КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

Задължителни изисквания, на които трябва да отговаряте, за да станете вещо лице.

 

За да бъдете вещо лице, следва да предприемете действия за вписването Ви в списъка с вещи лица. Такъв списък съществува във всички съдебни райони и се актуализира ежегодно. Проверете предварително дали отговаряте на законовите изисквания, за да бъдете вписан в този списък.

Съгласно чл. 13 от Наредбата тези условия са:

да сте навършил 18 години и да сте дееспособен;

да сте завършили професионално образование и притежавате съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза, съобразно Приложение №  1 от Наредбата №1;

да имате най-малко 5 години стаж по специалността;

да не сте осъждани за престъпление от общ характер;

да не сте лишени от право да упражнявате професия или дейност;

да не осъществявате функции по правораздаване в системата на съдебната власт, т.е да не сте съдия, прокурор, орган по разследването;

да имате разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин.

Какво по-конкретно означава всяко едно от тези условия и какви документи следва да подготвите, за да ги удостоверите?

1. Кандидатът за вписване в списъка с вещи лица трябва да е дееспособен, т.е да не е поставен под запрещение от съда, да може да ръководи постъпките си и да носи отговорност за тях.

2. За да удостоверите, че сте завършили професионално образование и притежавате съответните специални научни знания в определена област на познание наука, изкуство, техника,  занаят,  следва да представите диплом  за завършено  образование, съответни удостоверения и сертификати.

Изключително важно условие при подаване на заявление да бъдете вписани като вещо лице е ясно, точно и подробно да опишете професионалната си квалификация, както и възможно най-конкретно областта, в която притежавате специални знания и умения, с които действително бихте мог да сте полезен на съда. Липсата на такова описание на професионалните Ви качества, знания и умения, което да е разбираемо , точно и ясно, ще затрудни съда да прецени дали Вие сте подходящият експерт, от чиято помощ се нуждае при решаване на конкретния правен спор.

Прилагат се документи, които удостоверяват наличието на минимъм 5 години стаж по специалността. Такива могат да са: копие от трудова книжка, от осигурителна книжка или документ, доказващ наличие на служебно правоотношение. Трябва да имате предвид, че наличието на изискуемия стаж от 5 години следва да е по специалността, за която кандидатствате да бъдете вписан като вещо лице. Например, ако желаете да бъдете вписан като вещо лице по съдебни счетоводни експертизи, е необходимо да представите документ, че сте работили 5 години като счетоводител. Ако желаете да бъдете вписан като експерт специалист по автотехнически експертизи, трябва да представите документи, от които е видно, че 5 години сте работили като специалист по транспорта, по организацията на транспорта, по ремонт на автомобили, като оценители на транспортни средства и т.н. Наличието на 5 години стаж по специалността се преценява към момента на кандидатстване за вписване в списъка с вещите лица.

 

Може да поискате да бъдете вписан за вещо лице по повече от една области на познанието, стига да удостоверите наличие на минималния стаж във всяка. Това важи и в случаите, когато междувременно сте придобили допълнителна професионална квалификация и искате да бъдете вписан като експерт и по нея.

4. Условието да докажете, че не сте осъждан за престъпление от общ характер става чрез представяне на свидетелство за съдимост, издадено Ви от районен съд. Искане да Ви  бъде издадено свидетелство за съдимост можете да направите до всеки районен съд в страната чрез подаване на заявление по образец, който се предоставя от съда. В заявлението отбележете изрично, че е необходимо да послужи пред съда във връзка с подаване на заявление за вписване в списък на вещите лица. Не забравяйте, че при подаване на заявление трябва да носите лична карта и акт за раждане оригинал.

5. Трябва да знаете, че документи за вписване в списъка на вещите лица се разглеждат от съда веднъж годишно в края на месец септември началото на месец октомври на съответната година. Свидетелствата за съдимост имат валидност 6 месеца от датата на издаването им и това изрично е отбелязано в тях. Следователно, подавайки документите си с искане да бъдете вписан в списъка на вещите лица,  трябва да се съобразите с това обстоятелство и да
представите свидетелство за съдимост, чиято валидност няма да е изтекла към началото на месец октомври на съответната година.

6. Да докажете, че не сте лишени от право да упражнявате професия или дейност за определен период от време, също е сравнително лесно. Обстоятелството дали едно лице е било осъдено чрез налагане на такова наказание се проверява и удостоверява при издаване на свидетелството за съдимост. По аналогичен начин стоят нещата и когато лицето е било освободено от наказателна отговорност чрез налагане на административно наказание. Що се отнася до установяването на обстоятелството дали едно лице не лишено от право да упражнявате професия или дейност по административен ред, това става чрез подаване на декларация, като декларираните обстоятелства трябва да отговарят на действителността, тъй като за неверни твърдения се носи наказателната отговорност.

7. Следващото условие , на което трябва да отговаряте, за да бъдете включен в списъка за вещите лице за съответния съдебен район, е да не работите в съдебната система като съдия, прокурор, орган по разследването. Спорно е дали, ако работите в някои от органите на съдебната система и работата Ви не представлява осъществяване на функции по правораздаване, е допустимо да бъдете назначен като вещо лице. Според нас, ако Вие работите на експертна длъжност или сте експерт, няма пречка да се явявате и да бъдете вещо лице по дела.

8. Последното условие, посочено в Наредбата, касае случаите, когато в списъка на вещите лица иска да се впише лице, което не е български гражданин. Такива хипотези са сравнително редки, но е възможно чужди граждани да кандидатстват и да искат да бъдат вписани в списъка на вещите лица за съответния съдебен район. За целта е необходимо да представите документ, удостоверяващ, че имате разрешение за постоянно пребиваване в Република България.

При преценката си дали да включи даден специалист в списъка на вещите лица, съдът има предвид още дали той не е изключван от списъка на вещи лица и дали се ползва с добра репутация като специалист и както гражданин. Затова във Ваша полза ще бъдат взети предвид препоръки от съсловни, професионални, експертни и други организации и лица, ако представите такива.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

След като сте извършили проверка дали отговаряте на всяко едно от условията, за да бъдете вписан в списъка на вещите лица, трябва да подготвите пълен комплект от необходимите документи и да ги представите пред окръжния или административния съд във Вашия съдебен район.

За вписване в списъка кандидатите за вещи лица представят:

1. заявление по образец и

2. документите посочени в чл. 17 от Наредба №1:

1. лична карта копие;

2. диплом    за    завършено     професионално    образование    (вкл.сертификати     и    други удостоверителни документи) нотариално заверено копие;

3. свидетелство за съдимост, издадено да послужи пред съда за вписване в списъка на вещите лица и валидно към м.октомври на съответната година;

4. декларация-съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица и за удостоверяване на липсата на пречки за това и декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

5. документи, удостоверяващи стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;

6. разрешение   за   постоянно   пребиваване   в   Република  България,   ако   лицето   е   чужд гражданин;

7. удостоверение   за   ниво   на   достъп   до   класифицирана   информация,   ако   кандидатът притежава такова;

Чрез подписването им гражданите декларират, че не съществуват пречки да бъдат вписани като вещи лица. Това е необходимо, тъй като някои от условията, на които трябва да отговарят кандидатите, не могат да бъдат удостоверени по друг начин. Имайте предвид, че за посочване на неверни данни в декларациите се носи наказателна отговорност.

В случай, че представите допълнително и препоръки от професионални и други организации и лица, те трябва да съдържат име и информация за контакт с лицето, подписало препоръката.

Обръщаме Ви внимание на значението на декларацията съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещите лица подписването й, освен съгласие за вписване в списъка, означава още и даване на съгласие посочените в нея адреси и телефони за контакт да бъдат въведени в списъка на вещи лица на съда и да бъдат предоставяни на страните по дела, по които вещото лице е назначено. Чрез списъка на вещите лица тези данни добиват известна публичност, тъй като той се обявява на интернет страницата на съда, в обобщения списък на вещите лица в страната, също достъпен по електронен път на www.ams.justice.bg6 и на други места. Тази публичност няма как да бъде избегната, тъй като ролята на вещото лице по делото изисква с него да може да бъде установен контакт от страна на съда и страните, когато му бъде възложена експертиза.

 

Тук е мястото да отбележим, че ако един кандидат има разрешение за достъп до квалифицирана информация, то следва да отбележи, а и да представи удостоверение за това обстоятелство при подаване на документите за вписване в списъка на вещите лица. Такова удостоверение може да бъде извадено и представено в съда и по-късно. (Виж раздел Kакво трябва да знаят вещите лица , включени в списъка) Наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация създава възможност за конкретното вещо лице да бъде назначавано като експерт по дела, когато за даване на отговор на конкретни въпроси от значение за правилното решаване на делото е необходимо експертът да се запознае и да провери документи, които съдържат класифицирана информация.

КОГА, КЪДЕ И КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ?

След като сте проверили, че като специалист в съответната област на науката, техниката и изкуството отговаряте на всички условия за вписване в списъка на вещите лица и сте подготвили пълен комплект от необходимите документи, трябва да ги представите пред окръжния или административния съд във Вашия съдебен район.

Във всеки съдебен район на окръжен и административен съд/който е общ за тези съдилища и обичайно съвпада с административно-териториално деление на страната на области/ се изготвя списък на вещите лица и веднъж годишно се допълва и изменя. Списъкът на специалисти, утвърдени за вещи лица на съдебния район, се изготвя от съвместна комисия от магистрати от съдебния район и поради това няма значение в кое от двете съдилища ще ги подадете.

Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховна административна прокуратура, при необходимост, утвърждават отделни списъци на вещите лица за нуждите на своята дейност.

Изменение и допълнение в списъците на вещите лица се извършва един път годишно, като документи от кандидатите за вписване в списъка се приемат от началото на месец август до края на на месец септември. В по-малките съдилища или съдилищата, в чиито списъци липсват специалисти от определени области, се практикува прием на ументидок целогодишно. В този случай заявлението, подаденото от експерта, желаещ да участва в изготвянето на ескпертизи, се предоставя за сведение на съдиите и съдебните служители и се отразява в локалната база данни на този съд. Ескпертът ще бъде добавен в официалния списък при годишната актуализиция.

Обикновено в началото на съдебната ваканция във всеки окръжен и административен съд се поставя съобщение, че се приемат документи на граждани, които са специалисти в определена област на познанието и желаят да бъдат включени в списъка на вещите лица от този съдебен район. Съобщението за тази „изборна” кампания по приемане на документи съдържа информация за:

необходимите документи, които следва да бъдат представени;

крайният срок и мястото на приемане на документите на кандидатите;

Съобщението се публикува и на интернет страницата на съда. Тъй като в различните съдилища оперативната организация може да е различна, препоръчваме да проверите на интенет страницата къде и при кого трябва да подадете документите. При подаването на документите служителят ги проверява и в случай, че не сте представили конкретен документ или че даден документ не може да удостовери определени обстоятелства, Ви дава съответни указания.

Важно е да имат предвид, че освен на хартиен носител, целият комплект от документи трябва да бъде представен на съда и на електронен носител (в сканиран вид). Това е необходимо, за да Ви бъде открито досие като вещо лице в бъдещата електронна база данни.

За Ваша информация тук следва да посочим, че освен всеки гражданин, който притежава експертни знания и опит в определена област на познанието и желае да бъда вписан в списъка на вещите лица, предложение за включване в списъците могат да правят и министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации, научни институти и висши учебни заведения. Предложението се адресира до Председателя на съответния орган на съдебната власт, като същото се изготвя на хартиен и технически носител и съдържа данни за трите имена на предложения експерт, научно звание или степен, адрес за кореспонденция, образованието и специалността му, както и мотиви на съответния орган, направил предложението. Поради експертната преценка на предложителя, в този случай се счита, че така предложеният специалист отговаря на законовите изисквания и следва да бъде включен в списъка на вещите лица за съответния съдебен район. Такива предложения могат да бъдат направени до комисията, която утвърждава списъка във всеки съдебен район до края на месец септември на съответната година.

КРИТЕРИИ ЗА ПРЕЦЕНКА ОТ КОМИСИЯТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ

Как се извършва на практика вписването на един експерт в списъка на вещите лица за съответния съдебен район

Утвърждаването на новите  кандидати за вещи лица,  промените  в съществуващия списък, както допълването и заличаването на вещите лица се извършва от комисия в състав : Председателят на Апелативен съд или определен от него съдия; Апелативният прокурор или определен от него прокурор; Председателят на Окръжния съд; Председателят на Административния съд; Окръжният прокурор В комисията за съдебен район София град са включени, освен посочените по горе административни ръководители на органи от съдебна власт още: Председателят на Апелативния специализиран съд или определен от него съдия; Ръководителят на Апелативната специализирана прокуратура или определен от него прокурор, Председателят на специализирания наказателен съд и ръководителят на специализираната прокуратура.

Комисията се свиква и насрочва заседание по инициатива на някой от своите членове през месец октомври.

Преди това обаче постъпилите документи от кандидати за вещи лица или от вече вписани вещи лица, които искат вписване на определена промяна в данните, се проверяват. Ако е необходимо, се извършва и допълнително проучване на кандидатите от възложители на експертизи в органите на съдебната власт, ако лицето вече е работило като вещо лице, от посочените в неговата професионална биография възложители на работа и други лица, които биха имали впечатления за лицето. Цялата информация се подрежда и предоставя на вниманието на Комисията.

Заседанието на Комисията обикновено се протоколира, като се отразяват решенията относно уважаване на подадените заявления и съответно взетите решения, заедно със мотивите за тях относно неуважените заявления. В случай, че такъв протокол не Ви бъде предоставен, бихте могли да изискате информацията със заявление по Закона за достъпа до обществена информация, процедурата за което е обявена на интернет страницата на съда в Правила за достъп до обществена информация.

Комисията се произнася с решение по всяко едно заявление , в резултат на което се изготвя новият списък на вещите лица за съответния съдебен район. Така изготвеният списък се подписва от всички членове на комисията23 и в края на месец октомври, но не по-късно от 14 ноември на съответната година, в съотвествие с изискванията на чл.402, ал.3 от Закона за съдебната власт34, се изпращат на министъра на правосъдието, както и за обнародване в Държавен вестник. В началото на месец януари следващата година, списъкът се публикува в интернет страниците на съдилищата. Важно е да знаете, че това е моментът, след който можете да бъдете назначаван от съда като вещо лице.

КАКВО СЛЕДВА СЛЕД УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ

Един изключително важен въпрос е дали след като веднъж сте подали документи и сте вписан в списъка на вещите лица за съответния съдебен район,Вие имате някакви други задължения.

В тази връзка е важно да знаете, че някои съдилища на определен период от време извършват проверка дали лицата в списъка продължават да отговарят на законовите изисквания. Това е необходимо, тъй като е възможно междувременно да са възникнали обстоятелства, които възпрепятстват възможността лицето да продължи да работи като вещо лице. За да се удостовери, че такива не са налице от вече вписаните в списъка щиве лица,може да се изисква да представят актуално свидетелство за съдимост, както и отново да попълнят някои от декларациите, които се подават при първоначалното вписване или декларации, които се попълват само от експерти, които вече са вписани в спъсъка с вещите лица. Ако бъдете уведомени за горното чрез съобщение, електронна поща или по друг начин, е необходимо да предоставите документите в указания срок. Актуализирането на информацията за Вашия статус е от полза за това съдът да Ви възлага експертизи, имайки увереност, че назначава експерт, който отговаря на условията на закона да бъде вещо лице.

ЛЕГИТИМИРАНЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ. КАРТА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ

На всички вписани в списъка на вещите лица експерти се издава карта на вещото лице по образец,утвърден с решение на ВСС.