ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертиза на човешки трупове

Предмет на експертизата: коя е причината на смъртта; кога е настъпила смъртта; има ли причинна връзка между телесната повреда и настъпилата смърт; има ли белези на новороденост; каква е продължителността на преживяване при труп на новороденото; медицинска идентификация при неизвестен труп и трупни части, и др.

Експертиза на телесно увреждане

 

Предмет на експертизата: какъв е видът и характерът на уврежданията (охлузвания, кръвонасядания, рани, разкъсване, размачкване, натъртване на тъкани и органи, общо сътресение, изкълчвания, счупвания, изгаряне и т.н. ); каква е локализацията на телесните увреждания ; какъв е механизмът на причиняване на телесните увреждания; с какъв вид, предмет, вещество или друго средство е причинено телесното увреждане; може ли телесната повреда да е причинена от самия пострадал ; какъв е медикобиологичният характер на телесните повреди; каква е давността на телесното увреждане; каква е последователността на телесните увреждания; до каква степен се уврежда здравето на пострадалото лице чрез всяко от причинените есниму тел увреждания; каква е продължителността на разстроеното здраве на лицето, на което е причинено телесното увреждане; какъв е възстановителният период за здравето на лицето; да се направи прогноза и прецени загубата на работоспособността; какво е било здравословното състояние на пострадалия преди причиняването на телесните увреждания; ако има предшестващо увреждане оля ванеилизаб, как то се е повлияло от получените телесни повреди; при настъпила смърт, дали тя е във връзка с причинената телесна повреда; и др.

Тъй като този вид ескпертиза е широкоспектърен и често срещан в практиката, Ви предлагаме основните въпроси, на които заключението трябва да отговори при някои типични случаи:

Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при увреждания от твърди тъпи предмети:

Какъв е видът и характерът на причинените увреждания?

Какъв е механизмът на възникване на уврежданията?

Какъв е видът (типът) на удрящата повърхност на твърдия тъп предмет (плоска, ръбеста, закръглена и др.)? По възможност да се определи формата и да се идентифицира самият предмет.

Каква е била силата и посоката на действие на предмета и дали уврежданията са причинени от един и същ предмет или няколко?

Какъв е броят на ударите и каква е тяхната последователност? Ако е настъпила смърт, кое от уврежданията е причинило смъртта?

В каква поза или положение се е намирал пострадалият в момента на причиняване на уврежданията (по възможност)?

Да се установи могъл ли е пострадалият след нанасяне на нараняванията да извърши самостоятелни действия и какви (да се придвижи, да говори и др.)?

Каква е давността на уврежданията? Дали са прижизнени или посмъртно причинени?

Могъл ли е пострадалият сам да си причини уврежданията? При отговора на този въпрос трябва да се има предвид, че в повечето от случаите е невъзможно по медицинските данни да се установи дали нараняванията са нанесени от чужда или от собствена ръка.

Какъв  е  медико-биологичният  квалифициращ  признак  на телесната  повреда  при преживяване?

Съответстват ли медицинските данни, установени при изследването на пострадалия, на тези от предварителните сведения по случая?

Дали причинените телесни увреждания са предизвикали интензивни болки, особени мъки и изключителни страдания?

При настъпила смърт има ли причинна връзка между  нея  и нанесената телесна повреда?

При смъртен изход да се установи причината на смъртта и нейната генеза.

Какъв е темпът на настъпилата смърт (мигновено, бързо, бавно) и по възможност нейният интервал?

Смъртта неминуема ли е била, или е могла да се предотврати при навременно дадена медицинска помощ?

Ако са установени признаци на въздействие на други фактори (алкохол, други отрови, измръзване и пр.) или заболявания, да се посочи тяхната връзка и значение за настъпването на смъртта.

Дали причинените увреждания, довели до смъртта, са предизвикали продължителни

особени мъки и страдания? Преди колко време е настъпила смъртта?

 

Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при автомобилна травма:

2. Какви следи и повреди има по дрехите и увреждания по тялото на пострадалия (живо лице или труп), какъв е техния вид и локализация?

3. Какъв е механизмът на причиняване на уврежданията поотделно и в тяхна съвкупност (удар от части на автомобила, сътресение, притискане или триене)?

4. Какво е било взаимното разположение между пострадалия и автомобила в момента на съприкосновение с тях и за какъв вид автомобилна травма се касае (блъскане, прегазване, изпадане от автомобила и др.) ?

5. Къде (в коя част на тялото), в каква посока (направление) и с каква сила са нанесени първоначалният и следващите удари?

6. От каква част на автомобила са причинени уврежданията (от бронята, фара, колелата, каросерията и др.)? Ако увреждането е от колело, за пълно или непълно прегазване ли се касае, с едно или две колела ли е станало (по възможност да се уточни предни или задни) и през коя част и в какво направление е станало прегазването?

7. В   каква   последователност   и   от  едно   моторно   превозно   средство   ли   са  причинени уврежданията или от няколко?

8. От какъв вид автомобил са причинени уврежданията (лек или товарен автомобил, автобус и др.) и дали те могат да се получат от посочения конкретен автомобил?

9. Какво е било разположението на пострадалите в автомобила в момента на удара (кой е бил на волана, на предната седалка до шофьора и т. н.)?

10.Какво е било здравословното състояние на пострадалия в момента на травмата, имал ли е физически недостатъци (слепота, глухота, болести на опорно-двигателния апарат), които да са способствали травмата?

11 .Консумирал ли е пострадалият алкохол, лекарства и др., които да са повлияли психомоторните му функции ?

При ПТП с пострадал пешеходец е особено наложително назначаване на комплексна медико-автотехническа експертиза (съдебен медик, инженер ДВГ, евентуално физик и др.), когато трябва да се решат задачи като: определяне мястото на удара, скоростта на движения на МПС, опасна зона, механизъм на ПТП, предотвратим ли е ударът и др.

Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при увреждания от остро оръжие:

Установените увреждания дали са причинени от остър и от какъв вид остър предмет?
Всички наранявания от един и същ остър предмет ли са причинени или от няколко?

Какъв      е      броят      на      ударите,      тяхната      посока,      последователност  и силата на ударите?

Каква е била широчината и минималната дължина на действалото прободно или прободно-порезно оръжие?

Какво е било положението на пострадалия и извършителя в момента на нараняването (прав, легнал и т.н.)?

♦ Съответстват ли нараняванията по трупа на повредите по дрехите?

Има ли характерни особености по нараняванията (вкл. и по повредите на дрехите), които да позволяват идентифицирането на действалото оръжие?

Има ли защитни рани, които да говорят за самоотбрана или борба?

Могъл ли е пострадалият сам да си причини установените наранявания?

Въпроси на съдебномедицинската експертиза при наранявания с огнестрелни оръжия:

Дали установените увреждания са причинени от огнестрелно оръжие?

Да се установи кое е входното и кое е изходното отвърстие както по тялото, така и по дрехите, с които е бил облечен пострадалият (ако има повреди по тях) и направлението на огнестрелния канал в тялото и дрехите?

Да се определят разстоянието, от което е даден изстрелът, броят и последователността на огнестрелните наранявания и колко изстрела са дадени?

Какво  е  било  положението  на тялото  в  момента на  причиняване  огнестрелните наранявания съобразно данните от огледа на местопроизшествието?

Да се определят видът и калибърът на оръжието, от което е бил произведен изстрелът?

Могъл ли е пострадалият сам да си нанесе установените наранявания и да извърши определени действия след получаване на уврежданията?

7. Кое от огнестрелните наранявания е довело до смъртта?

8. Има ли други увреждания, от какво са причинени, фактори (употреба на алкохол, охлаждане и др.) и какво е тяхното значение за настъпването на смъртта в конкретния случай?

При огнестрелните наранявания е особено наложително назначаване на комплексна медико-балистична експертиза (съдебен медик, криминалист, оръжейник и др.), когато трябва да се решат задачи като: определяне разстоянието, от което е даден изстрелът, вид, калибър на оръжието и особености на заряда му и др.

Експертиза на кръв

Предмет на експертизата: дали изпратеното за изследване вещество е кръв; човешка или животинска е изпратената за изследване кръв /ако е животинска, от какво животно; каква е кръвногруповата принадлежност на човешката кръв; от какъв пол е човешката кръв и от коя част на тялото е изтекла, и др.

Експертиза на семенна течност

Предмет на експертизата: има ли сперматозоиди по изпратения за изследване обект; от човек или животно са сперматозоидите; ако сперматозоидите са от човек, да се установи неговата кръвногрупова принадлежност; възможно ли е изпратената за изследване сперма да е произхожда от обвиняемия или друго посочено от разследващия орган или съда лице, от обвиняемия или друго посочено от разследващия орган или съда лице произхожда спермата (ДНК експертиза) и др.

Експертиза на косми

Предмет на експертизата: представляват ли косми изпратените за изследване обекти; от човек или животно са космите; от коя част на тялото са отделени съответните косми; космите отскубнати ли са или са естествено паднали; има ли механични увреждания върху космите и чрез какво средство могат да бъдат причинени; има ли термично въздействие върху космите; възможно ли е изпратените за изследване косми да произхождат от дадено лице, произхождат ли от дадено лице (ДНК експертиза), и др.

Експертиза на кости

Предмет на експертизата: от човек или животно са изпратените за изследване кости; от коя част на тялото е съответната кост; от какъв пол е бил човекът, чиято кост се изследва; каква е приблизителната възраст на човека,чиято кост е изпратена за изследване; какъв е приблизителният ръст на човека; каква е давността на погребението, и др.

Експертиза за установяване на родителски произход

Предмет на експертизата: изключва ли се предполагаемият мъж като биологичен баща на детето при дадена майка или е възможен такъв; каква е вероятността мъжът, който не се изключва като биологичен баща на детето, да е истинският му баща; изключва ли се посочената (претендиращата) жена като биологична майка на детето, чието майчинство се оспорва, или е възможна такава; каква е вероятността жената да е майка на детето, и др.

Експертиза за установяване на полова принадлежност

Предмет на експертизата: установяване половата принадлежност на лицето и причините за неправилното му определяне, като и налице ли са аномалии в анатомичното устройство на външните полови органи и признаците на кой от двата типа преобладават мъжки или женски; към кой тип се отнасят вътрешните полови жлези (тестиси, яйчници) и съответстват ли на тях анатомичното и функционално състояние на външните полови органи и вторични полови белези; установяване налице ли е междинно полово състояние (хермафродитизъм) и от какъв тип лъжлив или истински, мъжки или женски,и др.

Експертиза за установяване на полова зрялост и детеродна способност

Предмет на експертизата: какво е общото анатомично, физиологично , психично и интелектуално развитие на лицето и отговаря ли на действителната му възраст; в какъв етап на анатомично и физиологично развитие са външните му и вътрешни полови органи; настъпила ли е анатомична и физиологична годност на половите органи за пълноценно изпълнение на основната им (детеродна) функция без опасност за здравето; анатомично правилно ли е оформен половият му член; налице ли са анатомични или функционални причини, които да възпрепятстват възможността за проникване във влагалището на жената; каква е причината, обусловила невъзможността за осъществяване на съвкупление; анатомичната и функционалната годност на тестикулите да произвеждат нормални, живи, годни да се придвижват през спермалните пътища сперматозоиди с възможност да оплодят яйцеклетката; както и каква е причината, която възпрепятства това; анатомично правилно ли е оформен половият й орган и влагалище, което да допуска проникването на мъжки полов член; налице ли са анатомични или функционални причини, както и каква е причината, обусловила невъзможността за осъществяване на съвкупление; каква е анатомичната и функционалната годност на матката, маточните тръби и яйчниците, годността им да произвеждат яйцеклетки и да допуснат проникване в тях на сперматозоиди; каква е анатомичната и функционалната годност за израждането на плода през естествените родови пътища на жената; каква е причината, обусловила разстройство на половите функции със или без причиняване на детеродна неспособност, средствата и начините , с които са причинени, и др.

Експертиза по писмени данни от медицинско естество

Предмет на експертизата: установяване медико-биологичен характер на телесно увреждане; установяване на причинна връзка между телесно увреждане и настъпила впоследствие смърт; установяване правилността на медицинските действия при съмнение за лекарска грешка; нещастен случай, при оказване или не оказване на медицинска помощ и отговорност на медицинските лица, допуснали професионални правонарушения, незаконно лекуване, криминален аборт и много други въпроси, свързани с медико-биологичното състояние, по което своевременно не е назначена експертиза или при възникване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за решаване на делото, и др.

ДНК експертиза

Предмет на експертизата: произхожда ли представеният биологичен материал от конкретно лице; съвпада ли ДНК-профилът на биологичната следа, иззета от местопроизшествиетофил с ДНК-про на лице, регистрирано в Националната ДНК база данни; съвпада ли ДНК-профилът на конкретно лице с ДНК-профила на иззети от местопроизшествието следи или биологични продукти, съдържащи се в Националната ДНК база данни; идентификационно изследване на биологичен материал от труп с неустановена самоличност чрез сравнение с ДНК профилите на вероятните биологични майки, бащи и деца, и др.