ВЕЩИТЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ – EТИЧНИ
СТАНДАРТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ
ВЪРХУ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Закон за съдебната власт

Граждански процесуален кодекс

Административнопроцесуален кодекс

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Наредба№1 от 16 януари   2008г.  за  вписването,    квалификацията  и възнагражденията на вещите лица.

Наредба №2 от 26.10.2011г.   за   условията   и   реда   за   извършване   на съдебномедицинските,  съдебно-психиатричните  и  съдебно-психологичните експертизи,    включително   и       за   заплащане   разходите   на   лечебните заведения/ДВ бр.91 от 18.11.2011г./

Наредба №  16 от 13.05.2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства

Наредба №1461 за   съдебно-счетоводните   и   финансово-икономическите експертизи.

Наредба №1 от 12.01.1996 за автотехническите експертизи

Наредба № 5 от 14 февруари 2008 г. за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл.151,ал.4 от Закона за кредитните институции.

Наредба №10 за съдебните и арбитражните експертизи. Постановление № 111 на МС  от 16 август  1975г.  за подобряване организацията на съдебните експертизи.