expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.“ Бил Гейтс

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.

E-mail Print PDF
Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2

ИЗТЕГЛИ

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
от ......................................................................................................................................................................................................... ,
ЕГН ......................., пост. адрес ................ , тел./факс ........................, моб. .........................., e-mail: ......................................,
назначен за вещо лице по .................................................. № ..................../.......................... г.
на .........................................................................................................................................................................................................
(орган, назначил експертизата)

 

ДД.ММ.ГГ Дата/Час
Описание на извършената работа
Възнаграждение (лв.)
Разходи (лв.)
на час
време
сума
вид
сума
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
 
 
       
СТОЙНОСТ
 
СТОЙНОСТ
 

 

 
Добавка за особено сложна и специфична експертиза:
......................................................................  стойност (лв.).
Добавка за експертиза, извършена в почивни дни
или национални празници:
......................................................................  стойност (лв.).
Обща сума за плащане ...............................................  лв.,
дължими от бюджета/набирателната сметка.
Сумата да бъде преведена по сметка с IBAN № ................................................ , банков код ................................................. ,
при банка ............................................................................................................................................................................................
                                                                     ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 НК.
Гр. ...........................................                            Вещо лице: ……..............................................
Дата: ......................................
 
 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Документи СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г.