expert-bg.com
 

Мисъл на деня

„Всеки може да направи план за победа, стига да не отговаря за осъществяването на плана.“ Уинстън Чърчил

Работна среща на ГС към ВСС 20 януари 2017 година

E-mail Print PDF

Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

В работната среща участваха Бонка Дечева, Бонка Янкова и Деспина Георгиева – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия е на Работната група по изготвяне на проекта на Наредбата по чл. 209б от ЗСВ, съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Веселина Вълева от Апелативен Специализиран наказателен съд, съдия Диана Коледжикова от Апелативен съд – София, Иванка Конакчийска – прокурорски помощник в отдел „Аналитичен” при ВКП и представител на Работната група за изготвяне на проектите на Наредба и Правилник по глава ХVIIIа от ЗСВ и Ирина Радоева от АПИС Европа АД.

Дискусия предизвика проектът на Наредбата за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. При представянето на проекта бе акцентирано върху показателите, методиката и реда за извършване на атестирането, които са съобразени с новите правила дефинирани в ЗСВ. Обърнато бе внимание на специфичните критерии при атестирането на съдиите и административните ръководители, както и на предпоставките за провеждане на предварително и извънредно атестиране.

Обект на дискусия станаха алтернативните предложения по конкретни текстове от наредбата, вкл. направените предложение от магистрати по отношение критериите, показателите и методите за атестиране и компетентните органи имащи право да започнат процедурата и реда при определяне състава на атестационната комисия. Коментирана бе и необходимостта от предприемане на действия за иницииране на законодателни промени по отношение на някои от разпоредбите в ЗСВ касаещи атестирането на съдии.

След проведения дебат членовете на Гражданския съвет със 7 гласа „за” и 1 глас „против” приеха акт, с който предлагат на Работните групи за изготвянето на проектите на Наредби по чл. 209б за атестирането на магистрати да допълнят като показатели в двете наредби – участието на магистрати в управителните органи на съсловните магистратски организации и дейности насочени към повишаване на общественото доверие в съдебната система (образователни програми, Дни на отворени врати).

Членовете на Гражданския съвет единодушно с 8 гласа „за” приеха и акт в подкрепа проектите на Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата и Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

Членовете на Гражданския съвет решиха представените до моментастановища по обсъжданите проекти от Асоциация „Форум”, Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”), Камарата на следователите в България и Асоциацията на прокурорите в България да бъдат предоставени на съответните работни групи, по компетентност.

 

Анализи

expert-bg.com

Анализи на факти и събития

Експертизи

expert-bg

Експертизи от вещи лица

Добри практики

expert-bg

Успешни бизнес практики


You are here: Новини Работна среща на ГС към ВСС 20 януари 2017 година