ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ЯХНАТА ДЕЙНОСТ

СЪДЕБНА СЧЕТОВОДНА И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 

Съдебна счетоводна експертиза

Предмет на експертизата: организацията на счетоводната отчетност отговаря ли на изискванията на нормативните актове; счетоводната отчетност водена ли е редовно и правилно; счетоводните операции съответстват ли на нормативните актове за извършване на тази дейност; правилно ли са оформени операциите за приемане, пазене и реализация на стоково-материалните ценности и на паричните средства; има ли липси, за кой период се отнасят и кои са причините за възникването им; правилно ли е извършена ревизията; обосновани ли са направените от ревизора изводи и, др.

Финансово-икономическа експертиза

Предмет на експертизата: каква е структурата и съдържанието на финансово-икономическата дейност на фирмата, предприятието или организацията; какво е финансовото състояние на фирмата, предприятието или организацията; какво е състоянието на финансово-контролната дейност в съответната фирма, предприятие или организация; нарушени ли са производствени процеси; могат ли наличните авоари да осигурят финансово-икономическата дейност на съответното юридическо или физическо лице и др.

Стокова експертиза

 

Предмет на експертизата:къде и кога е произведена определена стока; спазени ли са изискванията на БДС и ако не са спазени, кои от тях са нарушени; какви технологии са използвани съвременни или остарели и неприложими за подобен вид стока; по какъв начин е произведена стоката фабрично или занаятчийски; какво е качеството на стоката; съответства ли цената на пазарните изисквания и ако не съответства, по които пера е завишението; етикетът на стоката отговаря ли на нейната същност; съхранявана ли е стоката съгласно естеството й; спазени ли са изискванията за съхранение и ако не са спазени, на какво се дължи това; по какъв начин е съхранявана стоката; налице ли са условия за нейното съхраняване или се е разчитало на случайност, за да не се стигне до правонарушение; кой е нарушил изискванията за съхраняване на стоката; по какъв начин е транспортирана стоката и в съответствие с естеството й допустимо ли е това; как е доставена стоката за реализацията й; какъв е бил амбалажът и отговаря ли той на естеството на стоката; осигурени ли са предварително условия за съхраняване на стоката до предаването й на купувача; уведомен ли е предварително купувачът, за да осигури условия за съхраняване на стоката, преди тя да му бъде предадена; какви транспортни и други експедиционни и митнически документи е трябвало да съпровождат стоката; кои са причините, довели до неправомерния резултат, и др.