expert-bg.com
 

Мисъл на деня

“Успехът обикновено идва при тези, които са твърде заети да го търсят.” Хенри Дейвид Торо

Годишен план за дейността на Гражданския съвет на ВСС през 2017 г.

E-mail Print PDF

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС ПРЕЗ 2017 г.: 

месец Януари 2017 г.

1. Обсъждане на Проекта на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

2. Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници.

3. Обсъждане на Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

4. Обсъждане на Проекта на Наредба за воденето, съхранението и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

5. Обсъждане на Проекта на Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт. 

месец Февруари 2017 г.

1. Обсъждане на Годишен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2017 г. и принципни правила за организация на работата. 

месец Март 2017 г.

1. Изпълнение на ангажиментите на Гражданския съвет към ВСС по Мярка 6.4.2. по Специфична цел 4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, съгласно Акт № 56/08.07.2016 г. на ГС към ВСС.

2. Обсъждане необходимостта от разработване от държавните органи, включително Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет, на комплексни мерки - организационни и нормативни, за увеличаване на правната сигурност в правния обмен с недвижими имоти. Докладчик: Българска асоциация на съдиите по вписванията 

месец Април 2017 г.

1. Правна рамка на дейността на независимите оценители в България, проблемни области и предложения за подобряване на нормативната уредба. Докладчик: Камара на независимите оценители в България 2. Актуална проблематика в съдебната експертиза. Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“ 3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Май 2017 г.

1. Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС относно актове на Гражданския съвет.

2. Преглед на изпълнение на мерките, заложени в доклада на Европейската комисия за м. Януари 2017 г. Докладчик: Институт за пазарна икономика

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Юни 2017 г.

1. Ресурсно обезпечаване на дейностите в областта на правосъдието, вкл. бюджет на съдебната система и материално осигуряване (сграден фонд и други). Докладчик: Институт за пазарна икономика и БА ВЛЕК

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС. 

месец Юли 2017 г.

1. Мониторинг на напредъка по изпълнението на пътните карти за изпълнение на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система. 2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Септември 2017 г.

1. Мониторинг на напредъка по изпълнението на реформата по въвеждане на електронно правосъдие. Проблематика и предложения. Докладчик: Българска съдийска асоциация

2. Съгласуване предложение за промяна правилата за работа в администрацията в органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП. Докладчик: Националното сдружение на съдебните служители и Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Октомври 2017 г.

1. Актуална проблематика, свързана с приложението на нормативните изменения в Наказателния кодекс и Наказателно - процесуалния кодекс. Докладчик: Асоциация на прокурорите в България и Камарата на следователите в България

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Ноември 2017 г.

1. Алтернативни методи за решаване на правни спорове – арбитраж и медиация. Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“

2. Реформата в юридическото образование. Докладчик: Институт за пазарна икономика

3. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС.

месец Декември 2017 г.

1. Обобщение и анализ на дейността на Гражданския съвет за 2017 г. Набелязване на приоритети за работата през 2018 г. и обсъждане на годишен план за дейността на съвета за 2018 г.

2. Актуални теми, поставени за обсъждане от ВСС

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Годишен план за дейността на Гражданския съвет на ВСС през 2017 г.