Професионални експертизи, експертни оценки, анализи и консултации

 

Българската Асоциация на Вещите Лица и Експертите е специализирана в предлагането на високо професионални експертни услуги и консултации от сборни екипи вещи лица и експерти в съответните области необходими за нуждите на:

♦             правоохранителната   от всички нива (Съд, Прокуратура,
Следствие, Адвокатура, МВР, Арбитражни съдилища)}

♦             банкови и небанкови финансови институции;

♦             други сфери на обществения живот.

 

Основните услуги на “БА ВЛЕК” са:

1. Предоставяне на компетентни консултации и изготвянето на експертизи, необходими за нуждите на правоохранителната система от всички нива (Съд, Прокуратура, Следствие, МВР, Арбитражни съдилища и др.) фирми, дружества, браншови организации, финансови институции, застрахователни компании, банки и др.

2. Изготвянето на експертизи и експертни оценки от лицензирани експерти и оценители на недвижими имоти, на машини и съоръжения, на цели предприятия и интелектуална собственост.

3. Разглеждане оценките като отделен сегмент от цялата гама на услуги, които представляват интерес. Това са възможности за консултации, експертизи и оценки на цялото дружество, определяне на справедливи пазарни цени на акции и дялове, разработване на модели за увеличаване на капитала с апорти, оптимизация и използване на активите и др.

4. Изготвяне на експертизи и оценки от лицензирани експерти и оценители на щети на фирми, обекти, имоти и др. при настъпване на Застрахователно събитие.

5. Извършване на количествен и качествен контрол на стоки, вземане на средни проби, аварийни констатации и разработване на системи по качество и сертификация

6. Досъдебни и съдебни анализи и експертизи по всички досъдебни и съдебни спорове и дела. В тази връзка е възможно приемане на задължения за консултиране при съдебни спорове и дела, приемане на допълнителни ангажименти и други дейности обект на прецизиране.

7. За извършване на експертизите и оценките се използва унифициран модел, съдържащ ноу-хау и необходимите документи.
Презентацията и оформяне на експертизите се извършва с използване на
 лицензирани програмни и мултимедийни продукти, като може да се записват на цифров носител и изпращат по електронен път.