидетелство за специализация "Трудово право".
Богданка Георгиева Александрова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", допълнителна квалификация "Вътрешен одитор в публичния сектор".
Красимир Ангелов Митев - висше образование, специалност "Икономист по промишлеността", допълнителна квалификация "Стопанско управление на промишлени системи".
Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова - висше образование, специалност "Селскостопанска техника", удостоверение за професионална квалификация "Оценка на недвижими имоти", лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за квалификация - оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев - висше образование, специалност "Селскостопанска техника", сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за "Съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи".
Румен Георгиев Георгиев - висше образование, специалност "Индустриален мениджмънт", лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева - висше образование, икономист по строителството, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Тинка Крумова Доскова - висше образование, специалност "Предприемачество и мениджмънт", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Радинка Вълова Гергова - висше образование, специалност "Икономика - Бизнес администрация", лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров - Селскостопански техникум "Ангел Кънчев" - Русе, специалност "Растениевъдство", лиценз за оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова - висше образование, специалност "Икономист по строителство", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Росица Георгиева Донева - висше образование, специалност "Прецизно машиностроене и уредостроене", сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев - висше образование, специалност "Икономика и управление на селското стопанство", сертификат за оценка на недвижими имоти.
Пламен Христов Христов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Радослав Христов Глухов - висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Теодора Пенчева Гълъбарова - висше образование, специалност "Стопанско управление", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, сертификат за оценка на машини и съоръжения.
Росица Йонкова Николова - висше образование, специалност "ЕСЕО", сертификат за оценка на недвижими имоти.
Николай Христов Козарев - висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
 
Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"
 
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов - висше образование, специалност "Механично уредостроене", лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация, електронната промишленост, леката и тежката промишленост, лиценз за оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Гатьо Рачев Гатев - висше образование, специалност "Ел. обзавеждане и автоматика на промишлеността".
Георги Симеонов Щебунаев - висше образование, специалност "Механично уредостроене", сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.
Гочо Николов Гочев - висше образование, специалност "Механично уредостроене", лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Йордан Симеонов Йорданов - висше образование, специалност "Електронна техника", лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на електротехническата и електронната промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов - висше образование, специалност "Електроенергетика", свидетелство за научно звание - доцент по научната специалност "Електрически мрежи и системи", удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по част "Електрическа".
Михаил Стефанов Станев - висше образование, специалност "Технология на машиностроенето", лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев - висше образование, специалност "Хидро- и пневмотехника", лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев - висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Първан Йорданов Илиев - висше образование, специалност "Технология на машиностроенето", лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев - висше образование, специалност "ЕТМЕ".
Генко Тодоров Иванов - висше образование, специалност "Двигатели с вътрешно горене", лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева - висше образование, специалност "Механично уредостроене", сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за автоексперт-оценител.
Иван Стефанов Иванов - висше образование, специалност "Механично уредостроене", удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част "Електрическа" и "Автоматизация и КИП", удостоверение за регистрация в КИИП към секция "Електротехника, автоматика и съобщителна техника".
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ - боеприпаси", инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Мариян Михаилов Пенчев - висше образование, специалност "ЕТМЕ".
Николай Димитров Николов - висше образование, специалност "Технология и управление на транспорта".
Лиляна Миткова Райкова - висше образование, степен магистър, специалност "Горско стопанство", допълнителна квалификация "Оценител на поземлени имоти в горски територии".
Веселин Николов Цаков - висше образование, специалност "Автоматика, компютърна техника и технологии", професионална квалификация "Електроинженер", специализация "Компютърни системи и технологии".
Илиян Илиев Владов - висше образование, специалност "Специална електрометалургия", квалификация "Инженер-металург", допълнителна квалификация "Ръководител взривни работи".
Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев - висше образование, специалност "ТМММ".
Веселин Илиев Илиев - висше образование, специалност "Механизация на селското стопанство".
Петър Ангелов Петров - висше образование, специалност "Топлоенергетика", сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мирослав Иванов Христов - висше образование, специалност "Селскостопанска техника", сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения.
Христофор Йорданов Христов - висше образование, специалност "Технология и управление на транспорта".
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков - висше образование, специалност "Технология на машиностроенето".
Стоян Лалев Лалев - висше образование, специалност "Механична технология на дървесината".
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ - боеприпаси", инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Мариян Михаилов Пенчев - висше образование, специалност "ЕТМЕ".
Николай Христов Козарев - висше образование, доктор, електроинженер, оценител на недвижими имоти, на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Илиян Илиев Владов - висше образование, специалност "Специална електрометалургия", квалификация "Инженер-металург", допълнителна квалификация "Ръководител взривни работи".
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Миглена Стефанова Атанасова - висше образование, специалност "Конструкции и технология в електронното и механичното уредостроене", диплома за квалификация "Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи".
Милена Николаева Козарева - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол" и специалност "Компютърни системи и технологии".
Мариян Михаилов Пенчев - висше образование, специалност "ЕТМЕ".
Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Велина Иванова Ракова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Евгения Шишева Живкова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части "Конструктивна" и "Организация и изпълнение на строителството".
Йотка Петрова Станчева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", диплома за преквалификация, специалност "Счетоводство на предприятието".
Лиляна Тотева Велчева - висше образование, специалност "Архитектура", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Фанка Иванова Дочева - висше образование, специалност "Архитектура".
Христина Владимирова Павлова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Янка Димитрова Ралева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП, по части "Конструктивна" и "Организация и изпълнение на строителството", удостоверение за вписване в публичен регистър на лицата, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна на инвестиционните проекти".
Иван Станчев Иванов - висше образование, специалност "Хидротехническо строителство", лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част "Хидротехническа".
Владка Христова Гатева - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Христо Рачев Рашеев - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Юлия Георгиева Георгиева - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация".
Димитър Илиев Босев - висше образование, специалност "Земеустройство", удостоверение за инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски земи и подобренията върху тях, свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова - висше образование, специалност "Икономист по строителство", сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ - боеприпаси", инженер - химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Добрин Борисов Иванов - висше образование, специалност "Водоснабдяване и канализация - пречистване на водите", свидетелство за допълнителна квалификация "Газоснабдяване", специалист ВиК.
Соня Емилова Белчева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна организация и изпълнение на строителството", удостоверение за упражняване на технически контрол по част "Конструктивна на инвестиционните проекти конструкции на сгради и съоръжения", сертификат за завършен курс на тема: "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти".
Радослав Христов Глухов - висше образование, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Росица Йонкова Николова - висше образование, специалност "ЕСЕО", сертификат за оценка на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Джагарова - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство".
Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ-боеприпаси", инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Соня Емилова Белчева - висше образование, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част "Конструктивна организация и изпълнение на строителството", удостоверение за упражняване на технически контрол по част "Конструктивна на инвестиционните проекти, конструкции на сгради и съоръжения", сертификат за завършен курс на тема: "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ) на влаганите в строежите строителни продукти.
 
Клас "Съдебно-биологични експертизи"
 
Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова - висше образование, специалност "Лозаро-градинарство", удостоверение за придобита правоспособност като борсов посредник (брокер) на Софийската стокова борса, удостоверение за управленска квалификация - "мениджър".
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова - висше образование, специалност "Зоотехника".
Стефка Димитрова Игнатова - висше образование, специалност "Биология".
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев - висше образование, специалност "Съдебна медицина", удостоверение за квалификация по "Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и зъбен статус", удостоверение за квалификация по "Автомобилен травматизъм - медицински и деонтологични проблеми".
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик.
 
Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"
 
Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев - висше образование, специалност "Фармация".
Ценислав Стефанов Влъкненски - висше образование, специалност "Химия", удостоверение за вписване в публичния регистър на експертите, извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества, отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ - боеприпаси", инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други в биологични проби и обекти.
Съдебни физико-химически експертизи
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев - висше образование, специалност "АВ - боеприпаси", инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества), доцент по "Техника и технология на взривните работи".
Васко Христов Наков - висше образование, специалност "Фармация", сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни добавки по програмата NATURA SANAT, удостоверение за преминат курс "Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици" и "Съвременни антибактериални средства".
 
Клас "Съдебни селскостопански експертизи"
 
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина", лиценз за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната профилактична програма по чл. 8а от Закона за ветеринарното дело.
Илко Иванов Попов - висше образование, специалност "Ветеринарна медицина".
Съдебна агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева - висше образование, специалност "Полевъдство", диплома за следдипломна специализация по "Биологична и интегрирана борба с болестите и неприятелите по селскостопанските култури".
Ангел Петков Колчевски - висше образование, специалност "Горско стопанство", удостоверение за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.
Кръстю Панайотов Панайотов - висше образование, специалност "Полевъдство".
 
Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
 
Юлияна Мирчева Шулекова - висше образование, специалност "История".
 
Клас "Оценителни и други съдебни експертизи"
 
Павел Цонков Ванков - средно специално образование, специалност "Геодезия и картография", сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева - средно образование, удостоверение за изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част "Геодезическа", удостоверение за включване в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова - висше образование, специалност "Математика".
Димитър Петров Димитров - висше образование, специалност "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане".
Тихомир Донков Досев - висше образование, специалност "Застрахователно и социално дело".
Иванка Славчева Пакиданска - висше образование, специалност "Текстилна техника", свидетелство за професионална квалификация "Мениджмънт на интелектуалната собственост", лиценз за оценка на други активи (дизайн и приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
Ана Антонова Антонова - висше образование, специалност "Хидравлична и пневматична техника", лиценз за оценка на недвижими имоти.
Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", квалификация - биохимик - клиничен химик, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, експертиза по писмени данни, касаещи предходните две.
Юлиян Пенчев Пенев - висше образование, специалност "Маркшайдерство и геодезия", удостоверение за пълна проектантска правоспособност, квалификация - минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Андрей Любенов Костадинов - висше образование, специалност "Техника и технология за опазване на природната среда", специализация "Технически средства и системи за контрол и анализ на индустриалното замърсяване".
Цоньо Колев Гичев - висше образование, специалност "Застрахователно дело", социално дело.
Пламен Христов Христов - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, лиценз да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева - висше образование, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част "Геодезия", удостоверение за оценител на земеделски земи, включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Николай Димитров Николов - висше образование, специалност "Технология и управление на транспорта", оценител в областта на железопътния транспорт.
Лиляна Миткова Райкова - висше образование, степен магистър, специалност "Горско стопанство", допълнителна квалификация "Оценител на поземлени имоти в горски територии".
Илиян Илиев Владов - висше образование, специалност "Специална електрометалургия", квалификация "Инженер-металург", допълнителна квалификация "Ръководител взривни работи", "Безопасност и здраве при работа".
 
Извадка от Неофициален раздел бр. 9 от 29.01.2019 г. на ДВ

 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на вещите лица за съдебен район Габрово - 2019 година