ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

ПСИХИАТРИЧНА И ПСИХОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Психиатрична експертиза

Предмет на експертизата: лицето страда ли от някакво психическо заболяване или умствена изостаналост; разбирало ли е свойството и значението на действията си по време на престъплението и в състояние ли е било да ръководи постъпките си; в момента на извършване на престъплението психическото състояние на изследваното лице позволявало ли му е да предвиди последствията от своите действия; има ли отклонения от нормалното психическо състояние в момента на изследването и ако има, в какво се изразява; страда ли от хроничен алкохолизъм или наркотична зависимост; има ли необходимост от прилагане на принудителни медицински мерки.

Психологическа експертиза

Предмет на експертизата: каква е общата психологическа характеристика на изследваното лице; кои негови психически свойства оказват доминиращо влияние върху поведението му; какви основни мотиви определят поведението на изследваното лице; индивидуалните особености на личността на изследвания оказват ли влияние върху способността му за възприятие и оценка на определени факти и явления; доминиращият мотив; показанията му съответстват ли на неговата възраст и интелект; в каква степен се поддава на внушение; не симулира ли някакви сензорни недостатъци /глухота, немота, глухонямост, слепота/ и др.