expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Когато двама бизнесмени винаги са на едно мнение, значи единият е излишен.“ Уилям Ригли

Списък на експертите по чл.61, ал.1 от ДОПК

E-mail Print PDF

 

Списък на експертите по чл.61, ал.1 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс)


Списък на вещите лица към Агенцията по вписванията. Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите разполага с екип от над 50 утвърдени в своята област експерти - икономисти, инженери, лекари, компютърни специалисти, химици, биолози, както и професионалисти с управленски и проектантски опит в промишлеността, транспорта, технологиите и учебните технически средства. Повечето от тях са включени в Списъка на експертите към Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Арбитражните съдилища, както и в списъците на повечето съдилища в страната, където "БА ВЛЕК" има представителства и регионални структури. Експертите на БА "ВЛЕК" притежават лицензи и сертификати, доказващи тяхната компетентност и специални знания в съответната област.

Представител на БА ВЛЕК за София и София окръг
Име: Орлин Колев
Тел: 0887 209 961
Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Списък на експертите по чл.61, ал.1 от ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс)

Име  Телефон Специалност
       
2 Александър Атанасов Видев  032/763498 0899/809781 оценител на оборотни и дълготрайни активи
3 Александър Георгиев Мечков 094/257 131 094/606125 0887/817740 машинен инженер
4 Александър Дамянов Александров 064/802667 064/802267 машинен инженер
5 Анна Димитрова Даданска-Димитрова  02/3655080                             0888/674016 Финанси
6 Анастасия Славчева Костова 02/9523352 0887/808256 промишлено и гражданско строителство; оценка недв. имоти, цели държ. и общ. преприятия, земеделски земи
7 Анна Цветанова Миланова  054/30032 0889/989700 строителен инженер; Строително-технически експертизи;
- оценка на недвижими имоти;
- оценки по ЗОСОИ.
8 Ангелина Димитрова Илиева 052/608209 0889/325000 оценка на недвижими имоти
9 Анета Евгениева Янкова 02/246338  0887/849861 оценка на  цели предприятия, съдебни и фин-ценови експертизи
10 Анета Крумова Михайлова 02/ 9623463  0888/520661 оценка на цели държ. и общ. предприятия; икономист
11 Антонио Вилиянов Шопов  02/230093                          0898/206048 Промишлено и гражданско строителство
12 Антония Димитрова Факалийска-Пендичева 02/8668271 0898/716279 Финанси и кредит; Оценител на  цели държавни и общински предприятия
13 Апостол Иванов Ковачев 0751/25536 оценка на оборотни и дълготрайни активи; на машини и съоръжения
14 Арентина Любенова Койчева 046/24594 0897/374086 финансист
15 Асен Борисов Драгнев  02/25 73 38 Юрист-експерт криминалист
16 Бистра Кирилова Василева 094/607 588 0887/449513 строителен инженер; специалист по банки и банк.дело;оценител на недвижими имоти и земеделски земи
17 Бистра  Станишева Бонева 0889/432361002/ 9814106 Икономист; оценка цели държ. и общ. предприятия, търг. дружества, недв. имоти
18 Биянка Пенчева Пандева  02/9523822                        0888/319930 Строителен инженер
19 Божидар Георгиев Кънев 02/273977 0489/12414 оценка на цели и общински предприятия
20 Бойко Белчев Колев  02/761017 02/754851 0888465708 Механично уредостроене
21 Борис Кирилов Гиздаков  032/652010 Оценка на недвижими имоти
22 Борислав Василев Георгиев 02/744875 0899/323962 съдебно-счетоводен експерт, оценка на недв. имоти
23 Боян Борисов Лозанов 096/43659      0887/964246 машини и съоръжения
24 Боянка Захариева
Александрова
094/41811 0887/053947 0899/575211 строителен техник; икономика на индустрията
25 Валентин Кирилов Тодоров 052/630284 0888/921797 оценка на цели предприятия
оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи
26 Валентин Тодоров Манев 052/605323; 0886/585670 оценка на цели предприятия
27 Ваня Георгиева Станкова  02/230093 0889/542754 Строителен инженер
28 Валентина Петрова Димитрова 058/43830 0886/430513 геодезия и картография
29 Валери Иванов Василев 0888/681831 инженер радиоелектроника; оценител машини и съоръжения
30 Валя Петрова
Стефанова-Георгиева
0888/764 064 строителен инженер; оценител на недвижими имоти
       
32 Васил Константинов Василев 0971/26105 оценки на недвижими имоти и предприятия; архитектура, строителство и геодезия
33 Венета Господинова Петрова  02/953 17 22                      0887/368245 Машинен инженер
34 Венета Христова Иванова 068/600189 0899/818469 Маркетинг и планиране
35 Венцислав Митков Станиславов  02/954 38 96                 02/981 58 47 Икономика на промишлеността
36 Величка Василева Христозова  0331/28514 0898/455311 Оценка на недвижими имоти
37 Венцеслав Борисов Ненов  032/684038 0889/457286 Оценка на машини и съоръжения
38 Венцислав Стоянов Груев 0887/701146 076/25950 076/78678 оценител на недвижими имоти
39 Весел Ангелов Пендичев 02/8668271 02/9822576 0888/497843 оценка интелектуална собственост; радиоелектроника, други активи, декоративни изкуства, дизайн
40 Весела Иванова Колева  032/991981 0898/570415 оценка на недвижими имоти
41 Веселин Георгиев Вичев 058/43830 0888/631536 ИОМТС
42 Веселин Митков Разбойников  0898/473174 Математика
43 Веселин Николов Василев 068/27459 0887375568 Оборотни и дълготрайни материални активи
44 Веско Христов Ангелов 068/40819 0886432714 Технология на машиностроенето и металорежещи машини
45 Виктория Николова Стефанова 0886/412907 02/8656202 вещо лице икономист
46 Виолета Борисова Рашевска 096/23978 0886/995491 недвижими имоти; земеделски земи
47 Виолета Николова Якимова 096/26576 оценки на недвижими имоти
48 Виолета Стефанова Керекова 888/838706 Икономист-счетоводител
49 Виолета Томова Христова 094/600596 094/601123 0887/671595 икономист; счетоводство и финанси; оценител на приватиз. предприятия и на земеделски земи
50 Виолин Димитров Илиев 02/9315634 02/8505605 0888/086712 експерт-счетоводител, оценка на цели държавни и общински предприятия
51 Владимир Георгиев Атанасов 086/27829 ел.обзавеждане
52 Владимир Димитров Иванов 0887/838 274 094/27606 инж.по изчислителна техника; търговски бизнес и посредничество; борсов посредник (брокер); оценител на машини и съоръжения и на земеделски земи
53 Възкреси Николаев Тодоров 044/82433 0487/97505 Технология на машиностроенето иметалорежещи машини
54 Галина Вълканова Георгиева 052/602416 0889/819360 оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи
оценка на горски насаждения
55 Генади Иванов Матеев 096/26086 0897/318314 машини и съоръжения
56 Генчо Велинов Игнатов  054/61157 054/845516 0888/426791 зооинженерство
57 Георги Атанасов Манолов 046/25813 0888/468842 строителен инженер
58 Георги Василев Георгиев  0888/905803 Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост
59 Георги Илиев Андонов  02/975 46 89  0888/676174 Инженер-геодезист; оценка недв. имоти, земеделски земи и подобрения върху тях
       
       
       
       
64 Георги Петров Захариев  02/943 33 42 02/944 25 28 Икономика и управление на транспорта
65 Георги Тодоров Аракчиев  02/9624853 0886/847838 Машини и съоръжения; оценител оборотни и дълготрайни активи
66 Георги Христов Недялков  02/8505558                 0887/788257 Икономист; оценка недв. имоти, машини и съоръжения, цели предприятия
67      
68 Даринка Атанасова Джонова 0888/867515 геодезия и картография
69 Диана Георгиева Пенева 052/604445 052/319255 оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи
70 Диана Цветкова Христова 0488/74120 инж. радиоелектроника; лицензиран оценител на машини и съоръжения; информатика и комп.
71 Динчо Петров Петков 096/23691 дейности по кадастъра
72 Димитрина Динева Кирчева 042/58173                       088/8790274 инженер електромеханик
73 Димитър Божидаров Крумов  02/363081 0889/767256 Строителен инженер ПГС
74 Димитър Борисов Стоянов 046/686686  046/23929 0888/476471 електроинженер
75 Димитър Желев Димитров  032/828904 Оценка на машини и съоръжения в електротехн. и електронната промишленост, автомоб. транспорт и хранително-вкусовата промишленост
76 Димитър Иванов Димитров 0618/49060 0888/929086 електроинженер
77 Димитър Панайотов Джелебов 02/8512644 0887/587743 оц.на цели  държ.и общински предприятия, недв. имоти и машини и съоръжения, интелектуална собственост
78 Димитър Петков Петков 2-16-13   0889/761924 0899/864255 машинен инженер
79 Димитър Стойчев Хаджиев  032/693960 0888/837551 Оценка на машини и съоръжения в сферата на химическата, хранително-кусовата промишленост, жилищно-комунално стопанство и битово обслужване, оценка на цели предприятия и на недвижими имоти
80      
81 Донка Димова Михайлова 052/618260 052/511213 0887/930092 оценка на недвижими имоти
оценка на цели предриятия
оценка на земеделски земи 
82 Драго Колев Димитров 044/625124 0887/300407 Строителен инженер по ПГС
83 Евгений Димитров Димитров  02/3933242                                  02/9788112               0886/414927 Информационни технологии; Банково дело
84 Евгения Петкова Панова 042/31993                           088/8095631 строителен инженер по промишлено и гражданско строителство
85 Евтим Фердинандов Наков  02/852 47 95 0886/047905 Строителен инженер; оценка недв. имоти, маш. и съоръжения - строит.; цели държ. и общ. преприятия
86 Елена Георгиева Кузова 02/ 774406; 02/ 9864269; 0887 601128 икономист; оценител на цели предприятия, финансови активи и институции, инвестиционни проекти, концесии; финансови анализи
87 Емил Димитров Караенев 096/307212 0887/240650 машини и съоръжения;предприятия; нематериални активи и ноу-хау
88 Емилия Дякова Генова 0888/754589 052/635117 вътр.103 оценка на недвижими имоти
89 Екатерина Цветанова Чолакова  02/9446501 Интелектуална собственост
90 Жана Господинова Миндова 046/664909 0889/747154 оценка на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения; оценка на машини и съоръжения; инженер-химик, патентен специалист
91 Жени Георгиева Йочкова 068/601889 0888/624796 Геодезия, фотограметрия и картография
92 Живко Димитров Желев  02/776717                 0888/659747 машинен инженер “Промишлена топлотехника”; оценка на машини и съоръжения, на транспортни и хран.-вкус. пр.; на земеделски земи
93 Жулиета Страшимирова Господинова 02/852996; 0899/202583; 0885/512839 строителен техник; икономист (икономика и организация на строителството; на промишлеността и труда); оценител на цели предприятия, недвижими имоти, земеделски земи и подобрения върху тях.
94      
95 Здравко Янчев Янчев 042/862191                        0888/975047          машинен инженер-мениджър
96 Златка Димова Анастасова 078/33870;   078/51613;   0888/888329 Строителен инженер
97 Иван Велков
Иванов
094 288 33; 0888/396107 Машинен инженер, оценител на машини и съоръжения
98 Иван Вълчев Иванов 0888/005012 0878/673877 магистър по финанси и икономика, инженер-магистър по електроника и комуникации, правоспособен оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, земеделски земи и трайни насаждения
99 Иван Георгиев Цанков 068/601542 Машини и съоръжения
100 Иван Илиев Банев 046/661305  046/665161 0898/647285 Строителен инженер ПГС
101 Иван Георгиев Каймаканов 073/887772 0889/623769 за оценка на машини и съоръжения
102 Иван Марков Георгиев 0889/235442 оценка на машини и съоръжения
       
104 Иванка Евлогиева Илиева 02/9566050 02/9560931 0888/354055 Инженер по радиоелектроника; оценка машини и съоръжения радиотехн., електроника, хран.; оценка на права на интелектуална собственост
105 Иванка Стоева Генова  032/620332 032/670425 0888/921986 Оценка на недвижими имоти
106 Иванка Христова Димова  054/802061 0899/118584 строителен инженер; ПГС- оценител;
- оценка на недвижими имоти;
- оценки на цели предприятия.
107 Илияна Христова Златарска 092/629356  092/623473 промишлено и гражданско строителство
108 Йоанна Борисова Данаилова  02/870 15 95  0898/506811 Промишлено и гражданско строителство УАСГ
109 Йордан Димитров Вълков 068/5028 Земеделски земи
       
       
       
113 Йорданка Димитрова Ангелова  032/620337 0888/311960 Оценки на недвижими имоти, на цели предприятия и търговски дружества, експертизи в областта на строителството
114 Йорданка Коцова Лозанова 092/629307 маш.инженер, икономист-счетов.
115 Йорданка Лазарова Тодорова 096/307334 0888/685207 недвижими имоти; земеделски земи; дейности по кадастъра
116 Капка Матеева Чернева – Трифонова  02/9819014 02/313736                                          0887/064292 Геодезия и земеустройство
117 Катя Любов Шипочка 0898/583447 оц.на държ. и общ. предпр., на машини и съоръжения
118 Кирил Цветанов Иванов  02/9289032 02/9960717                              0888/307880 Организация на железопътен транспорт
119 Константин Иванов Старчев  0888/302529 Технология на металите и металообработващи машини; брокер, борсови сделки, спот; сел. стоп. и хран.-вкусова промишленост
120      
121 Красимира Димитрова Тренева 02/9781755 02/65999120 0899/921213 оц.на оборотни и дълготр .активи, заваряване, завар. машини, съдове под налягане
122 Красимира Костадинова Иванова  054/801721 0898/530524 икономист; оценител - оценка на цели предприятия;
- оценка на движимо имущество.
123 Коцо Стоянов Миланов  02/934 06 16                        02/8402757                                       0887/522769 Машинен инженер
124 Ламбия Тодорова Мирчева 052/458674 0887/115475 оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи
125 Лариса Борисова Ангелова 092/665377 инженер геодезист
126 Лена Христова Тодорова 052/444142 0898/847647 правоспособен оценител на  машини и съоръжения
и на недвижими имоти
127 Лидия Ангелова Занова  02/988 43 95                     0888/657062 Икономика на транспорта
128 Лилия Стоянова Стоянова-Господинова 02/730460 0888/590614 проектиране, строителство, оценка на застр. площи и строит. материали
129 Лилия Павлова Павлова 0722/66595 0898/545326 цени и ценообразуване, машини, сгради и обор. ср-ва
130 Лиляна Ангелова Буцева  0331/28456 съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи
       
132 Лозан Горанов Лозанов 0971/24967 0888/287399 технически експертизи на движими вещи
133 Любка Костадинова Спирова 078/45114;  "Счетоводна отчетност"
       
135 Любомир Петров Герджиков 02/8570856                 089/8551413 Строителен инженер със специалност "Транспортно строителство-пътно строителство" и  икономист със специалност "Международни икономически отношения"
136 Людмил Бориславов Йончев  02/202722                  02/8561953                            0488/43036 Строителен инженер – ПГС
137 Людмила Христова Лендрова – Енева  032/620337 0888/409646 Оценка на недвижими имоти и експертизи в областта на строителството
138 Малина Стоянова Георгиева 02/8621900 0886/752277 оценка на недвижими имоти; архитектура
139 Маргарита Беева Капитанова 02/9298664  0885/299091  оценка на недвижими имоти
140 Маргарита Иванова Попова   0888/373856 Технология на машиностроенето – машинен инженер, правоспособен оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови институции
141 Мариана Иванова Чапарова  02/8500353                        02/9525859                                0888/365773 Строителен инженер – ПГС; оценка недвижими имоти
142 Мариела Иванова Мачева 052/468941 0889/795678 счетоводни експертизи
143 Мариета Георгиева Димитрова 096/21674 0889/736684 оценки на недвижими имоти
144 Марин Костадинов Катранджиев 0888/509596 горско стопанство
145 Марин Митев Алексиев  0889/441411 Автомобилен транспорт, трактори и кари; съдебен експерт- оценител на оборотни и дълготрайни активи.
146 Марин Николов Зяпков 054/832830 технология на тютюна, захарта, растителните масла и козметичните препарати, професионална квалификация – инженер технолог
147 Мария Атанасова Райковска  0882414057                        02/9819014                         правоспособен оценител на недвижими имоти и на търговски предприятия и вземания 
148 Мария Димитрова Атанасова 056/31953  056/894160 0887/634 792 геодезия, оценител недвижими имоти, оценител земеделски земи
149 Мария Георгиева Петрова 094/601027 0887/514347 стр.техник - геодезия и картография; оценител недвижими имоти
150 Мария Иванова Василева 073/20356 073/885427 за оценка на недвижими имоти
151 Мария Иванова Стоянова  0899/126909 Застраховане
152 Мария Иванова Чочева – Тончева 02/9872693  0888/262214 Икономист-счетоводител; счетов. отчетност, междунар. стандарти, фин. отчети
153 Мария Недялкова Славкова 058/777298 0887/366152 електроинженер
154 Марияна Димитрова Андонова 058/775722 0489/07108 електроинженер
155 Марлена Серафимова Серафимова 046/664124 046/664988 строителен инженер ТПС
156 Мила Христова Лазарова 062/633986 062/620473 0887/244339 промишлено и гражданско строителство
157 Милен Георгиев Дечков  0899/135456 строителен инженер; оценка недв. имоти, ПГС
158 Милка Димитрова Атанасова 052/456904; 0887/973228 оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи 
159 Милка Енчева Енева  032/993917 0898/658255 Оценка на недвижими имоти и ценка на цели държ. и общ. предприятия, преобразувани или непреобразувани в търг. дружества
160 Милка Тончева Гогова-Младенова 0899/463434 дейности по кадастъра;оценки на недвижими имоти и земеделски земи
       
162 Минка Трендафилова Атанасова 086/27829 изчислителна техника
       
164 Михаил Аврамов Нончев  02/8979130                        0886/728367 0895/767110 Електроинженер със  специалност "Електроснабдяване на промишлени предприятия, градове и селско стопанство" и инженер-конструктор със специалност "Конструиране  и производство на радиоапаратура", със сертификат издаден от ИА "Българска служба за акредитация" за успешно завършен курс „Вътрешни одити в лаборатории за изпитване и/или калибриране съобразно БДС EN ISO/IES 17025:2006 – БДС EN ISO 19011:2004” и получена квалификация „Вътрешен одитор” 
165 Надежда Христова Стойчева 02/8516045 0998/449499  ПГС; ревизор по строителство, вещо лице
166 Надя Янчева Узунова 056/820916 0888/503 908 счетоводство, икономика, финанси
167 Невяна Александрова Бумбарова 02/759260 02/9718098 0898/207751 инженер, икономист, експ. оценител на дълготрайни и оборотни активи
168 Незабравка Цветанова Каменова  02/9502975                                    02/9502976 счетоводство и контрол; междунар. стандарти, оценка цели преприятия
169 Нели Иванова Недялкова  02/8505558; 0898/205504 икономист; оценка цели държ. и общ. предприятия и търг. дружества; недв. имоти; бижута и скъпоценни камъни
170 Нели Кирилова Осиковска  02/378712 0888/652485 строителен инженер; оценка на оборотни и дълготрайни активи, на недв. имоти и земед. земи и насаждения
171 Никола Атанасов Николов 0971/23697 0899/209183 автомобилен транспорт, трактори, кари и кранове, селскостопанска техника; животновъдство
172 Никола Иванов Кайнакчиев 064/803631 Машинен инженер
173 Никола Кирилов Велков 078/29460  07911/282  0888/869468 "Двигатели с вътрешно горене"
174 Николай Нанев Николов 042/58173                           042/37762                         088/8426091 строителен инженер 
175 Николай Симеонов Николов 052/306981 0887/617588 оценка на машини и съоръжения
176 Николай Стоянов Желенски 0888/526485 оценител на земеделски земи, експерт-счетоводител
177 Николина Илиева Кирилова 02/730079 0888/372152 оц.недвижима собственост
178 Николина Нейчева Манолова 046/664145 046/25813 0887/619701 строителен инженер ПГС
179 Олга Ангелова Цветанова  03111/2721 0311/2281 0886/700475 финансово-икономически проблеми
180 Олег Йорданов Димов 02/9863502 08885856 оценител МПС,недвиж. имоти, машини и съоръжения, интел. собственост, фин. институции
181 Павлина Бориславова Старчева  0886/845171 технология на ателие и металообработващи машини; оценка на оборотни и дълготрайни активи
182 Параскева Михайлова Иванова 076/ 684209; 076/ 600134 оценител на земеделски земи
183 Паулина Димитрова Томова 02/9620868 оценка на  недвижими имоти, ПГС конструкция
184 Паско Тодоров Пасков 044/662292 044/666622 Електронна техника
185 Пепа Стефанова Атанасова 052/610199 0898/539113 оценка на недвижими имоти
оценка на машини и съоражения
оценка на земеделски земи
186 Пепи Цеков
Петков
0899/511531 инженер ПГС
187 Петко Динчев Тороманов  032/433628 032/945144 Оценка на права за интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения
188 Петрана Велинова Янева  0888/525557] 02/9541132 строителен инженер ПГС; оценка недв. имоти, ПГС технология
       
190 Петър    Илиев Иванов 02/253464 0888/930261 икономист-вътрешна търговия, стоки, митници, съдебно-икономически
191 Петър Конов Великов 064/846253 064/805261 0898/266624 икономика и управление на индустрията
192 Петър Павлов Петров 0887/921076 ремонт и експлоатация на трактори,автомобили и ССМ; подемно-транспортни машини; пътно-строителни машини
193 Петър Тихомиров Смоков 058/361 67 0897/337748 ТММ
194 Пламен Благоев Илиев 052/610328 052/601956 оценка на недвижими имоти
оценка на машини и съоражения
оценка на цели предприятия
195 Радка Георгиева Гигова 096/303281 недвижими имоти и земеделски земи
196 Радко Иванов Чапаров  02/8510353 02/9525859                            0888/365773 машинен инженер; оценка машини и съоръжения; хран.-вкус., търговия, транспорт;съдебно-технически експерт
197 Радко Радков Гечев 02/8650404 02/8640405 оценка на цели предприятия; машини и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи
       
199 Роза Георгиева Каймаканова 073/887772 0887/950112 за оценка на недвижими имоти
200 Румен Венков Панталеев   0886/052280 Маркетинг
201 Румен Димитров Цачев  0888/805596 Икономист
202 Румен Венков Панталеев 0953/6942         0886/052260 за оценка на машини и съоръжения
203 Румен Дамянов Георгиев 096/301818    0889/395613 машини и съоръжения
204 Румен Желев Георгиев 042/603409                    042/630420 геодезия, фотограметрия и картография
205 Румен Николов Урумов  02/8777527                                     0889/197250 строителен инженер; оценка недв. имоти, земя и сгради; колич.-стойностни сметки, определяне наемни цени
206 Румян Захариев Цветков 082/843776 0888/449819    двигатели с вътрешно горене
207 Румяна Върбева Александрова  0889/721922 0898/746826 054/60082 икономист; съдебно-счетоводни експертизи; финансово-ценови и данъчни експертизи
208 Румяна Георгиева Узунова  02/214651 0889/8806016 ПГС  конструкции
209 Румяна Живкова Георгиева 096/25608 096/307430 0888/775997 недвижими имоти и ЗУТ; конструкции на ПГС; инвестиции в строителството
210 Румяна Петкова Иванова 096/43783 0886/418041 0885/238535 оценител на оборотни и дълготрайни активи
211 Румяна Христова Славкова  0887/762207 Оценка на недвижими имоти, цели предприятия, земеделски земи, машини и съоръжения, недвижими имоти и сгради-паметници на културата
212 Сашко Ванчов Каменов 0899/720745 инж. автомобилна техника; оценител техн.и автотехн. проблеми; експерт криминалистика и графология; оценител на оборотни и дълготрайни активи
213 Светлана Вергилова Попова 0898/422813 стр.техник - строит. и архитектура; оценител на недвижими имоти
214 Светослав Маринов Михайлов 073/886683 0887/349957 за оценка на машини и съоръжения
215 Светослав Методиев Миленков 073/832267 0889/121869 за оценка на машини и съоръжения
216 Сергей Василевич Следов  0898/482445 Компютърен специалист  софтуер и хардуер
217 Симеон Стефанов Бънков  054/52748 0898/715841 0888/266512 икономист; оценител - оценка на цели предприятия;
- оценка на недвижими имоти;
- оценка на движимо имущество.
218 Славка Ангелова Русева-Каменова  032/694401 09529/418 0887/850424 Оценка на гори и на земите от горския фонд
219 Славка Николаева Тодорова 064/832071 064/801013 0889/024354 Икономист-счетоводител
220 Соня Кирилова Чернева  02/9632783; 0898/466286 Строителен инженер – ПГС технология
221 Спас Георгиев Милчев  02/8527431                           02/9562061                         0887/731040 Автоматизация на производството
222 Станка Василева Маркова 073/885140 0887/919224 за оценка на недвижими имоти
       
224 Стефан Иванов Мирински 02/980 62 40; 02/9861217; 0888/328660 оценка на недвижими имоти; на цели предприятия
       
226 Стефан Денчев Попов 068/24072 068/27662 0887/274579 Машини и съоръжения
227 Стефка Вълчева Бояджиева 042/63 70 41                        0899/851986 технология на зърнените, хлебните и фуражните продукти
228 Стефка Иванова Мавродиева 058/604 365 0887/144311 механично уредостроене
229 Стефка Иванова Маринова 064/800106 0886/399074 счетоводство
230 Стефка Миланова Рашевска 096/23978 недвижими имоти; машини и съоръжения
231 Стоян Илиев Банев 046/661305; 0898/582839 машинен инженер- машини и съоръжения, правоспособен оценител на машини и съоръжения
232 Стоян Ванков Монов 0917/23042 09727/2949 оценител на оборотни и дълготрайни активи
233 Стоянка Йорданова Манолчева-Николова 042/58173                             088/6736307  ПГС, ПС и лицензиран оценител-строителен инженер
234 Стоянка Кунева Маринова 052/608678 0898/452511 счетоводни и данъчни експертизи
235 Таня Борисова Кошева-Кръстева  02/9543596                 0888/896861 строителен инженер ПГС; оценка недв. имоти и вещи в областта на строителството
236 Таня Стоянова Бачовска  032/661530 0888/347410 Оценка на цели предприятия, на недвижими имоти, на машини и съоръжения
237 Татяна Венелинова Цифудина 0570/83284 0887/254849 машинен инженер
238 Татяна Здравкова Стоянова  02/9809086 0887/576384 Икономист; Оценител на  цели; Държавни и общински предприятия
239 Тенчо Стефанов Руканов 088/6317153 икономика на строителството
240 Тодор Тодоров Атанасов 042/34466                          042/630261                         0887/663040 технология на машиностроенето
241 Тони Петров Тонев 058/42064 0887/328649 инженер - ТОАТ
242 Тоня Иванова Ташева 02/8518764 0888/471299 оценка на недвижими имоти
243 Фиданка Костадинова Попова 073/28637 073/39576 за оценка на недвижими имоти
244 Христинка Ангелова Димитрова 0618/49060 0889/912618 технология на зърносъхранението, мелничарство и хлебопроизводство
245 Христо Иванов Георгиев 073/833815 0898/245109 за оценка на недвижими имоти
246 Христо Райнов Минчев 058/604365  0886/948450 инженер - съобщителна техника
247 Цвета Василева Вълчева 052/605963 052/643814 0889/384429 оценка на недвижими имоти
оценка на машини и съоръжения
248 Цветан Иванов Дамянов 078/41548; "Счетоводна отчетност"
249 Цветан Кръстев Тодоров 096/44017 0886/977699 машини и съоръжения, автомобили  и селскостоп.техника
250 Цветана Георгиева Ангелова 052/616048 0888/731346 оценка на недвижими имоти
оценка на земеделски земи
оценка на горски насаждения
251 Цветанка Павлинова Цекова 096/42396 0889/766194 строителство, архитектура и геодезия;оценител на земеделски земи
252 Цветелина Иванова Маркова 02/8620713 0899/998176 съдебен експ.-оц. на оборотни и дълготрайни активи
253 Юлий Велков Кайряков 042/639552                        0888/961472 строителен инженер /ХЕС/
254 Юрий  Иванов Георгиев 0886/389706 оценка на недвижими имоти; оц. и фин. анализ на инвестиц. проекти, техн. контрол на сгради
255 Янка Костадинова Димитрова 058/603707 0889/357408 Строителен инженер
256 Янко Чернев Добрев 0888/206512 оценител недвижими имоти
       
258 Дияна Христова Бояджиева 02/ 856 6306; 0886 741949 изследване на софтуер на компютърни системи; компютърни конфигурации; оценка на софтуер и асоциираните авторски права
259 Николай Найденов Хранов О888 778 519; 02/ 5819 802 разчитане на компютърни продукти; криптиране; разшифроване на пароли и регистри; анализ и компилиране бази данни
260 Георги Петров Бояджиев 02/ 856 6306 изследване на софтуерни продукти и компютърни конфигурациим оценка на софтуер
261 Емил Димитров Нейков О898 844 484 оценителски, счетоводни и финансово-икономически експертизи
262 Бердж Нигохос Топузян 056/ 541 215 машиностроителни и автотранспортни експертизи; оценител на машини и съоръжения
263 Диана Иванова Иванова 058/ 602 137; 0887/ 643 366 финансови, ценови, социално-осигурителни и застрахователни експертизи
264 Румяна Георгиева Налбантова 02/ 973 1575; 0888 725 626 експертизи на машини, съоръжения, транспортни средства, недвижими имоти, цели предприятия
265 Георги Колев Траков О888901542 счетоводни експертизи, финансови анализи, оценител на цели предприятия
266 Александър Симеонов Александров О878 551558 икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения и на търговски предприятия и вземания
267 Анна Иванова Петрова - Драгнева О889 635 005; 0878 551 557 икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и подобренията върху тях
268 Димитър Николов Николов 02/ 8462780; 0889 221 309 минен инженер по разработка на полезни изкопаеми; оценител на недвижими имоти
269 Евгений Енчев Божков О888 872 190; 02/ 8681543 инженер по технология на материалите и материалознание; оценител на недвижими имоти
       
       
272 Людмил Иванов Велинов 052/ 8601702; 0888/ 710 750 оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия
273 Диана Добрева Велинова 052/ 8601702; 0896/ 890 096 оценител на недвижими имоти и цели предприятия
274 Руска Николова Димитрова 052/ 341477; 0888/ 204905 счетоводител, оценител на недвижими имоти и цели предприятия
275 Тодорка Павлова Коларова 052/ 60 84 81; 0888/ 865 342 оценител на недвижими имоти
276 Лъчезар Атанасов Стаматов 02/ 943 79 03, 0888/ 744 724 икономист, оценител на цели предприятия, обособени части и недвижими имоти
277 Елена Борисова Борова – Стаматова 02/ 943 79 03, 0887/ 550 210 строителен инженер – ПГС, оценител на цели предприятия и недвижими имоти
278 Димчо Атанасов Борисов 0886/582058 магистър по финанси и кредит и икономика на търговията, счетоводни, финансово-ценови и автотехнически експертизи
279 Верка Николова Канова 0888/690826 икономист , експерт "Счетоводна отчетност"
280 Румен Петров Илиев 08878324481; 094/601687;094/624643 машинен инженер - селскостопанска техника, оценител на машини и съоръжения; автотехнически експертизи; оценител на недвижими имоти и земеделски земи
281 Трендафил Александров Василев 052/600247; 0887/474349;0899/109226 дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор; счетоводни, финансови и икономически експертизи
282 Анета Иванова Йорданова  0887/957558 електроинженер; оценител на  осветителни и силови електрически  инсталации; инвестиционни проекти на електрически инсталации; светлотехнически проекти на фасадно осветление
283 Иван Николов Иванчев 0889/486269;0897/930251 машинен инженер, оценител на недвижими имоти и паметници на културата, вкл. право на строеж и СМР; оценител на машини и съоръжения; автоексперт оценител
284 Йонко Воев Тонев 0888/472257 042/628 971 икономист- счетоводител;счетоводна отчетност, автомобилен транспорт
285 Николай Георгиев Цонев 0888/723721 02/9836344 икономист по транспорта; оценител на търговски предприятия, финансови активи и финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;съдебен експерт по компютърни системи и счетоводство,оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
286 Яна Манолова Първанова 889287380 магистър по счетоводство и анализ, икономист-специалист по маркетинг, лицензиран оценител на недвижими имоти   
287 Младен Богданов Младенов 082/872080;082/888374;082/888335;0887541629 машинен инженер, доцент,доктор по двигатели с вътрешно горене
288 Полина Димитрова Кавръкова 0897/978800 магистър по счетоводство и контрол, магистър по специалността „Право“; включена в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици и в списъка на вещите лица по съдебно-счетоводни експертизи за съдебния район на Софийския градски съд
289 Ирена Георгиева Дурева 042/658866; 0897/946356 магистър по счетоводство и контрол; бакалавър по стопанско управление; съдебно-счетоводен експерт със сертификат за участие в курс по "Международни счетоводни стандарти"
290 Иван Христов Узунов 02/8841935;0898/395774 икономист-финансист; специалист по мениджмънт и маркетинг на малка фирма и средно предприятие;специалист систем-организатор;научен сътрудник по управление и програмиране
291 Мария Атанасова Николова 0889/701721 магистър по счетоводство и контрол;експерт- оценител на недвижими имоти и земеделски земи
292 Йорданка Симеонова Попова 02/9281302;0898/479891 строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти
293 Ваня Димитрова Петрова 0886/77177602/9899139 магистър по икономика на вътрешната търговия и международни икономически отношения;магистър по право;лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества и на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения.
       
295 Валентин Кирилов Савов 0884/580735 магистър по право, магистър по международно данъчно право, трансферно ценообразуване; тълкуване и прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, преобразуване на търговски дружества и реорганизации, прилагане и имплементиране на директивите на ЕС в областта на данъчното право.
296 Ивелина Василева Иванова 058/604563 магистър по "Счетоводство и контрол" със сертификат за завършен курс по международни счетоводни стандарти
297 Станимира Петрова Сакутска 0878/599857 бакалавър по "Икономика на строителството", магистър по "Счетоводство и контрол", лицензиран оценител на недвижими имоти 
298 Христина Владимирова Павлова 066/806868;066/806868; инженер със специалност "Промишлено и гражданско строителство", лицензиран оценител на недвижими имоти
299 Илиян Ясенов Малчев 02/9516086;0888/541536 икономист със специалност "Финанси"; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, лицензиран оценител на машини и съоръжения
300 Марин Михайлов Михайлов 0888/452298 магистър по икономика със специалност "Икономика на промишлеността", оценител на недвижими имоти и земеделски земи, на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества
301 Бонка Борисова Томова 02/8255792;0885/373783 факс: 02/8255792 икономист със специалност „Счетоводна отчетност”, лицензиран оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и подобренията върху тях, цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
302 Мина Михайлова Станчева 052/606686;0888/331108 магистър по „Счетоводство и контрол” и „Финанси”; лицензиран оценител на машини и съоръжения, с професионална квалификация по международни счетоводни стандарти
303 Доротея Атанасова Неделчева 0885/011397 магистър по „Икономика на недвижимата собственост”, бакалавър по „Икономика на строителството”; лицензиран оценител на търговски предприятия и недвижими имоти.
304 Гергана Димитрова Маркова 0886/862588 магистър по специалност „Биология”, лицензиран оценител на търговски предприятия,  недвижими имоти, машини и съоръжения и земеделски земи и подобренията върху тях;
305 Виолета Божидарова Божкова 0887/512935 магистър по специалността „Публични финанси”, лицензиран оценител на недвижими имоти, търговски предприятия, машини и съоръжения, и със сертификат за успешно завършен курс на тема „Оценители  на земеделски земи и подобренията върху тях”;
306 Деян Георгиев Цонев 0888/902164 0878/902164 0899/902164 магистър по специалността „Агрохимия с фермерство и агробизнес”, лицензиран оценител на недвижими имоти, търговски предприятия, машини и съоръжения, на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, със сертификат за успешно завършен курс на тема „Оценители  на земеделски земи и подобренията върху тях”, с удостоверение за достъп до класифицирана информация;
307 Добри Орлинов Полихронов 0898/468245 магистър по специалността „Агрохимия с фермерство и агробизнес”, лицензиран оценител на недвижими имоти.
308 Силвия Йотова Тодорова 02/8255792 0885/573753 факс 02/8255792 инженер-химик, магистър по специалността „ Технология на материалите и материалознание”, експерт- оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
309 Георги Василев Чобанов 0886/858442 юрист, магистър по специалност „Право”, със сертификат за автоексперт- оценител.
310 Даниела Василева Михнева 0887/880866 062/670901 магистър по  специалност „Икономика”; с професионална квалификация по съдебно- счетоводни експертизи.
311 Николинка Иванова Атанасова 0898/508608 машинен инженер
312 Мариана Богоева Богданова 0886/555009 биотехнолог, специалист по биотехнологични процеси, със специализация генно и клетъчно инженерство
       
314 Ася Деянова Мънкова 02/9894070 02/9870138 специалист по химични технологии и специализация по екология и опазване на околната среда
315 Спас Георгиев Делчев  02/9894070 магистър геолог със специализация геохимия
316 Румяна Маринова Христова 0889/891240 машинен инженер със специалност селскостопанска техника
317 Людмила Цветанова Неделчева 0889/908916 машинен инженер
318 Венцислав Златков Календеров 0889/908894 инженер- механична технология на дървесината
319 Златка Вълкова Начева 0886/776610 инженер- технолог със специалност "Технологя на растителните мазнини и етерични масла"
320 Теодора  Иванова Шополова 0886/776610 икономист- счетоводител, бакалавър по финанси
       
322 Блажка Сотирова Шапкова 0898/860827 0745/65657 0745/69119 магистър по икономика със специалност "Икономика и управление на кооперациите", експерт по съдебно- счетоводни и финансово-ценови експертизи; експерт- медиатор
323 Донка Панайотова Стоименова 02/4966660 02/4968888 02/9741180 0899/227617 машинен инженер с професионална квалификация  по дисциплините техническа оценка на недвижимите имоти, кадастър и регулация;икономическа оценка на недвижимите имоти, маркетинг; правни особености при сделките с недвижими имоти, договори; сертификат за завършен курс за следдипломно обучение към Висша школа по международен бизнес и право; лицензиран оценител на машини и съоръжения и на недвижими имоти.
324 Диян Бориславов Стоименов 02/9741180 0898/877183 магистър по икономика със специалност "Застраховане и социално дело"; лицензиран оценител на недвижими имоти; сертификат за завършен семинар на тема "Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и стойността им"
325 Стефан Стоянов Енчев 02/9546492 0884/605019 инженер със специалност "Технологя на машиностроенето", лицензиран оценител на машини и цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
326 Владимир Цеков Вълчев 02/8340050 02/9170193 0887/204596 инженер- математик; лицензиран оценител на машини и съоръжения и недвижими имоти.
327 Любомир Огнянов Томов 0888/556707 02/9297611 икономист, бакалавър по специалност "Маркетинг"; лицензиран оценител на недвижими имоти.
328 Атанас Неделчев Атанасов 0888/099942 бакалавър по специалността "Стопанско управление"; лицензиран оценител на недвижими имоти и търговски предприятия.
329 заличен    
330 Зорница Иванова Иванова 0899/256945;02/8528091 строителен инженер; правоспособен  оценител на недвижими имоти;
331 Николай Стефчев Ризов 0884/190187 инженер по радио-електроника; експерт- графолог
332 Надя Ангелова Стефанова 0898/572050 инженер по електроника и автоматика, лицензиран оценител на недвижими имоти.
333 Петя Иванова Златкова 0898/477146 лицензиран оценител на недвижими имоти със сертификат за експерт-оценител на сгради- паметници на културата
334 Гроздан Стоянов Цветанов 056/814081 0889/535435 строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти с удостоверение за професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
       
336  Теодора Пенчева Гълъбарова 0677/2224; 0897/440188 бакалавър по стопанско управление, правоспособен оценител на недвижими имоти
337 Александра Александрова Стаматова 0886/063225;0898/620828 строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, правоспособен оценител на недвижими имоти
338 Евгения Филипова Киселинова 0887/784145 0878/993903 02/9552390 строителен инженер- транспортно строителство; икономист, правоспособен оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения
339 Аксения Малинова  Добазова 0888/972475;02/8519261;02/8519244 икономист, със специалност „Счетоводна отчетност”, регистриран одитор, сертифициран лектор по „Международни счетоводни стандарти”;
340 Ивелина Радославова Каменова 0898/500822 магистър по специалността „Биотехнологии”, специализация „Индустриални биотехнологии”, правоспособен оценител на недвижими имоти;
341 Петър Митов Каменов 0898/925959 магистър по специалността „Геодезия”, правоспособен оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания и със сертификат за завършен курс на тема „Оценители на земеделски земи и подобренията върху тях”
342 Димо Георгиев Касабаджаков 0301 80649; 0888/538867 машинен инженер, правоспособен оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения и със сертификат за участие в курс за автоексперт-оценител
343 Костадин Иванов Генев 0899/820004 0888/820006 магистър по специалност „Финанси”, член на Камарата на независимите оценители в България, правоспособен оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и на търговски предприятия и вземания
344 Светла Василева Митрова 0888/418951 магистър по специалността „Финанси и кредит”, правоспособен оценител на финансови активи и финансови институции и на търговски предприятия и вземания;
345 Георги Ставрев Ангелов 0887/526102 0894/777421 електроинженер, член на Камарата на независимите оценители в България, правоспособен оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения;    
346 Димитър Илиев Босев 0899/146200 0887/308221 066/20811 магистър-инженер геодезист, правоспособен оценител на недвижими имоти, притежаващ  свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и удостоверение за пълна проектантска правоспособност
347 Весела Димитрова Думанова 086/835224 0889/225292 строителен инженер, магистър по специалността „Прогнозиране и планиране на икономическите системи”, правоспособен оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения;
348 Петя Иванова Силянова 02/8860823 0898/755016 магистър по специалност „Промишлено и гражданско строителство”,  правоспособен оценител на недвижими имоти и на търговски предприятия и вземания;
349 Десислава Иванова Димитрова 073/881999 0886/695663 0879/456885 магистър по специалността „Публична администрация и специализация „Териториална администрация”, магистър по специалността „Счетоводство и контрол” и с придобита професионална квалификация по съдебно- счетоводни експертизи
350 Гинка Тодорова Иванова 0887/830304 електроинженер, правоспособен оценител на недвижими имоти, с разрешен достъп до класифицирана информация – Разрешение, валидно до 20.11.2012г.
351 Маргарита Миткова Попова 0885/445573 магистър по финанси, бакалавър по финанси и банконво дело, счетоводни, финансово- икономически и стокови  експертизи
352 Георги Воленов Кузов 0886/315315 0896/665440 02/8774406 бакалавър по специалността "Международни икономически отношения", правоспособен оценител на недвижими имоти.
353 Лидия Филипова Карамитева 0888/763393 0301/62228 магистър по специалността „Счетоводство и контрол”, регистриран одитор, член на ИДЕС, с право да извършва независим финансов одит на финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансови отчети и Международните одиторски стандарти; специалист по технология на машиностроенето и уредостроенето
354 Теодора  Пенчева Гълъбарова 0897/440188 бакалавър по специалността „Стопанско управление”, специализация „Управление на машиностроенето”, правоспособен оценител на машини и съоръжения и на земеделски земи и трайни насаждения
355 Елиза Калчева Иванова 0885/610794 строителен инженер по хидротехническо строителство – магистър, и магистър по икономика на недвижимата собственост, правоспособен оценител на недвижими имоти
356 Христина Цочева Дренска 066/873377 0884/149419 0879/587627 строителен инженер със специалност „Промишлено и гражданско строителство”,  правоспособен оценител на недвижими имоти
357 Лилия Станкова Плачкова 0888/609002 0884/018100 056/844160 икономист със специалност „Икономика и управление на търговията”, правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения и със сертификат за завършен курс на тема „Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи, трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните експертизи.”
358 Стефан Минчев Кереков 0887/064673; 02/877 87 18; 02/981 85 98 машинен инженер със специалност „Двигатели с вътрешно горене”, научно звание - старши научен сътрудник втора степен, правоспособен оценител на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания, на машини и съоръжения в сферата на автомобилния транспорт, електротехническата и електронната промишленост и селското стопанство, на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества
       
360 Георги Ненов Георгиев 02/91 73 079; 0894/ 644 943 инженер мениджър – магистър със специалност „Индустриален мениджмънт”, специализация „Master of Business Administration” - IMC International School of Business, Budapest, Hungary, правоспособен оценител на недвижими имоти
361 Йорданка Костадинова Нешева  0886 93 82 06 бакалавър по специалността „Икономика - бизнесадминистрация”, специализация „Бизнесадминистрация”, правоспособен оценител на недвижими имоти
362 Ценка Димитрова Божилова 02/810 33 45; 0889 632310 инженер – икономист със специалност „Автоматизирани системи за управление”, правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения;
363 Петър Василев Петров 0887 699 222; 0887 337 406 минен инженер маркшайдер, правоспособен оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания, на земеделски земи и трайни насаждения и на машини и съоръжения; правоспособно лице по кадастъра по чл.16 на Закона за кадастъра и имотния регистър, вписан в регистъра на правоспособните лица към Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
364 Венелин Иванов Кирилов 0884 255 122; 0878 861 324 машинен инженер, специалност „Автомобили и автомобилно стопанство”, правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти, на машини и съоръжения
365 Моника Василева Козарова 0888 015 432; 0896 618 882 магистър със специалност "Счетоводство и контрол" с професионална квалификация  магистър по икономика и правоспособен оценител на недвижими имоти
366 Никола Йорданов Гаров  0898 582 917 военен техник по самолета и двигателя със специалност „Среден техник по двигатели с вътрешно горене”, с професионална квалификация „Машинен инженер” по специалността „Технология на машиностроенето”; правоспособен оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения
367 Ирен Иванова Деянова  0899 151 455 строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - магистър със специалност „Промишлено и гражданско строителство-конструкции”; правоспособен оценител на недвижими имоти
368 Веселина Георгиева Попова 0898 481 842; 02 857 50 91  бакалавър по специалността „Икономика - бизнесадминистрация” с професионална квалификация „икономист” и магистър по специалността „Счетоводство и контрол” с професионална квалификация „магистър по икономика”, правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания
       
370 Румяна Атанасова Гондова 02/831 71 41; 0887 25 21 45  специалност „Хидрогеология и инж. геология” и квалификация „инженер геолог-хидрогеолог”; със специалност „Фирмен мениджмънт” и квалификация „икономист - мениджър”; със специалност „Счетоводство и контрол” - магистър; правоспособен оценител на недвижими имоти, на земеделски земи и трайни насаждения, на машини и съоръжения и на търговски предприятия и вземания
371 Стефка Георгиева Попова 0896/ 650 730  магистър по специалността „Икономика на търговията” с професионална квалификация „магистър по икономика”, с професионални квалификации по специалността „Финанси и счетоводство” и „Специалист по финанси”; консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, с разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно”, издадено от ДАНС
372 Стефка Христова Симеонова 0899/815226; 044/62 58 60  специалност „Полевъдство” и квалификация „инженер-агроном”
373 Мариана Димова Ангелова 0888/017173 магистър по специалността „Маркетинг и планиране“ с квалификация „икономист“, правоспособен оценител на недвижими имоти, експерт –оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебен експерт – оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи
374 Атанаска Коцева Пеева 02/945 3939; 0895/929292 магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ с квалификация „икономист-счетоводител“, магистър по специалността „Икономика на човешките ресурси“ с професионална квалификация „магистър по икономика“, с професионални квалификации: „Право“, „Инвестиционен консултант“, „Брокер на ценни книжа“, „Вътрешен одитор в публичния сектор“ и „Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи“
375 Ирина Георгиева Джоргова-Червенкова GSM: 0887 784 761 магистър по специалността „Финанси и кредит“ с квалификация „икономист“, с придобити знания и дългогодишен опит в сферата на маркетинга и рекламата
376 Виолетка Станкова Кулева GSM: 0878 673 983; 0889 805 511 магистър по специалността „ Промишлено и гражданско строителство-технология“ с квалификация „строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; с преквалификация по „Икономика и управление на инвестициите“ – „специалист по икономика и управление на инвестициите“; правоспособен оценител на недвижими имоти, експерт –оценител на недвижими имоти със селскостопанско предназначение и принадлежащите им земи и експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
377 Станислава Христова Банова GSM: 0885 941 169 магистър по специалността „Транспортно строителство – железопътно строителство“ с квалификация „строителен инженер по транспортно строителство“; правоспособен оценител на недвижими имоти и на земеделски земи и трайни насаждения
378 Пламен Христов Панайотов GSM: 0899 829 491 средно образование по специалността „Водно строителство“ с квалификация „среден техник“; магистър по специалността „Право“; правоспособен оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения
379 Иван Милчев Попжелев GSM: 0886 250 390 специалист по „компютърно-технически експертизи“ със придобита квалификация със степен „Master“ в сл. направления: „Десктоп Администрация на MS Windows 7“; „Linux Администрация/Основи“; „Linux Администрация/RHEL 6“; “Компютърна Техническа Поддръжка“, както и „Компютърна криминалистика (САЩ) “ и „Основи на сигурността на информационните технологии“
380 Наталия Богомилова Василева GSM: 0899 109 225 магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „магистър по икономика“; бакалавър по специалността „Статистика и иконометрия“ с професионална квалификация „икономист“; дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор при Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България
381 Пламен Димитров Гърбов 0885 03 99 84; 0888 901 485  военен инженер по технология на строителството – магистър, с гражданска квалификация „строителен инженер по технология на строителството“ и магистър по оперативно военно изкуство; допълнителни квалификации – проектантска правоспособност, упражняване на технически контрол по инвестиционни проекти - конструкции на сгради и съоръжения; завършени курсове на обучение - „Основи на енергийната ефективност“ и „Недвижими имоти“.
382 Олга Радкова Петрова 08887 76 06 41 магистър по специалността „Транспортно строителство – пътно строителство“ с квалификация „строителен инженер по транспортно строителство“; магистър по специалността „Бизнес администрация“ с професионална квалификация „магистър по бизнес администрация“; правоспособен оценител на  недвижими имоти, на машини и съоръжения, на търговски предприятия и вземания и на  земеделски земи и трайни насаждения.
383 Георги Димитров Хрисопулов GSM: 0886 844373; сл. тел.: 02/8700 945 магистър по специалността „Металургия на черните метали“ с квалификация „инженер металург“; магистър по специалността „Счетоводна отчетност“ с квалификация „икономист“; правоспособен оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания; завършил курс по обучение на английски език „Finance and Accounting“.
384 Иван Янков Мутафчиев  GSM: 0899 032 996; сл. тел: 02/8700 945 магистър по специалността „Разработване на полезни изкопаеми“ с квалификация „минен инженер по разработване на полезни изкопаеми“; правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания.
385      
386 Иванка Ставрева Тодиринова GSM: 0897 055909; сл. тел.: 02/8700 945; дом. тел.: 02/832 6656 магистър по специалността „Технология на машиностроенето“ със специалност „машинен инженер“; правоспособен оценител на машини и съоръжения и на недвижими имоти.
387 Петя Георгиева Велкова-Антова 0884484889; 0886312677 магистър по специалността „Финанси“ с професионална квалификация „икономист“; магистър по специалността „Бизнес администрация“ с професионална квалификация „магистър по бизнес администрация“; правоспособен оценител на недвижими имоти.
388 Мирослава Атанасова Тошкова GSM: 0888261981 магистър по специалността „Финанси“ с професионална квалификация „икономист“; с професионална квалификация „брокер на недвижими имоти“; завършена успешно „Национална програма за обучение на посредници на недвижими имоти в ключови компетенции на професията“; правоспособен оценител на недвижими имоти.
389 Снежа Кирилова Сотирова  GSM: 0888786625 магистър по специалността „Финансово-кредитно застрахователно дело“, с професионална квалификация „икономист-осигурител“; правоспособен оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на земеделски земи и трайни насаждения; със завършен курс по „Подготовка, изработване и управление на проекти по програми на Европейския съюз“.
390 Николай Недков Ангелов  GSM: 0878 425009; 0886 141 580 магистър по специалността „Международни финанси“, с професионална квалификация „магистър по икономика“; правоспособен оценител на недвижими имоти.
391 Нина Ганчева Демирева-Иванова GSM: 0887 215 017; 0331/ 27253 магистър по специалността „Промишлено и гражданско строителство – технология“ с професионална квалификация „строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; правоспособен оценител на недвижими имоти; със завършен курс на обучение: „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“.
392 Дамян Весков Бояджиев GSM: 0887 6942 03 магистър – инженер по специалността „Геодезия, фотограметрия и картография“; правоспособен оценител на земеделски земи и трайни насаждения, на машини и съоръжения и на недвижими имоти
393 Свилена Георгиева Кехайова GSM: 0898 451007; 046 990 481 магистър по специалността „Изчислителна техника“ с квалификация „инженер по електроника и автоматика“; правоспособен оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения
394 Елена Маринова Марковска 02/868 3666; GSM: 0883 312 483 магистър по специалността „Икономика на труда“ с професионална квалификация „икономист“; правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения;
395 Светла Ангелова Неделчева дом. тел.: 052/320 487; GSM: 0886 004 999 магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „магистър по икономика“; бакалавър по специалността „Икономика на строителството“ с професионална квалификация „икономист“; правоспособен оценител на недвижими имоти
396 Доника Юлианова Георгиева GSM: 0885 744 618 магистър по специалността „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „магистър по икономика“ и  магистър по специалността „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ и правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания.
397 Светлана Рускова Дафова  GSM: 0898 528 797 магистър по специалността „Строителни конструкции“ и правоспособен оценител на недвижими имоти
398 Мария Григорова Панайотова GSM: 0879 017806 магистър по специалността „Икономика и управление на индустрията“ с професионална квалификация „икономист по индустрия; правоспособен оценител на недвижими имоти
399 Момчил Георгиев Жеков GSM: 0895 480 809 бакалавър по специалността „Финанси“, с професионална квалификация „икономист“.
400 Елисавета Владова Асенова GSM: 0989 877 453; 0878 527 681 магистър по специалността „Икономика и организация на труда“, с професионална квалификация „икономист“.
401 Ясен Огнянов Тричков GSM: 0877 270706 бакалавър по специалността „Информационни технологии“, с професионална квалификация „информационен мениджър“ и магистър по специалността „Информационна сигурност и управление на знания“ с професионална квалификация „магистър по информационна сигурност и управление на знания“ с придобити допълнителни знания: 1.„Първоначално обучение по защита на класифицираната информация, 2. Cisco Certified Network Associate; 3. Course Completion Certificate – Novel OES11 Administration; 4. Сертификат „Трансфер на знания и основни дейности в администрирането на HP ArcSight решение (SIEM); 5. Удостоверение за завършено обучение „Database Administration–Microsoft SQL“; 6. Course Completion Certificate–3115 SLE 11SP2 Fundamentals; 7. Course Completion Certificate–3118 Novel ZCM 11.2 Administration; 8. Сертификат „Vulnerability management“; 9. Удостоверение за завършено обучение „Symantec DLP Upgrade Introduction“; 10. Сертификат „Certified Ethical Hacker“; 11. Сертификат „Certified Ethical Hacker v9“; 12. Сертификат за обучение по английски език – Nеw Headway Pre – Intermediate.
402 Елена Любомирова Трайкова GSM: 0879 44 35 17 магистър по специалността „Полевъдство“, с професионална квалификация „агроном-полевъд“; с придобита допълнителна професионална квалификация по специалността „Международни права и външна търговия“ – „специалист по международно право и външна търговия“; правоспособен оценител на недвижими имоти и на земеделски земи и трайни насаждения
403 Вяра Николаева Златева GSM: 0884 388 352 магистър по специалността „Промишлено и гражданско строителство“, с професионална квалификация „строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“; с придобити допълнителни професионални квалификации по специалностите: „Международни икономически отношения“ и „Управление на земи и имоти“; правоспособен оценител на недвижими имоти; с професионална квалификация по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради
404 Ивайло Георгиев Георгиев GSM: О888220806 бакалавър по специалността „Икономика и организация на труда“, с професионална квалификация „бакалавър по икономика“ и правоспособен оценител на недвижими имоти
405 Светла Златева Георгиева GSM: 0883 736677  магистър по специалността ОПУП, с професионална квалификация „икономист по промишлеността – химия и металургия“; магистър по специалността „Публична администрация“ с професионална квалификация „магистър по публична администрация“ и със специализация „Управление на европейски проекти“ и правоспособен оценител на недвижими имоти
       
       
       
       
       
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи Списък на експертите по чл.61, ал.1 от ДОПК