expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Бизнесът е най-увлекателната игра, в която максимум хазарт се съчетава с минимум правила.“ Бил Гейтс

Процедура за членовете на ГС към ВСС

E-mail Print PDF

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ГС КЪМ ВСС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС И В ЗАСЕДАНИЯ НА ПЛЕНУМА И КОЛЕГИИТЕ НА ВСС

Чл. N1 (1)Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва в заседания на комисиите към пленума и на комисиите към колегиите на ВСС, ако целите и дейността на организацията са свързани с ресора на съответната комисия.

(2 ) В случаите по предходната алинея, представителят на организацията, член на Гражданския съвет, има право на изказване, като е длъжен да се съобразява с установения ред за водене на заседанието.

Чл. N2 (1)Представител на организация, член на Гражданския съвет, може да участва в заседание на пленума на ВСС или на колегиите към ВСС, когато в дневния ред на зесадението е предвидено да се обсъжда нормативен или общ административен акт касаещ целите и обхвата на дейност на съответната организация.

(2) В случаите по предходната алинея представителят на организацията, член на Гражданския съвет, има право най-малко на едно изказване.

Чл. N3 (1)Извън случаите по чл. N2, представител на организация, член на Гражданския съвет, може да присъства на заседание на пленума на ВСС или на колегиите към ВСС, когато в дневния ред на заседанието е предвидено да се обсъжда въпрос свързан с целите и обхвата на дейност на съответната организация.

(2) В случаите по предходната алинея, председателстващият заседанието може да даде думата за изказване на представителя на организацията, член на Гражданския съвет.

Чл. N4 За участието си по чл. N1 и чл. N2 и за присъствието си по чл. N3 организациите, членове на Гражданския съвет, уведомяват председателстващия пленума, съответно председателя на съответната колегия или комисия към ВСС не по-късно от деня предхождащ съответното заседание.


 

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Процедура за членовете на ГС към ВСС